Moleben ke svatému prvomučedníkovi a diakonovi Štěpánovi

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 4:
Dobrý boj jsi vybojoval, * první mučedníku a apoštole Krista Ježíše. * Odhalil jsi bezpráví svých mučitelů, * kteří tě nespravedlivýma rukama kamením ubili. * Za to jsi přijal nepomíjející věnec slávy, * seslaný od toho, jenž sedí po pravici Boží. * K němu jsi volal úpěnlivým hlasem: * Pane, nepřičítej jim tento hřích.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 3:
Včera k nám Pán přišel v těle * a dnes jeho služebník tělo opouští. * Včera se král vtělil k lidskému životu, * dnes jeho služebník kamením život pozbývá. * Vždyť pro Krista vydává svědectví první z mučedníků Štěpán.

Velebení
Velebíme tě, * první mučedníku Kristův Štěpáne, * a klaníme se tvému statečnému svědectví, * které jsi vydal tomu, jenž sedí po Boží pravici.

1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2. Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Matouše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Matouše 10,16-22
Ježíš řekl svým učedníkům: „Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky! Buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagógách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatý Štěpáne, plný víry a Ducha Svatého, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Štěpáne, prvotino mučedníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Štěpáne, plný milosti a síly, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Štěpáne, prvotino mučedníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Štěpáne, plný moudrosti Pánovi, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Štěpáne, prvotino mučedníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Štěpáne, divotvůrce mnohých znamení, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Štěpáne, prvotino mučedníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Štěpáne, tváří podobný andělům, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Štěpáne, prvotino mučedníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Štěpáne, hlasateli pravé víry a průvodce ke spáse, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Štěpáne, prvotino mučedníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Štěpáne, obžalovaný pro věrnost Kristu Ježíši, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Štěpáne, prvotino mučedníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Štěpáne, svědku nevěry vyvoleného národa Božího, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Štěpáne, prvotino mučedníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Štěpáne, svědku slávy toho, který stojí po Boží pravici, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Štěpáne, prvotino mučedníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Štěpáne, kamenovaný pro slova evangelia, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Štěpáne, prvotino mučedníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Štěpáne, přímluvce za odpuštění svým mučitelům, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Štěpáne, prvotino mučedníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Štěpáne, korunovaný ve slávě svého Spasitele, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Štěpáne, prvotino mučedníků, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Jako prvního mezi mučedníky i diakony, apoštole Štěpáne, * vyvolil tě Pán mezi svými svatými. * Stal ses okrasou strádajících * a slávou spravedlivých. * Když stojíš před královským oltářem svého Krista, * vypros nám odpuštění hříchů, * abychom mohli důstojně oslavit tvoji památku.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Raduj se, prvomučedníku Štěpáne, * neboť královským věncem jsi byl odměněn, * za svou ochotu k utrpení, * které jsi podstoupil pro Krista našeho Boha.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Po kamenech, které po tobě házeli, * vyšel jsi jako po schodech do nebes. * Zde jsi stanul před Pánem sedícím po Boží pravici * a přijal místo ve slávě Nejvyššího. * Jeho pros za spásu našich duší.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Spasitel světa duchovní milostí osvítil tvůj rozum, * takže jsi zrakem andělským mohl pohlédnout k nebesům. * Záři království Božího jsi zvěstoval slepcům bláhovým, * kteří nepoznali světlo Slova Božího, jež měli na dosah. * Stal ses dveřníkem Božího království, * a proto pros Boha za spásu našich duší.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Svatý prvomučedníku, apoštole a diakone Štěpáne, Bůh Tě ozdobil moudrostí a nezdolnou vírou. V síle jeho Ducha jsi vydal svědectví světu a slovy ukřižovaného Spasitele ses modlil za své nepřátele. Nyní shlédni i na nás, kteří doufají v tvou přímluvu, a vypros pokoj nehodným Božím služebníkům. Zastaň se pronásledovaných pro Kristovo evangelium a smiř nás s nepřáteli jeho církve. A pokud z vůle Boží staneme před soudem tohoto světa, pomoz nám, abychom s pohledem upřeným na Pána sedícího po Otcově pravici, dokázali statečně vydat svědectví ze své víry. Neboť on je naší jedinou odměnou i slávou a jemu přísluší naše klanění nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, na přímluvu svatého prvomučedníka a diakona Štěpána, jehož památku si dnes připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.