Moleben o utrpení Pána Ježíše Krista

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 1:
Spas lid svůj, Pane, a požehnej svému dědictví, * daruj našim světským představitelům vítězství nad nepřáteli * a svůj lid svým křížem ochraňuj.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 4:
Dobrovolně jsi pněl na kříži, Kriste Bože. * Proto uděl své dary lidu nosícímu tvé jméno. * Dej, aby se naši světští představitelé radovali ze tvé moci. * Daruj jim vítězství nad nepřáteli. * Pomáhej těm, kteří vlastní tvoji zbraň pokoje, * ve které je trvalé vítězství.

Velebení
Velebíme tě, * ukřižovaný Ježíši, * a v pokoře se ti klaníme, * neboť svým utrpením jsi vykoupil svět.

1. Kdo se bojíte Pána, velebte jej, * slavte jej všichni z Jákobova rodu.
2. Nepohrdl poníženým, * nezošklivil si bídu ubožáka.
3. Tvář před ním neskryl, ale vyslyšel ho, * když k němu v bídě úpěl o pomoc.
4. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Bože můj, Bože můj, * proč jsi mě opustil?
Verš: Tak vzdálen jsi, * mým nářkům a prosbám.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Lukáše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Lukáše 23,44-49
Bylo asi dvanáct hodin. Tu nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se vpůli roztrhla. Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha!“ A po těch slovech vydechl naposled. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: „Tento člověk byl skutečně spravedlivý.“ A všichni ti lidé, kteří se tam shromáždili k této podívané, když viděli, co se stalo, bili se v prsa a vraceli se (domů). Jeho známí všichni zůstali stát opodál, i ženy, které ho provázely z Galileje, a dívaly se na to.

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Spasiteli světa, za třicet stříbrných velekněžím zrazený, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Pane Ježíši, pro své svaté rány, smiluj se nad námi.

K: Spasiteli světa, neupřímným polibkem na soud vydaný, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Pane Ježíši, pro své svaté rány, smiluj se nad námi.

K: Spasiteli světa, vlastními učedníky zapřený, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Pane Ježíši, pro své svaté rány, smiluj se nad námi.

K: Spasiteli světa, okovanými důtkami bez milosti bičovaný, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Pane Ježíši, pro své svaté rány, smiluj se nad námi.

K: Spasiteli světa, potupným trním korunovaný, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Pane Ježíši, pro své svaté rány, smiluj se nad námi.

K: Spasiteli světa, vojáky krutě vysmívaný, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Pane Ježíši, pro své svaté rány, smiluj se nad námi.

K: Spasiteli světa, vlastním lidem zavržený, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Pane Ježíši, pro své svaté rány, smiluj se nad námi.

K: Spasiteli světa, těžkým křížem obtížený, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Pane Ježíši, pro své svaté rány, smiluj se nad námi.

K: Spasiteli světa, železnými hřeby ke kříži přibitý, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Pane Ježíši, pro své svaté rány, smiluj se nad námi.

K: Spasiteli světa, mezi zločinci vyvýšený, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Pane Ježíši, pro své svaté rány, smiluj se nad námi.

K: Spasiteli světa, v úzkostech opuštěný, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Pane Ježíši, pro své svaté rány, smiluj se nad námi.

K: Spasiteli světa, pro hříchy světa obětovaný, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Pane Ježíši, pro své svaté rány, smiluj se nad námi.

K: Spasiteli světa, ostrým kopím probodený, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Pane Ježíši, pro své svaté rány, smiluj se nad námi.

K: Spasiteli světa, v cizím hrobě pochovaný, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Pane Ježíši, pro své svaté rány, smiluj se nad námi.

K: Spasiteli světa, smrtí nepřemožený, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Pane Ježíši, pro své svaté rány, smiluj se nad námi.

Stichiry chval, hl. 2
Každý úd tvého svatého těla * pro nás trpěl potupu: * Hlava byla korunována trním, * líce poplivány. * Přes tvář jsi dostal políček, * ústa byla napájena octem se žlučí. * Uši poslouchaly rouhání, * přes záda jsi byl bičován. * Do ruky ti dali hůl * a celé tělo přibili na kříž. * Ruce a nohy jsi měl probodeny hřeby * a srdce kopím. * Ty jsi za nás trpěl, * abys nás zbavil utrpení. * Tys k nám sestoupil v lásce, * abys nás vynesl na nebesa. * Všemocný Pane, smiluj se nad námi.

Verš: Ruce i nohy mi proťali, * všechny své kosti mohu spočítat.

Lide můj, co jsem vám učinil * nebo čím jsem vám uškodil? * Vašim slepcům jsem vracel zrak. * Malomocné jsem očišťoval. * Muže ležícího na lehátku jsem pozvedl. * Lide můj, co jsem vám učinil a čím jste mi odplatili? * Za manu jste mi dali žluč a za vodu ocet. * Místo lásky jste mě přibili na kříž. * Již více trpět nebudu, * ale pozvu své pohany a oni oslaví mě i Otce a Ducha, * a já jim daruji věčný život.

Verš: Rozdělují si moje šaty, * metají losy o můj oděv.

Dnes visí na kříži ten, který pověsil zemi na vodách, * a věncem z trní je korunován Král andělů. * Do purpurového pláště je oblečen ten, který odívá nebe oblaky, * a políček přijal ten, který v Jordáně osvobodil Adama. * Hřeby byl přibit ženich církve * a kopím proboden Syn Panny. * Klaníme se tvému utrpení, Kriste. * Klaníme se tvému utrpení, Kriste. * Klaníme se tvému utrpení, Kriste. * Ukaž nám i své slavné vzkříšení.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Vykoupil jsi nás z prokletí zákona * skrze svou drahocennou krev: * dal ses přibít na kříž * a kopím probodnout své srdce. * Tak jsi lidem otevřel pramen nesmrtelnosti. * Spasiteli náš, sláva tobě.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pane Ježíši Kriste, ačkoliv máš božskou přirozenost, nic jsi nelpěl na tom, že jsi rovný Bohu, ale sám sebe ses zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jsi jako každý jiný člověk, ponížil ses a byl poslušný až k smrti, a to smrti na kříži. Proto tě také Bůh povýšil a dal ti jméno nad každé jiné jméno.
My se v pokoře a kajícnosti skláníme před tvým jménem, před tvým utrpením a před tvým slavným vzkříšením a celým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí vyznáváme, že jsi Kristus, náš Pán. A vzdáváme ti chválu spolu s tvým Otcem, jenž nemá počátku a tvým přesvatým, dobrým a životodárným Duchem, nyní
i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, který pro naši spásu přijal bití, políčky, kříž a smrt, na přímluvu své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.