Moleben k našim svatým apoštolům rovným otcům Cyrilu a Metoději, učitelům Slovanů

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Tropár, hl. 4:
Svatí Cyrile a Metoději, * horliví a Bohu oddaní apoštolové, * učitelé slovanských národů, * proste našeho Pána, * aby s Církví sjednotil všechny Slovany * a v pravé víře je upevnil. * Ať dá světu mír a spasí naše duše.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 3:
Vzdejme úctu našim dvěma učitelům, * kteří nám přeložili svaté Písmo * a odkryli prameny Božího poznání. * Vždyť z něj dnes hojně čerpáme * a vás, svatý Cyrile a Metoději, velebíme. * Proto vroucně proste za naše duše, * neboť stojíte blízko oltáře Nejvyššího.

Velebení
Velebíme vás, * svatý Cyrile a Metoději, * že jste svým učením osvítili všechny slovanské národy * a ke Kristu jste je přivedli.

1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2. Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jako cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Matouše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Matouše 5,14-19
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatý Cyrile a Metoději, první učitelé Slovanů, * proste Boha za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatý Cyrile a Metoději, proste Boha za nás.

K: Svatý Cyrile a Metoději, spolupatroni Evropy, * proste Boha za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatý Cyrile a Metoději, proste Boha za nás.

K: Svatý Cyrile a Metoději, vy jste vytvořili slovanské písmo, * proste Boha za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatý Cyrile a Metoději, proste Boha za nás.

K: Svatý Cyrile a Metoději, vyvedli jste nás z temnot nevědomosti, * proste Boha za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatý Cyrile a Metoději, proste Boha za nás.

K: Svatý Cyrile a Metoději, osvítili jste nás světlem evangelia, * proste Boha za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatý Cyrile a Metoději, proste Boha za nás.

K: Svatý Cyrile a Metoději, vyučili jste nás pravé víře, * proste Boha za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatý Cyrile a Metoději, proste Boha za nás.

K: Svatý Cyrile a Metoději, ctihodné vzory svatosti, * proste Boha za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatý Cyrile a Metoději, proste Boha za nás.

K: Svatý Cyrile a Metoději, vznešené ozdoby kněžství, * proste Boha za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatý Cyrile a Metoději, proste Boha za nás.

K: Svatý Cyrile a Metoději, horliví šiřitelé slova Božího, * proste Boha za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatý Cyrile a Metoději, proste Boha za nás.

K: Svatý Cyrile a Metoději, ochránci lidu našeho, * proste Boha za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatý Cyrile a Metoději, proste Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Boží moudrostí naplnění, Cyrile a Metoději, * kráčeli jste ve stopách apoštolů, * svorně jste se namáhali při hledání zbloudilých národů * a jako orlové jste obletěli slovanské krajiny. * Ozářili jste je světlem Božího poznání * a přivedli jste je k Ježíši, * který miluje lidi a zachraňuje jejich duše.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Bohonosní otcové, * dělníci Kristovy vinice, * rozsévači zbožnosti, * horlivě jste hledali a jako ztracenou drachmu jste našli slovanské národy. * Do pokladnice věčného života ji přijal Ježíš, * který se raduje spolu s anděly, * neboť miluje lidi a zachraňuje jejich duše.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Obhájci svaté Trojice, učitelé zbloudilých, * v rozpravě jste přemohli rouhání Agarských * a  židovské znevažování jste zahanbili. * Svou bohumilou námahou a úsilím jste vydobyli novou církev. * Pomozte ji zachovat nepoškozenou nepřátelskými útoky * a milou Ježíši, * jenž miluje lidi a zachraňuje jejich duše.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Při zbožném slavení památky našich věrozvěstů * vděčně, lidé, volejme: * radujte se, jasné svíce, * neboť jste ozářili slovanské krajiny světlem Božího poznání. * Radujte se, dobří pastýři, * neboť jste shromáždili duchovní ovečky v roklinách nevěry * a přivedli je Kristu, nejvyššímu Pastýři. * Jeho velebíme a vás oslavujeme.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Přeslavní učitelé a osvětitelé slovanských národů, svatí apoštolům rovní Cyrile a Metoději, vy jste nás osvítili světlem křesťanských nauk a naučili nás životu podle víry v Krista. Nyní se k vám jako děti ke svým otcům utíkáme v zkroušenosti našich srdcí a voláme: Přistupte směle před našeho Pána a horlivě jej proste, aby obrátil naši mysl i vůli a přivedl nás na cestu spásy. Aby upokojil spory a rozbroje, které vznikají mezi bratry slovanských národů. Aby obnovil jednotu a svornost všech, kteří vyznávají Krista jako svého Pána a Spasitele.
Vyprošujte nám horlivost pravé víry, abychom jejím zápalem přitahovali ke světlu ty, kteří si doposud oblíbili více temnotu. Pomáhejte nám zachovat věrnost tradicím našich otců a přikázáním Božím, abychom se stali pravými svědky plnohodnotného života v Bohu.  Naučte nás přemáhat zlo láskou, abychom byli účinnými nástroji pokoje a smíření.
Kéž pod vaší ochranou rosteme v bohumilém životě na zemi, abychom byli uznáni za hodné rajského života v Božím království, kde budeme spolu s vámi oslavovat Boha na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, ctihodných a bohonosných našich otců, apoštolům rovných Cyrila a Metoděje, učitelů Slovanů, jejichž památku dnes slavíme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.