Moleben před narozením Pána Ježíše Krista

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 4:
Připrav se Betléme, vyzdob se Efrato, * Ráji, otevři své brány všem, * neboť v jeskyni vyrašil z Panny strom života.* Její lůno je duchovním rájem s božským ovocem spásy.* Když z něho okusíme, * život si zachráníme, * nezemřeme jako Adam.* Kristus přichází na svět,* aby obnovil v člověku svůj zničený obraz.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 3:
Panna dnes nevyslovitelným způsobem * jde porodit do jeskyně věčné slovo. * Raduj se vesmírný světe z této zvěsti. * Andělé s pastýři oslavujte rodící se nevinné Dítě, * jako věčného Boha.

Velebení
Velebíme tě, * Kriste, Dárce života, * neboť z lásky k nám ses narodil *  z přečisté Panny Marie.

1. Jásej Bohu celá země, oslavuj jeho jméno, * hlásej jeho chválu a moc.
2. Vykoupení seslal Bůh, * ustanovil na věky svou smlouvu se svým lidem.
3. Všichni králové se mu budou klanět. Pán přísahal a nebude toho litovat: * zplodil jsem tě, jako ranní rosu.
4. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen, hl. 4:
Narodilo se nám dítě, * je to Syn Boží.
Verš: Pán pravil mému Pánu: Seď po mé pravici, * dokud nepoložím nepřátele za podnož tvým nohám.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Lukáše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Lukáše 2,8-20
V krajině (nedaleko Betléma) nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích.“ A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení!“ Když andělé odešli od nich do nebe, řekli si pastýři mezi sebou: „Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!“ Pospíchali (tam) a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Kriste, Spasiteli, pravý Bože náš, * přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.

K: Kriste, Spasiteli, vtělený Synu věčného Boha,* přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.

K: Kriste, Spasiteli, nejzázračnější plode Svatého Ducha,* přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.

K: Kriste, Spasiteli, svatý plode Nejsvětější Panny,*  přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.

K: Kriste, Spasiteli, počátku naší spásy,* přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.

K: Kriste, Spasiteli, jasné slunko nebes,* přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.

K: Kriste, Spasiteli, hořící louči patriarchů,* přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.

K: Kriste, Spasiteli, přeslavné zjevení proroků, * přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.

K: Kriste, Spasiteli,* jasná  hvězdo Betlémská,* přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.

K: Kriste, Spasiteli, dobrý zvěstovateli pastýřům,* přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.

K: Kriste, Spasiteli, který nás miluješ celým svým svatým srdcem,* přijď k nám a spas nás.
L: Přijď, Ježíši, náš Spasiteli, vykup nás a spas nás.

Stichiry chval, hl. 2
Připrav se Betléme, vyzdobte se jesle, * jeskyně otevři se, ať do tebe vstoupí Pravda * Bůh se nám narodí z Panny, * přijme naši podobu, * oděje se v lidské tělo, * Zachráněný Adam spolu s Evou budou volat: * Na zemi se ukázala Láska, * aby zachránila lidské pokolení.

Verš: Bůh přijde z jihu * a Svatý z vrcholu hory zastíněné.

Nyní se splnila slova proroka, který pravil: * A ty, Betléme, v zemi Judské, * vůbec nejsi nejmenší mezi judskými městy, * neboť v tobě je připravena jeskyně. * Z tebe vzejde vládce národů, * z Panny se nám narodí Kristus, Bůh, * který povede svůj národ, nový Izrael. * Všichni společně mu vzdejme chválu.

Verš: Pane, uslyšel jsem tvůj hlas * a ulekl jsem se.

Rozvesel se Betléme, * a ty, Efrato, připravuj se, * neboť přichází Bohorodička, * v jeskyni v jeslích porodit nevyslovitelného Boha. * Jak převeliké tajemství Božího narození? * Nyní oslavují Abrahám, Izák i Jakub, * patriarchové a všichni proroci, * taktéž i my lidé spolu s anděly.

Verš: Sláva Otci i Synu * i Svatému Duchu.

Jaké dary ti máme přinést, Kriste, * když ses zjevil na zemi pro naši spásu? * Andělé ti přináší zpěv, a nebe hvězdu, * mudrci dary a pastýři poklonu, * země jeskyni a pustina jesle. * A my, lidé, ti dáváme Matku Pannu. * Na její přímluvu, věčný Bože, * smiluj se nad námi.

Verš: Nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pojďte, oslavujme matku Spasitele, * po porodu znovu jako Pannu. * Raduj se, duchovní hrade krále a Boha, * ve kterém Kristus přebýval a vykonal spásu. * S Gabrielem zpívejme * a s pastýři oslavujme a volejme: * Bohorodičko, přimlouvej se u toho, který z tebe přijal tělo, *  aby spasil naše duše.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pane, Bože náš, Bože Abraháma, Izáka a Jakuba, k tobě přicházíme my hříšníci a pokorně tě prosíme. Ať se zjeví na nás tvé veliké milosrdenství, jak jsi předpověděl ústy svého proroka Izaiáše: „Rosu dejte, nebesa, shůry, spravedlnost ať se snese z oblak! Ať se otevře země a vydá Spasitele!“
Sešli proto, Bože, do našich srdcí Krista, svého jednorozeného Syna, abychom od něho vykoupeni nezahynuli, ale byli zachráněni. Neboť veliké je tvé milosrdenství a láska, nyní i vždycky i na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě, Pane a Bože náš, abys vyslyšel sténání, slzy a povzdechy trpících a ve svém milosrdenství se nad nimi smiloval.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Smiluj se i nad svými služebníky, kteří přichází do tohoto svatého chrámu. Vyslyš laskavě jejich modlitby a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pro milost, štědré slitování a lásku k lidem tvého jednorozeného Syna, neboť s ním jsi blahoslavený, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, který se pro naši spásu narodil v jeskyni v judském Betlémě a nechal se položit do jeslí, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.