Panychida: bohoslužba za zemřelé

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropáry, hl. 4
S dušemi zesnulých spravedlivých dej odpočinout, Spasiteli, duši svých zemřelých služebníků a zachovej je v blaženém životě, který je u tebe, neboť ty člověka miluješ.

V místě tvého pokoje, Pane, kde všichni svatí přebývají v míru, daruj pokoj i duši svých služebníků, neboť ty jediný člověka miluješ.

Sláva Otci i Synu * i Svatému Duchu.

Ty jsi Bůh, který sestoupil do podsvětí a okovy spoutaných rozlomil, sám dej odpočinout i duši svých služebníků.

Nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Jediná čistá a neposkvrněná Panno, ty jsi Boha panensky porodila. Toho pros za spásu jejich duší.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za pokoj duší zesnulých Božích služebníků, aby se jim dostalo odpuštění všech provinění, vědomých i nevědomých.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Kéž Pán Bůh přivede jejich duše tam, kde v pokoji spočívají všichni spravedliví.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Vyprošujme pro ně od Krista, nesmrtelného Krále a našeho Boha, milost Boží, nebeské království a odpuštění jejich hříchů.
L: Dej jim to, Pane.

Prosebná modlitba
K: Modleme se k Pánu.
L: Pane, smiluj se.

K: Bože duchů i veškerého těla, ty jsi přemohl smrt, zbavil ďábla moci a daroval svému světu život. Ty sám uděl pokoj duši svých zesnulých služebníků na místě světla, blaženosti a pokoje, tam, kde není bolesti, zármutku ani nářku. Jako Bůh dobrotivý a milující lidi odpusť jim všechen hřích, ať se prohřešili slovem, skutkem nebo myšlenkou, není přece člověka, jenž by za svého života nezhřešil. Neboť bez hříchu jsi jen ty sám a tvá spravedlnost je spravedlnost věčná a tvé slovo je slovo pravdy.
K: Kriste Bože, ty jsi vzkříšení, život i pokoj svých služebníků a my ti vzdáváme chválu spolu s tvým Otcem, jenž nemá počátku a tvým přesvatým, dobrým životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy. Bez porušní jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, který vládne nad živými i mrtvými, na přímluvu své přečisté Matky, svatých ctihodných a veškeré slávy hodných apoštolů, ctihodných a bohonosných otců našich a všech svatých, kéž uvede duše svých zesnulých služebníků do příbytků spravedlivých, kéž je utiší v Abrahámově lůně, započítá mezi spravedlivé a smiluje se nad námi, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.

K: Uděl, Pane, v blaženém zesnutí věčný pokoj svým zesnulým služebníkům a daruj jim věčnou památku.
L: Věčná památka. Věčná památka. Věčná památka.