Moleben ke třem velkým arcibiskupům Bazilu Velikému, Řehoři Teologovi a Janu Zlatoústému

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 4:
Jako biskupové apoštolům rovní * a učitelé všech křesťanských národů, * proste Pána všehomíra, * aby daroval světu svůj pokoj * a našim duším hojné milosti.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 2:
Strasti a smrt spravedlivých jsou ti příjemnější nad všechny oběti, * a proto jsi, Pane, přijal do království dobra a pokoje * svaté i ve zbožnosti vzdělané zvěstovatele * a nejvyšší učitele, * neboť ty jediný oslavuješ své svaté.

Velebení
Velebíme vás, * svatí biskupové Kristovi, * neboť v Duchu a pravdě jste nás naučili, * oslavovat svatá a božská tajemství

1. Blažený jsi, kdo máš Pána v úctě * a kdo kráčíš jeho cestami!
2. Výroky tvých úst jsou mi milejší * více nežli tisíce ve zlatě a stříbře.
3. Uč mě jednat podle vůle tvé, * protože jen ty jsi můj Bůh.
4. Obrať se ke mně a buď mi milostiv, * jako těm, kdo v lásce mají tvé jméno.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Ústa spravedlivého pronášejí moudrost, * jeho jazyk vyhlašuje právo.
Verš: Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost, * tvoji věrní ať plesají!

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Jana.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Jana 10,9-16
Ježíš řekl židům: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti. Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a rozhání – vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatí biskupové církve Kristovy, učitelé křesťanské moudrosti, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Naši ctihodní biskupové Kristovi, proste Boha za nás.

K: Svatí biskupové církve Kristovy, apoštolové ctnostného života, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Naši ctihodní biskupové Kristovi, proste Boha za nás.

K: Svatí biskupové církve Kristovy, horliví pastýři svěřeného lidu, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Naši ctihodní biskupové Kristovi, proste Boha za nás.

K: Svatí biskupové církve Kristovy, hlasatelé spasitelného poznání, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Naši ctihodní biskupové Kristovi, proste Boha za nás.

K: Svatí biskupové církve Kristovy, šiřitelé Pánova pokoje a práva, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Naši ctihodní biskupové Kristovi, proste Boha za nás.

K: Svatí biskupové církve Kristovy, ochránci pronásledovaných, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Naši ctihodní biskupové Kristovi, proste Boha za nás.

K: Svatí biskupové církve Kristovy, utěšitelé kajícníků, nemocných a strádajících, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Naši ctihodní biskupové Kristovi, proste Boha za nás.

K: Svatí biskupové církve Kristovy, obránci svatého bohosloví, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Naši ctihodní biskupové Kristovi, proste Boha za nás .

K: Svatí biskupové církve Kristovy, obnovitelé božské liturgie, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Naši ctihodní biskupové Kristovi, proste Boha za nás .

K: Svatí biskupové církve Kristovy, přímluvci před nebeským oltářem, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Naši ctihodní biskupové Kristovi, proste Boha za nás .

Stichiry chval, hl. 2
Oslavujeme dnes znalce duchovních tajemství, * polnice Kristova evangelia i pochodně božského plamene: * blaženého Bazila Velikého, * plamenného Řehoře Dvojeslova, * i slavného učitele Jana Zlatoústého, * jaký nám dává pít ze zlatého pramene Božího učení.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Důstojnými písněmi nyní oslavme obránce víry, * semena Bohem osvíceného rozumu, * zlatonosné řeky božského poznání, * nezdolné hradby církve Kristovy, * slavné pochodně a obránce Svaté Trojice, * naplněné dary Ducha svatého.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Bubny přesvatého Ducha, * polnice božského hromobití, * blesky Božího učení, * přejasné, zlaté a zářivé svíce Boží, * třikrát blažený Bazile, moudrý Řehoři, * ctihodný Jane Zlatoústý, * proste Krista našeho Boha, * aby spasil ty, kteří oslavují vaši památku .

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

V den památky svatých biskupů * povznáší se duše věřících ze země do nebes. * Neboť brány Božího království se otevírají * a lidu se rozdílí pokrm Boží nauky. * Slovy je ohlašováno Slovo * a rozličnými jazyky jsou opěvovány jeho zázraky. * I my k Spasiteli voláme: * Sláva Tobě, Pane, * neboť skrze svaté biskupy daroval jsi světu mír .

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Jasné pochodně církve Kristovy, Bazile, Řehoři a Jane, světlem pravověrného učení jste ozářili všechny národy země a mečem slova Božího jste rozervali sítě herezí. Stali jste se věrnými učiteli pravé zbožnosti a mocnými ochránci křesťanského lidu. Když nyní stojíte před nebeským oltářem Přesvaté, Jednopodstatné a Nerozdílné Trojice, které jste svými slovy i skutky oddali své životy, proste ji za nás, aby nás utvrdila v jednotě víry, opásala nás nepřemožitelnou silou v boji proti viditelným i neviditelným nepřátelům a uchránila nás před odpadnutím od spasitelného společenství Kristova tajemného těla.
Proste našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, aby uchránil svou církev od nevíry, malověrnosti, herezí a rozkolů.
Kéž svým biskupům daruje požehnání, zdraví, mnohá léta a jejich službě hojné úspěchy. Kéž svým kněžím daruje ducha vytrvalosti a horlivosti pro spásu svěřeného lidu. Kéž našim vladařům daruje moudrost a spravedlnost. Kéž našim ochráncům daruje mužnou odvahu a vítězství nad nepřáteli. Kéž sirotkům a vdovám daruje svou ochranu, nemocným uzdravení duše a těla, jinochům a dívkám růst ve víře a křesťanských ctnostech a všemu Božímu lidu bez rozdílu vše, co je potřebné, aby každý z nás v míru a pokání žil v naději na věčnou spásu a svůj život zakončil v jednotě s Nejsvětější Trojicí, Otce i Syna i Svatého Ducha, kterým přísluší všeliká sláva, čest a klanění, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svatých třech světitelů, velkých arcibiskupů Bazila Velikého, Řehoře Teologa a Jana Zlatoústého, jejichž památku dnes slavíme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.