Moleben k svatému Janu Křtiteli, předchůdci Pánovu

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 2:
Památku spravedlivých provází lidská chvála, * avšak tebe, Předchůdce, uctilo Pánovo svědectví. * Byl jsi vyvýšen nad všechny proroky, * neboť ti bylo dáno v Jordáně pokřtít Předpovězeného. * Radostně jsi trpěl pro Boží pravdu * a duším v podsvětí jsi zvěstoval vtěleného Boha, * který snímá hříchy celého světa.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 3:
Dříve neplodná dnes porodila předchůdce toho, * který je naplněním všech odvěkých proroctví. * Vždyť proroci Krista zvěstovali * a Jan na něj v Jordáně ruce položil. * Tím se stal prorokem Božího Slova * a jeho slavným předchůdcem.

Velebení
Velebíme tě, * Kristův předchůdce a proroku Jane, * a uctíváme tvou slavnou památku, * neboť jsi ohlásil příchod Beránka Božího.

1. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, * neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
2. Vzbudil nám mocného Spasitele, * z rodu svého služebníka Davida.
3. A ty dítě budeš prorokem Nejvyššího, * neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
4. Dáš jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů, * z milosrdné lásky našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen:
Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, * neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
Verš: Dopřeje nám, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel * zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Lukáše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Lukáše 7,18-30
Zpráva o Ježíšovi se roznesla po celém Judsku i po celém okolí. O tom všem podali Janovi jeho učedníci zprávu. Jan si zavolal dva ze svých učedníků a poslal je k Ježíšovi se vzkazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“
Ti muži přišli k němu a řekli: „Jan Křtitel nás posílá k tobě s otázkou: Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Právě tehdy uzdravil mnoho lidí z nemocí, neduhů a od zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak. Odpověděl jim tedy: „Jděte a oznamte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší!“
Když Janovi poslové odešli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí skvělé šaty a žijí v přepychu, jsou přece v královských palácích. Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: ‚Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.‘ Říkám vám: Mezi narozenými ze ženy není nikdo větší než Jan. Ale i ten nejmenší v Božím království je větší než on.“
Všechen lid, který mu naslouchal, ba i celníci, dali Bohu za pravdu tím, že přijali Janův křest. Farizeové a znalci Zákona však pohrdli úmyslem, který Bůh s nimi měl, a nedali se od něho pokřtít.

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatý předchůdce Jane, proroku Nejvyššího, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý proroku, předchůdce Páně, Jane, pros Boha za nás.

K: Svatý předchůdce Jane, z neplodného lůna zrozený, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý proroku, předchůdce Páně, Jane, pros Boha za nás.

K: Svatý předchůdce Jane, Duchem Božím naplněný, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý proroku, předchůdce Páně, Jane, pros Boha za nás.

K: Svatý předchůdce Jane, nejkrásnější květino pouště, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý proroku, předchůdce Páně, Jane, pros Boha za nás.

K: Svatý předchůdce Jane, učiteli pokání, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý proroku, předchůdce Páně, Jane, pros Boha za nás.

K: Svatý předchůdce Jane, svědku zákona Božího, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý proroku, předchůdce Páně, Jane, pros Boha za nás.

K: Svatý předchůdce Jane, zvěstovateli Beránka Božího, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý proroku, předchůdce Páně, Jane, pros Boha za nás.

K: Svatý předchůdce Jane, příslibe Božího království, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý proroku, předchůdce Páně, Jane, pros Boha za nás.

K: Svatý předchůdce Jane, počátku apoštolů, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý proroku, předchůdce Páně, Jane, pros Boha za nás.

K: Svatý předchůdce Jane, anděle na zemi žijící, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý proroku, předchůdce Páně, Jane, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Chvalme v písních Kristova křtitele a předchůdce, * vítězného mučedníka Jana, * který vzešel z lůna neplodné matky, * aby celému světu ohlásil příchod Spasitele. * Jako svícen zazářil na hříchy proti zákonu Božímu * a přimlouvá se u Pána, * aby se smiloval nad našimi dušemi.

Verš: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, * neboť navštívil a vykoupil svůj lidi.

Slavný proroku Jane, * ty ses vskutku narodil jako počátek Kristova příchodu. * Jako pečeť proroků a hlas Slova jsi potvrdil: * Kajte se, neboť se přiblížilo nebeské království. * Tak jsi připravil cestu Pánovi * a stal se světu předchůdcem milosti.

Verš: Vzbudil nám mocného Spasitele, * z rodu svého služebníka Davida.

Spasitelův předchůdce a křtiteli, * tys vyzval krále, aby nekonal nepravost, * ale tanec nespravedlivé ženy donutil Heroda, * aby ti dal setnout tvou svatou hlavu. * Proto je od východu slunce až na jeho západ * chváleno a oslavováno tvé andělské jméno. * Ty se
s důvěrou obracíš na Pána, * proto se neustále přimlouvej za spásu našich duší.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Dnes se zjevil velký předchůdce, * který vyšel z Alžbětina neplodného lůna. * On je větší než ostatní proroci * a žádný větší než on již nepovstal. * Svítil jako svícen celému světu * a svým hlasem ohlašoval příchod Boha Slova. * On byl družba, který připravil lid přicházejícímu Božímu království * a skrze Ducha jej vodou očišťoval. * On je Zachariášův výhonek * a dobrý plod samoty pouště. * Zvěstovatel pokání, * který kajícníky očišťuje od hříchů. * On hlásal zajatcům podsvětí vzkříšení * a prosí za věčnou spásu našich duší.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Svatý Jane, předchůdce a křtiteli Ježíše Krista, tebe poslal Pán, abys vydal svědectví pravému světlu, které osvěcuje každého člověka. Ty jsi velký prorok, větší nad všechny ostatní proroky. Jsi pečetí proroků a žádný jiný prorok tě nemůže překonat, neboť oni zvěstovali příchod Předpovězeného slovy, ale tys na něj rukou ukázal a potvrdil jsi, že je Božím beránkem snímajícím hříchy světa. Ty jsi hlásal pokání a ve vodách Jordánu jsi byl uznán za hodného dotýkat se Pána.
Proto slavíme tvou svatou památku a voláme: učiteli pokání, pomoz nám uniknout trestu, který nám hrozí. Nauč nás nést plody hodné obrácení a odvrať od stromu našeho života sekeru zatracení, která je již přiložena k jeho kořenům. Pros za nás našeho Pána a Boha, aby nehleděl na plevy našich hříchů, ale připojil nás ke snopům obilí úrody své spásy. Neboť on je dobrý Bůh a miluje lidi a my mu vzdáváme chválu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě, Pane a Bože náš, abys vyslyšel sténání, slzy a povzdechy trpících a ve svém milosrdenství se nad nimi smiloval.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Smiluj se i nad svými služebníky, kteří přichází do tohoto svatého chrámu. Vyslyš laskavě jejich modlitby a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pro milost, štědré slitování a lásku k lidem tvého jednorozeného Syna, neboť s ním jsi blahoslavený, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, ctihodného a slavného proroka, Pánova předchůdce a křtitele Jana, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.