Moleben za zesnulé

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Tropár, hl. 2:
Rozpomeň se, dobrotivý Pane, na své služebníky * a odpusť jim vše, čím ve svém životě zhřešili. * Vždyť nikdo není bez hříchu, kromě tebe, * který můžeš i zesnulým darovat svůj pokoj.

Tropár, hl. 8:
Hlubinou své moudrosti vše činíš z lásky k člověku * a vše potřebné rozdílíš, jediný Stvořiteli. * Upokoj, Pane, duše svých zesnulých služebníků, * neboť své naděje vložili do tebe, * Tvůrce, Stavitele a Boha našeho.

Sláva Otci i Synu * i Svatému Duchu.

Kondak, hl. 8:
Se svatými upokoj, Kriste, * duše svých služebníků, * kde není bolesti, zármutku ani nářku, * ale život nekončící.

Nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Bohorodičen, hl. 8:
V tobě máme ochranu, * útočiště, i laskavou přímluvkyni u Boha, * kterého jsi porodila, neposkvrněná Bohorodičko, * spáso věřících.

Velebení
Velebíme tě, * Kriste, dárce života, * a úpěnlivě tě prosíme: * upokoj duše svých věrných služebníků.

1.  Kdo žije pod ochranou Nejvyššího, * přebývá v stínu Všemohoucího.
2.  On zastíní tě svými perutěmi, * pod jeho křídly dojdeš ochrany.
3. Nebudeš strachovat se nočních příšer * ani šípů, které za dne létají.
4. Vyslyším ho, když mě bude vzývat, * zachráním ho a ke cti pozvednu.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen:
Blahoslavení jsou ti, * které jsi vyvolil a přijal, Pane.
Verš: Jejich památka se bude připomínat * z jednoho pokolení na druhé.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Jana.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Jana 5,24-30

Ježíš řekl židům: „Amen, amen, pravím vám: Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepodléhá soudu, ale přešel už ze smrti do života.
Amen, amen, pravím vám: Přichází hodina – ano, už je tady – kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kdo uslyší, budou žít. Jako totiž Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě, a obdařil ho mocí konat soud, protože je Syn člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení. Já sám ze sebe nemohu dělat nic. Soudím podle toho, co slyším, a můj soud je spravedlivý, protože nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Pane Ježíši, který mezi živými i mrtvými panuješ, * smiluj se nad svými zesnulými služebníky.
L: Pane Ježíši, upokoj duše svých věrných služebníků.

K: Pane Ježíši, který za naši vytrvalost prosíš svého Otce, * roztrhni dlužní úpisy jejich nepravostí.
L: Pane Ježíši, upokoj duše svých věrných služebníků.

K: Pane Ježíši, který jsi přišel léčit nemocné, * nehleď na jejich mnohá provinění, ale přijmi je pro jejich pevnou víru.
L: Pane Ježíši, upokoj duše svých věrných služebníků.

K: Pane Ježíši, který jsi pro spásu světa podstoupil muka kříže, * přijmi je do svého království.
L: Pane Ježíši, upokoj duše svých věrných služebníků.

K: Pane Ježíši, který jsi jako světlo v temnotách zazářil, * uveď je na místo věčného světla.
L: Pane Ježíši, upokoj duše svých věrných služebníků.

K: Pane Ježíši, který se k nám jako milosrdný samaritán skláníš, * upokoj je ve společenství se svými svatými.
L: Pane Ježíši, upokoj duše svých věrných služebníků.

K: Pane Ježíši, který jsi dobrým pastýřem svého stádce, * odpusť všem jejich viníkům.
L: Pane Ježíši, upokoj duše svých věrných služebníků.

K: Pane Ježíši, který svět soudíš spravedlivě, * milostiv buď zatvrzelým hříšníkům.
L: Pane Ježíši, upokoj duše svých věrných služebníků.

Stichiry chval, hl. 2
Svou rukou jsi, Spasiteli, stvořil Adama * a smrti odejmul osten pomíjivosti. * Z lásky jsi život daroval, * když jsi jej od smrti osvobodil, a věčnosti otevřel. * Ve společenství se svými spravedlivými a vyvolenými * upokoj, Pane, své služebníky, které jsi od nás přijal. * Jejich jména napiš do knihy života * a až zazní hřmění hlasu archandělských polnic, daruj jim vzkříšení * a učiň je hodnými nebeského království.

Verš: Blahoslavení jsou ti, * které jsi vyvolil a přijal, Pane.

Kristus byl vzkříšen a rozbil okovy prvně stvořeného Adama, * když zničil moc podsvětí. * Vzmužte se, všichni zesnulí! * Sama smrt umřela a spolu s ní padlo i podsvětí. * Vlády se ujal Kristus, ukřižovaný i vzkříšený. * Daroval nepomíjitelnost našemu tělu * a i nás přivede k radosti vzkříšení * a učiní hodnými své slávy všechny, * kteří v něho nezdolnou vírou uvěřili.

Verš: Jejich duše budou * v blaženosti přebývat.

Chuť rajského ovoce přivodila Adamovi nemoc, * neboť skrze ni vypustil had svůj jed. * Tehdy vstoupila do světa smrt, která pohlcuje každého člověka. * Avšak přišel Pán, svrhl hada * a daroval nám svůj pokoj. * Proto k němu volejme: * Smiluj se, Pane, nad těmi, které jsi přijal * a spolu se svými vyvolenými je upokoj.

Verš: Sláva Otci i Synu * i Svatému Duchu.

Jako květ s náhlostí vadne a stín nečekaně přichází, * tak pomíjí i život každého člověka. * Když zazní polnice, všechny zesnulé probudí zemětřesení * a povstanou, aby ti vyšli vstříc, Kriste Bože. * Proto, vládce, duše svých služebníků, kteří nás opustili, * přiveď do nádvoří svých svatých síní.

Verš: Nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Veškerou svou naději upínám na tebe, * Matko Boží. * Přijmi mě pod ochranou svého pláště svatého.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za pokoj duší zesnulých Božích služebníků, aby se jim dostalo odpuštění všech provinění, vědomých i nevědomých.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Kéž Pán Bůh přivede jejich duše tam, kde v pokoji spočívají všichni spravedliví.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Vyprošujme pro ně od Krista, nesmrtelného Krále a našeho Boha, milost Boží, nebeské království a odpuštění jejich hříchů.
L: Dej jim to, Pane.

Prosebná modlitba
K: Modleme se k Pánu.
L: Pane, smiluj se.

K: Bože duchů i veškerého těla, ty jsi přemohl smrt, zbavil ďábla moci a daroval svému světu život. Ty sám uděl pokoj duši svých zesnulých služebníků na místě světla, blaženosti a pokoje, tam, kde není bolesti, zármutku ani nářku. Jako Bůh dobrotivý a milující lidi odpusť jim všechen hřích, ať se prohřešili slovem, skutkem nebo myšlenkou, není přece člověka, jenž by za svého života nezhřešil. Neboť bez hříchu jsi jen ty sám a tvá spravedlnost je spravedlnost věčná a tvé slovo je slovo pravdy.

K: Kriste Bože, ty jsi vzkříšení, život i pokoj svých služebníků a my ti vzdáváme chválu spolu s tvým Otcem, jenž nemá počátku a tvým přesvatým, dobrým životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.

L: Amen.

Závěr

K: Nejvyšší moudrost.
L: Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy. Bez porušní jsi porodila Boha Slovo: pravá Bohorodičko, velebíme tě.

K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, který vládne nad živými i mrtvými, na přímluvu své přečisté Matky, svatých ctihodných a veškeré slávy hodných apoštolů, ctihodných a bohonosných otců našich a všech svatých, kéž uvede duše svých zesnulých služebníků do příbytků spravedlivých, kéž je utiší v Abrahámově lůně, započítá mezi spravedlivé a smiluje se nad námi, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.

K: Uděl, Pane, v blaženém zesnutí věčný pokoj svým zesnulým služebníkům a daruj jim věčnou památku.
L: Věčná památka. Věčná památka. Věčná památka.