Moleben o vzkříšení Pána Ježíše Krista

Paschální začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Tropár (hl. 6)
K: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.
L: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.
K: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal.
L: A těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Verš: Ať povstane Bůh a rozptýlí se jeho nepřátelé, * ať před ním prchnou ti, kdo ho nenávidí.

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Verš: Jako se rozplývá dým, ať se ztratí, * tak jako taje vosk před ohněm.

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Verš: Tak ať zahynou hříšníci před Bohem, * ale spravedliví se radují.

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Verš: Toto je den, který učinil Hospodin, * jásejme a radujme se z něho!

Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

K: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal.
L: A těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

Tropár, hl. 6:
Když jsme viděli Kristovo vzkříšení, * pokloňme se Pánu Ježíši, jedinému bezhříšnému. * Klaníme se tvému kříži, Kriste, * a tvé zmrtvýchvstání opěvujeme a oslavujeme, * neboť ty jsi náš Bůh. * Kromě tebe jiného neznáme * a tvé jméno vyznáváme. * Přistupte, všichni věřící, * pokloňme se Kristovu svatému vzkříšení, * neboť skrze kříž vzešla radost celému světu. * Neustále dobrořečme Pánovi a oslavujme ho, * vždyť přetrpěl ukřižování a svou smrtí přemohl smrt.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 8:
Když jsi sestoupil do hrobu, Nesmrtelný, * tehdy jsi zničil moc podsvětí. * Když jsi vstal jako vítěz, Kriste Bože, * ženám myronosičkám jsi zvěstoval: * Radujte se! * Svým apoštolům jsi daroval pokoj * a padlým vzkříšení.

Velebení
Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě, život daroval.

1. Kéž tě, Bože, chválí národy, * kéž tě chválí všechny lidské rody.
2. Národy ať mocně jásají * nad tím, jak svět spravedlivě soudíš.
3. Země vydala svou úrodu, * Pán, náš Bůh, nám dal své požehnání.
4. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Zpívejte Bohu, zpívejte písně, * zpívejte chvalozpěv našemu Králi.
Verš: Bůh se vznáší v jásotu slávy, * Pán stoupá vzhůru v hlaholu rohů.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Jana.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Jana 20,1-18
Prvního  dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží (pruhy) plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží (pruhy) plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch (pruhů) plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. Učedníci se pak zase vrátili domů. Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila se do hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho v hlavách a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo tělo. Řekli jí: „Ženo, proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a viděla za sebou stát Ježíše, ale nevěděla, že je to on. Ježíš jí řekl: „Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?“ Ona myslela, že je to zahradník, a proto mu řekla: „Pane, jestliže tys ho odnesl, pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho přenesu.“ Ježíš jí řekl: „Marie!“ Ona se k němu obrátila a zvolala hebrejsky: „Rabbuni!“ – to znamená „Mistře“. Ježíš jí řekl: „Nezadržuj mě! Neboť ještě jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a oznam jim: ‚Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu.‘“ Marie Magdalská tedy šla a zvěstovala učedníkům: „Viděla jsem Pána!“ – a toto že jí řekl.

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Pane Ježíši Kriste, zazářil jsi světlem věčného života, * a proto tě tvá církev velebí.
L: Pane Ježíši, tvé slavné vzkříšení radostně oslavujeme.

K: Pane Ježíši Kriste, přivedl jsi nás ke slávě vzkříšení, * a proto tě tvá církev velebí.
L: Pane Ježíši, tvé slavné vzkříšení radostně oslavujeme.

K: Pane Ježíši Kriste, vězně v podsvětí jsi osvobodil od věčné záhuby, * a proto tě tvá církev velebí.
L: Pane Ježíši, tvé slavné vzkříšení radostně oslavujeme.

K: Pane Ježíši Kriste, lidskou přirozenost jsi z hříchu vykoupil, * a proto tě tvá církev velebí.
L: Pane Ježíši, tvé slavné vzkříšení radostně oslavujeme.

K: Pane Ježíši Kriste, otevřel jsi bránu Božího království, * a proto tě tvá církev velebí.
L: Pane Ježíši, tvé slavné vzkříšení radostně oslavujeme.

K: Pane Ježíši Kriste, světu jsi daroval svůj pokoj a smíření, * a proto tě tvá církev velebí.
L: Pane Ježíši, tvé slavné vzkříšení radostně oslavujeme.

K: Pane Ježíši Kriste, svou mocí jsi hlavu Hadovu rozdrtil, * a proto tě tvá církev velebí.
L: Pane Ježíši, tvé slavné vzkříšení radostně oslavujeme.

K: Pane Ježíši Kriste, vysvobodil jsi nás z područí hříchu, * a proto tě tvá církev velebí.
L: Pane Ježíši, tvé slavné vzkříšení radostně oslavujeme.

K: Pane Ježíši Kriste, rány hříchu jsi zcela uzdravil, * a proto tě tvá církev velebí.
L: Pane Ježíši, tvé slavné vzkříšení radostně oslavujeme.

K: Pane Ježíši Kriste, bolest a utrpení jsi ve věčnou radost obrátil, * a proto tě tvá církev velebí.
L: Pane Ježíši, tvé slavné vzkříšení radostně oslavujeme.

K: Pane Ježíši Kriste, slavně jsi usedl po pravici Otcově, * a proto tě tvá církev velebí.
L: Pane Ježíši, tvé slavné vzkříšení radostně oslavujeme.

K: Pane Ježíši Kriste, opět přijdeš spravedlivě soudit živé i mrtvé, * a proto tě tvá církev velebí.
L: Pane Ježíši, tvé slavné vzkříšení radostně oslavujeme.

Stichiry chval, hl. 2
Verš: Ať povstane Bůh a rozptýlí se jeho nepřátelé, ať před ním prchnou ti, kdo ho nenávidí.

Dnes nám nastala svatá Pascha. Pascha nová a svatá. Oběť tajuplná, oběť převznešená: Pascha Kristus vykupitel. Oběť neposkvrněná. Oběť převeliká. Pascha věřících. Pascha, která nám otvírá bránu ráje. Pascha, která posvěcuje všechny věřící.

Verš: Jako se rozplývá dým, ať se ztratí, tak jako taje vosk před ohněm.

Pojďte, ženy, jež jste měly zjevení, a oznamte Siónu: Přijmi od nás radostnou zvěst o Kristově vzkříšení. Jásej, vyzdob a vesel se, Jeruzaléme, vždyť jsi viděl Krista krále vycházet jako ženicha z hrobu.

Verš: Tak ať zhynou hříšníci před Bohem, ale spravedliví se radují.

Když časně z rána přišly myronosičky k hrobu Dárce života, nalezly na kameni sedět anděla a on jim zvěstoval: Proč hledáte živého mezi mrtvými? Proč pláčete nad Neporušitelným, jako by tlel? Jděte a zvěstujte toto poselství jeho učedníkům.

Verš: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!

Pascha překrásná, Pascha Pánova, Pascha. Zazářil nám jasný den vzkříšení. Pascha – navzájem se obejměme. Pascho, ty jsi nás zbavila smutku, neboť dnes ze svého hrobu vyšel Kristus jako ze svatební komnaty. Ženy radostí naplnil a přikázal jim: Zvěstujte to apoštolům.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Je vzkříšení den, všichni radostně jásejme a navzájem se objímejme. Nazývejme bratry i ty, kdo nás nenávidí. Odpusťme vše pro vzkříšení a takto zazpívejme: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou ve hrobě, život daroval.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pane Ježíši Kriste, Bože náš, klaníme se ti a oslavujeme tě, neboť svým slavným vzkříšením jsi zvítězil nad smrtí, padlému rodu Adamovu jsi odpustil hříchy a všem, kdo slyší tvůj hlas a následují tě, jsi otevřel dveře království svého nebeského Otce.
Stojíme nyní před tebou ozářeni světlem tvého vzkříšení, hledíme na tvé svaté rány a voláme: dej nám slzy pravého pokání, navrať nás na cestu spravedlnosti a dej nám ducha pravé bázně Boží, abychom ti mohli bez zahanbení sloužit dokud nepřijdeš
ve slávě andělů, se kterými bychom ti vzdávali chválu spolu s tvým Otcem, jenž nemá počátku a tvým přesvatým, dobrým a životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, který vstal z mrtvých, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.