Moleben za jednotu církve Kristovy

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár:
Kriste, ty jsi své učedníky spojil poutem pokoje * a povolal je k jednotě svého tajemného těla. * Shromáždi nás dnes podle své vůle v jedno společenství víry * se všemi, kdo tě s čistým srdcem vzývají jako svého Pána a Spasitele.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak:
Dnes nás láska Kristova volá ke smíření, * a proto odložme staré spory. * Očistěme se poslušností vůči pravdě * a pozdravme se navzájem políbením svatého pokoje. * Spojme se v apoštolském učení, * v bratrském společenství a v modlitbě, * a tak společně oslavme našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Velebení
Velebíme tě, * Kriste, dobrý pastýři, * neboť nad světem mocně zazněl tvůj hlas, * který nás povolal do jediného ovčince.

1. Pán dal poznat dílo své spásy, * před všemi zjevil svou spravedlnost.
2. Rozpomněl se na svoji milost, * na věrnost domu Izraele.
3. Plesejte před Pánem všechny země, * radujte se, zpívejte a hrejte.
4. Dome Izraelův, chval Hospodina. * Dome Áronův, chval Hospodina.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Zaradoval jsem se, když mi řekli: * „Vydáme se do Pánova domu.“
Verš: Pokoj vyproste pro Jeruzalém: * Ať jsou v bezpečí, kdo milují tě.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Jana.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Jana 17,18-26
Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: „Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem poslal do světa (své učedníky). A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě. Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a tito (moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Jediný a nerozdílný Bože v Trojici, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

K: Jediný počátku veškerého stvořeného bytí, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

K: Jediný pravý a milostivý stvořiteli světa, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

K: Jediný oltáři spasitelné oběti, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

K: Jediný králi nebeského Jeruzaléma, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

K: Jediná cesto do království věčného pokoje, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

K: Jediný pastýři rozptýleného stádce, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

K: Jediný svorníku rozmanitosti lidského rodu, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

K: Jediná moudrosti posvěcující lidské poznání, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

K: Jediný cíly veškeré lidské námahy, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

K: Jediný přemožiteli odvěkého nepřítele, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

K: Jediný soudce všech našich rozhodnutí, * smiluj se nad rozděleným svým lidem.
L: Nerozdílná Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

Stichiry chval, hl. 2
Dnes nás v čase modlitby sjednotila milost Svatého Ducha, * neboť on sám se podle vůle Boží přimlouvá za své svaté. * Odložme tedy ducha tohoto světa * a přijměme Ducha Božího, * abychom poznali, co nám Bůh ve své dobrotě daroval.

Verš: Velebte Pána, všichni lidé, * slavte ho, všechny národy.

Ve svém stvoření jsi, Bože, spojil jednotu s rozmanitostí, * a když člověk pýchou zmátl jazyky a národy rozdělil, * vylitím svého Ducha jsi svět opět pozval k jednotě. * Znamením se stalo tvé blížící se království, * a proto s naléhavostí prosíme: * naplň čas pro dílo své spásy * a sjednoť ve svém Synu vše co je rozdělené.

Verš: Nad námi mocná jeho milost * a věrnost Páně na věky.

Procitl jsi, Spasiteli, ze smrtelného snu na kříži * a před sebou spatřil svou snoubenku církev, * která vyšla z tvého probodeného boku * a mocným hlasem jsi zvolal: * hle, kost z mých kostí a tělo z mého těla. * Proto sis zamiloval její děti a sjednotil se s nimi na věky.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Jediný Bože v Trojici, * ty jsi Světlem na mnohých cestách * a Moudrostí, jež rozptýlený lid svolává na městských výšinách. * Kmenem s mnoha ratolestmi * a Pastýřem jediného stádce. * Proto se před tebou skláníme a prosíme: * řekni jen slovo a naše slabost bude uzdravena.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pane, ty žehnáš těm, kdo ti žehnají, a posvěcuješ ty, kdo doufají v tebe. Spas svůj lid a požehnej svému dědictví. Uchovej plnost své církve. Posvěť ty, kdo milují krásu tvého domu, sám je svou božskou mocí za to oslav a neopouštěj nás, vždyť doufáme v tebe.
Daruj pokoj svému světu, svým církvím, kněžím, našim světským představitelům a všemu svému lidu. Neboť každá pohnutka k dobrému a každý dokonalý dar je shůry a sestupuje od tebe, Otce světel.
Proto ať k tobě stoupá náš chvalozpěv a díkůčinění i klanění, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za představitele svatých Božích církví, za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tebe, Pane, náš Bože, abys navštívil, zklidnil, upevnil a dokonale usmířil svou svatou církev, zachoval ji neporušenou a pevnou při všech útocích zla.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také, abys vnukl vládcům do srdcí přízeň ke své všeobecné, apoštolské církvi a jí daroval dokonalý pokoj.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pro milost, štědré slitování a lásku k lidem tvého jednorozeného Syna, neboť s ním jsi blahoslavený, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, který se před svým ukřižováním modlil za jednotu svých učedníků, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.