Moleben k našim ctihodným otcům Kosmovi a Damiánovi

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Tropár, hl. 4
Zazpívejme dnes, lidé, radostnou píseň našemu Bohu, * který seslal své Slovo, aby uzdravil hříšníky. * Vždyť nám daroval lékaře, * kteří bez nároku na odměnu uzdravují neduhy těla i duše. * Oslavujme proto služebníky Boží Kosmu a Damiána * a pokorně k nim volejme: * Zdarma jste dostali milost uzdravování, * proto zdarma uzdravujte i ty, kdo uctívají vaši památku.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 2
Nezištní lékaři Kosmo a Damiáne, * přijali jste z pramene zázraků milost uzdravování. * Proto ji dávejte zdarma těm, kdo se k vám utíkají. * Uzdravujte z neduhů naše duše a těla * a vyprošujte nám velké milosti u Krista věčného lékaře.

Velebení
Velebíme vás, * svatý Kosmo a Damiáne, * že jste se stali nástrojem Božího uzdravení * bez nároku na stříbro časné odměny.

1.  Hospodin od tebe odvrátí každou nemoc, * nevloží na tebe žádnou ze zhoubných chorob egyptských.
2.  Pán ováže bolesti svého lidu * a rány jemu zasazené uzdraví.
3. Ruka Hospodinova učinila dobré věci * v jeho ruce je život všeho.
4. Jestliže otevřeš ruku, nasytí se dobrem, * jestliže skryješ svou tvář, propadají děsu.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Ke svatým, kteří jsou v zemi, * jak podivuhodnou mi dal lásku!
Verš: Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Matouše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Matouše 10,1.5-8
Ježíš si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: „Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: ‚Přiblížilo se nebeské království.‘ Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatý Kosmo a Damiáne, Pán vás spojil v jednotě bratrství, * proste za nás, neboť ve vás vkládáme svou naději.
L: Svatí nezištní lékaři svého lidu, proste Boha za nás.

K: Svatý Kosmo a Damiáne, Pán vás poučil o tajemství zákonů svého stvoření, * proste za nás, neboť ve vás vkládáme svou naději.
L: Svatí nezištní lékaři svého lidu, proste Boha za nás.

K: Svatý Kosmo a Damiáne, Pán vám seslal dar uzdravování, * proste za nás, neboť ve vás vkládáme svou naději.
L: Svatí nezištní lékaři svého lidu, proste Boha za nás.

K: Svatý Kosmo a Damiáne, ve svých bližních jste spatřovali tvář Kristovu, * proste za nás, neboť ve vás vkládáme svou naději.
L: Svatí nezištní lékaři svého lidu, proste Boha za nás.

K: Svatý Kosmo a Damiáne, nezištně jste uzdravovali potřebné, * proste za nás, neboť ve vás vkládáme svou naději.
L: Svatí nezištní lékaři svého lidu, proste Boha za nás.

K: Svatý Kosmo a Damiáne, bolesti raněných jste ochotně léčili, * proste za nás, neboť ve vás vkládáme svou naději.
L: Svatí nezištní lékaři svého lidu, proste Boha za nás.

K: Svatý Kosmo a Damiáne, utrpení strádajících jste horlivě tišili, * proste za nás, neboť ve vás vkládáme svou naději.
L: Svatí nezištní lékaři svého lidu, proste Boha za nás.

K: Svatý Kosmo a Damiáne, spásu jste přinášeli lidem zbloudilým, * proste za nás, neboť ve vás vkládáme svou naději.
L: Svatí nezištní lékaři svého lidu, proste Boha za nás.

K: Svatý Kosmo a Damiáne, pozvedáte z lůžka bolesti, * proste za nás, neboť ve vás vkládáme svou naději.
L: Svatí nezištní lékaři svého lidu, proste Boha za nás.

K: Svatý Kosmo a Damiáne, k pokání přivádíte hříchem ztrápené, * proste za nás, neboť ve vás vkládáme svou naději.
L: Svatí nezištní lékaři svého lidu, proste Boha za nás.

K: Svatý Kosmo a Damiáne, slovem Božím očišťujete naše smysly, * proste za nás, neboť ve vás vkládáme svou naději.
L: Svatí nezištní lékaři svého lidu, proste Boha za nás.

K: Svatý Kosmo a Damiáne, modlitbou a postem léčíte naše neduhy, * proste za nás, neboť ve vás vkládáme svou naději.
L: Svatí nezištní lékaři svého lidu, proste Boha za nás.

K: Svatý Kosmo a Damiáne, svou přímluvou nás provázejte i v hodině naší smrti, * proste za nás, neboť ve vás vkládáme svou naději.
L: Svatí nezištní lékaři svého lidu, proste Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Boží Moudrost před vámi otevřela knihu stvoření, * ze které jste poznali slávu jeho Stvořitele. * Z této moudrosti jste čerpali poznání zákonů lidského těla i duše * a z její milosti jste nacházeli léky pro jejich neduhy. * Modlitbou jste léčili strasti duše nesmrtelné * a postem jste odháněli bolesti těla pomíjivého. * Pán vaším prostřednictvím učinil mnoho mocných činů, * a proto se skláníme před jeho milosrdenstvím.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Stali jste se obrazem Krista soucitného, * který v Galileji uzdravoval každou nemoc a každé trápení. * I k vám přinášeli nemocné a postižené rozličnými neduhy, * i posedlé a ochrnuté, abyste je uzdravovali. * Vy jste však spolu s uzdravující silou modlitby * hlásali také spasitelná slova Božího evangelia. * Za to vás Pán připočetl mezi své svaté, * a proto voláme: vyprošujte nám spásu Božského uzdravení.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Zdarma jste obdrželi dar uzdravování, * zdarma jste jej rozdávali mezi potřebné. * Nepřijímali jste zlato ani stříbro,* nepřijali jste ani nepatrné dary ke cti Boží Trojice. * Své poklady jste ukládali v nebi * a do lidských srdcí zasévali vděčnost k Boží záchraně. * Klaníme se Božské moudrosti ve vás vložené * a oslavujeme vaši světlou památku.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Voda vaši lásku neuhasila, * oheň ji nespálil. * Šípy ji neporanili * a vržené kamení neodehnalo. * Teprve meč pohanské nenávisti * zastavil vaše dílo pozemské. * Vy jste však byli povoláni do nádvoří Božího království, * odkud i nadále vyprošujete uzdravení z nebes. * Proto skláníme svá kolena před vaší památkou, * a oslavujeme Boha Spasitele lidských duší.

Prosebná modlitba
K: S pokorou skloňme hlavy a v pokoji Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Naši svatí a ctihodní otcové Kosmo a Damiáne, od našeho Pána a Spasitele jste obdrželi dar uzdravování, který jste s horlivostí a bez nároku na časnou odměnu rozdávali mezi potřebnými. Proto se k vám utíkáme v našich potřebách, bolestech a strastech. Skláníme před vámi naše šíje a voláme: nehleďte na naše hříchy a mnohá provinění, ale přihlédněte k našim trápením, bolestem, neduhům a nemocím. Uproste Boha, aby na nás bez odsouzení pohlédl svým soucitným pohledem a podle své vůle uzdravil neduhy duše i těla svých služebníků, odpustil nám všechny naše dobrovolné i nedoborvolné prohřešky a brzy nás pozvedl z lůžka bolesti.
Neboť on je dobrotivý Bůh a miluje lidi a my mu vzdáváme chválu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také abys zchladil horečku, utušil bolesti a ve své dobrotě vyléčil neduhy našich nemocných bratří (a sester).
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tvá je vláda a tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a oživujícího kříže, na přímluvu našich svatých a ctihodných otců Kosmy a Damiána, jejichž památku si připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.