Prosebný moleben ke Kristu milujícímu člověka

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 6:
Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi. Neboť my, hříšníci, nemáme nic na svou obhajobu, přinášíme ti, Vládce, jen tuto modlitbu: Smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 6:
Smiluj se nad námi, Pane, neboť na tebe spoléháme. Nehněvej se na nás příliš, ani nevzpomínej na naše provinění, ale shlédni na nás i nyní milostivě a vysvoboď nás z moci nepřátel. Neboť ty jsi náš Bůh a my jsme tvůj lid, všichni jsme dílem tvých rukou
a vzýváme tvé jméno.

Velebení
Velebíme tě, * Ježíši Synu Davidův, * a úpěnlivě tě prosíme: * smiluj se a vyslyš naše volání.

1. Slyš mě, když volám, Bože, moje spáso, * tys mi dal vždy v mé tísni volnost.
2. Pán svým věrným koná divy, * uslyší, když k němu zavolám.
3. Jen obětujte Pánu náležitě * a na něj složte všechnu důvěru.
4. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Tys mé útočiště, můj hrad * a můj Bůh, v nějž mám důvěru.
Verš: On tě zachraňuje z tenat lovců * před slovem, které zkázu přináší.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Lukáše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Lukáše 18,35-43
Když se Ježíš se svými učedníky blížili k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Slyšel, že jde kolem zástup, a ptal se, co to znamená. Pověděli mu, že tudy prochází Ježíš Nazaretský. Tu zvolal: „Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ti, kteří šli napřed, ho okřikovali, aby mlčel. On však ještě víc křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zastavil a poručil, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, zeptal se ho: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Odpověděl: „Pane, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“ Ihned začal vidět; velebil Boha a šel za ním. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Pane a Vládce, který miluješ člověka, * vyslyš volání hlasu našich proseb * a smiluj se nad námi.
L: Pane Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi.

K: Pane a Vládce, který miluješ člověka, * zbav nás všech překážek, protivenství a útrap * a smiluj se nad námi.
L: Pane Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi.

K: Pane a Vládce, který miluješ člověka, * dej nám své požehnání * a smiluj se nad námi.
L: Pane Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi.

K: Pane a Vládce, který miluješ člověka, * daruj nám dostatek sil pro dílo, ke kterému jsi nás povolal, * a smiluj se nad námi.
L: Pane Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi.

K: Pane a Vládce, který miluješ člověka, * uzdrav nemoci našeho těla a bolesti naší duše, * a smiluj se nad námi.
L: Pane Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi.

K: Pane a Vládce, který miluješ člověka, * chraň nás před lidmi, kteří o nás zle smýšlejí, * a smiluj se nad námi.
L: Pane Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi.

K: Pane a Vládce, který miluješ člověka, * chraň nás před lidmi, kteří nám za dobro odplácejí zlem, * a smiluj se nad námi.
L: Pane Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi.

K: Pane a Vládce, který miluješ člověka, * daruj naší zemi pokoj, příznivé počasí a hojnou úrodu* a smiluj se nad námi.
L: Pane Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi.

K: Pane a Vládce, který miluješ člověka, * zachovej nás v dobrém a spravedlivém životě až do konce * a smiluj se nad námi.
L: Pane Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi.

K: Pane a Vládce, který miluješ člověka, * daruj nám vše, co je potřebné pro spásu * a smiluj se nad námi.
L: Pane Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Dobrotivý Pane, náš Bože, ty jsi stvořil svět pro člověka a ve své štědrosti jsi k jeho obživě dal každou bylinu i každý strom nesoucí plody, i každé zvíře ve vodě, na souši i ve vzduchu. A protože znáš lidské srdce a víš o všem, co potřebuje, dáváš mu dobré věci v pravý čas.
Milostivý Pane, protože jsi však také řekl: proste a bude vám dáno, obracíme se na tebe s důvěrou ve chvílích těžkých, ve kterých se ztrácí naděje na vysvobození a voláme: smiluj se nad námi, Synu Davidův, vysvoboď nás od všeho zlého, ze všech našich nesnází, nemocí, zármutku, hněvu, nebezpečí a nouze a dej nám vše, co prospěje nám i našim bližním. Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme tebe, Pane, náš Bože, abys vyslyšel hlas našich přímluv, slitoval se ve své dobrotě a štědrosti nad svými služebníky, a splnil všechny jejich prosby, odpustil jim všechny dobrovolné i nedobrovolné přestupky, vlídně přijal jejich modlitby a dobročinnost před tvým královským trůnem, chránil je před všemi viditelnými i neviditelnými nepřáteli, všemi nehodami, útrapami a zármutkem, zbavil je nemocí a daroval jim zdraví a dlouhá léta, prosme všichni: Pane, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě, Pane a Bože náš, abys vyslyšel sténání, slzy a povzdechy trpících a ve svém milosrdenství se nad nimi smiloval.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Smiluj se i nad svými služebníky, kteří přichází do tohoto svatého chrámu. Vyslyš laskavě jejich modlitby a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pro milost, štědré slitování a lásku k lidem tvého jednorozeného Syna, neboť s ním jsi blahoslavený, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, který pro naši spásu uzdravuje neduhy našeho těla a duše, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.