Moleben k našemu blaženému otci, biskupovi a mučedníkovi Vasilu Hopkovi, prvnímu faráři pražskému

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 5:
Věřící, oslavme vyznavače pravé víry, * písněmi uctěme velekněze a dobrého pastýře. * Vždyť se nebál zloby mocných tohoto světa * a nesklonil hlavu před svými nepřáteli. * Proto dnes jásejme a zpívejme: * Raduj se, biskupe a mučedníku Vasile, * neboť jsi zářivým světlem naší církve.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 6:
Věrný následovníku biskupa a mučedníka Pavla, * muži čistého a přímého srdce, * celým svým životem jsi pokorně sloužil Bohu * jako vzor modlitby a ochránce pravé víry. * Ctiteli Nejsvětější Eucharistie, * mučedníku pro jednotu církve, * blažený otče Vasile, * přimlouvej se za nás u milostivého Boha.

Velebení
Velebíme tě, * blažený mučedníku Vasile, * a uctíváme tvoji slavnou památku, * neboť jsi položil život za jednotu církve Kristovy.

1.  Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2.  Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jako cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen:
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Matouše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Matouše 12,32-40
 Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království. Prodejte svůj majetek a rozdejte jej na almužnu. Opatřete si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce! Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Blažený Vasile, první faráři pražský, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Vasile, pros Boha za nás.

K: Blažený Vasile, statečný pastýři Božího lidu, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Vasile, pros Boha za nás.

K: Blažený Vasile, neúnavný hlasateli slova Božího, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Vasile, pros Boha za nás.

K: Blažený Vasile, věrný bratře náměstka Kristova, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Vasile, pros Boha za nás.

K: Blažený Vasile, laskavého, čistého a pokorného srdce, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Vasile, pros Boha za nás.

K: Blažený Vasile, pevná hradbo proti vášním, neshodám a sporům, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Vasile, pros Boha za nás.

K: Blažený Vasile, tvůrce pokoje a obránce jednoty, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Vasile, pros Boha za nás.

K: Blažený Vasile, vyprošuješ pokání hříšníkům, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Vasile, pros Boha za nás.

K: Blažený Vasile, Eucharistie ti byla pramenem svatosti, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Vasile, pros Boha za nás.

K: Blažený Vasile, zastaň se nás * a pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Vasile, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Ve tvém životě, blažený otče Vasile, * snoubila se pokora se svatostí * a utrpení s odpuštěním. * Hledal jsi jen Boží slávu * a přehlížel všechna příkoří. * Spravedlnost jsi vložil do rukou Božích * a Kristovými slovy povzbuzoval své ctitele: * milujte své nepřátele.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Přísný k sobě nedbal jsi na bolesti ani na těžké nemoci. * Ve svém utrpení jsi s modlitbou doufal v Boha. * Nauč i nás v tichosti sloužit našim bližním, * dobře činit a nic za to nečekat. * Blažený Vasile, veď nás cestou spravedlnosti.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Obdivuhodná byla tvá oddanost náměstku Kristovu, * byzantskému obřadu i svému lidu. * Byl jsi člověkem modlitby. * Dobrý boj jsi bojoval * a víru zachoval. * Veď nás jako dobrý pastýř po stezkách spravedlnosti.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pojďme a společně oslavme blaženého Vasila, * neboť je vzorem dobročinnosti, obětavosti a trpělivosti. * Vyprošuje nám odpuštění hříchů, * své ruce za nás pozvedá k Nejvyššímu * a vyprošuje nám, abychom všichni jedno byli.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Náš blažený otče Vasile, své kněžství jsi svěřil pod ochranu Bohorodičky s hlubokou touhou, aby všichni jedno byli. Tišil jsi srdce rozvášněné spory a neshodami a ani v pronásledování jsi neodplácel zlým za zlé.  Proto tě prosíme: nauč nás milovat a neodsuzovat, žehnat a nezlořečit, modlit se a odpouštět.
Miloval jsi Krista, svůj lid i byzantskou liturgii. Proto k tobě voláme: vypros nám u Boha pokoj, nezdolnou víru projevující se skutky milosrdenství a odpuštění hříchů. Zapal v našich srdcích lásku ke Kristu, abychom jedněmi ústy a jediným srdcem oslavovali a opěvovali vznešené a velkolepé jméno Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě, Pane a Bože náš, abys vyslyšel sténání, slzy a povzdechy trpících a ve svém milosrdenství se nad nimi smiloval.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Smiluj se i nad svými služebníky, kteří přichází do tohoto svatého chrámu. Vyslyš laskavě jejich modlitby a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pro milost, štědré slitování a lásku k lidem tvého jednorozeného Syna, neboť s ním jsi blahoslavený, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, blaženého biskupa a mučedníka Vasila, prvního faráře pražského, jehož památku si připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.