Moleben ke svatému Josafatovi, arcibiskupovi polockému

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 4:
Zjevil ses jako jasná záře, veleknězi a mučedníku Josafate, * neboť ses stal obětí danou za svaté sjednocení, * když jsi jako dobrý pastýř položil život za své ovce. * Vstoupil jsi do svatyně svatých, kde přebýváš mezi anděly. * Proto tě prosíme slavný mučedníku: * Pros Krista, prvního mezi pastýři, * aby nás připočetl mezi ovce po své pravici * a spasil naše duše.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 2:
Ohnivou září ukřižovaného Krista jsi byl již v mládí ozářen, * svým mnišským životem ses andělům připodobnil *a jako biskup jsi život prožil ve zbožnosti, * ze které pramenila tvá touha po jednotě Kristovy církve. * Mučednickým prolitím své krve jsi uhasil vášně sporů * a za to jsi přijal od Pána nevadnoucí věnec slávy. * Proto se rozpomeň na ty, kdo k tobě volají: * Raduj se, pevný pilíři svatého sjednocení.

Velebení
Velebíme tě, * svatý mučedníku Josafate, * a oslavujeme tvé slavné utrpení, * které jsi podstoupil pro jednotu církve Kristovy.

1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2. Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Jana.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Jana 10,9-16
Ježíš řekl židům: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti. Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a rozhání – vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatý Josafate, uchvatiteli duší , * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Josafate, pros Boha za nás.

K: Svatý Josafate, Bohu ve všem oddaný, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Josafate, pros Boha za nás.

K: Svatý Josafate, věrný synu církve Kristovy, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Josafate, pros Boha za nás.

K: Svatý Josafate, obránce jednoty křesťanů, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Josafate, pros Boha za nás.

K: Svatý Josafate, horlivý biskupe a pastýři, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Josafate, pros Boha za nás.

K: Svatý Josafate, pokorný tvůrce pokoje a smíření, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Josafate, pros Boha za nás.

K: Svatý Josafate, moudrostí Boží poučený, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Josafate, pros Boha za nás.

K: Svatý Josafate, učiteli duchovního života, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Josafate, pros Boha za nás.

K: Svatý Josafate, ranou sekery oslavený, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Josafate, pros Boha za nás.

K: Svatý Josafate, mučedníku svatého sjednocení, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Josafate, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Přistupme ke stupňům Božího oltáře * a důstojně oslavme našeho otce Josafata, * zbožného řeholníka a věrného dělníka na vinici Páně. * Neboť sám sebe jako mučedník * obětoval za jednotu církve Kristovy. * Proto zapějme k jeho cti píseň vděčnosti: * Raduj se, spravedlivý mučedníku Josafate.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Brány svého srdce jsi již od dětství otevřel jedinému Bohu * a odvrhl jsi radosti pozemského života. * Více sis zamiloval život v odříkání, * a proto ses rozhodl pro ctnosti poslušnosti, chudoby a čistoty. * Proto s úžasem voláme: * Raduj se, vzore mnišského života.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Raduj se, mučedníku Josafate. * Raduj se, vyvolený biskupe. * Raduj se, prameni pravé víry. * Raduj se, utišení rozbrojů mezi křesťany. * Raduj se, neboť mnohé jsi sjednotil se všeobecnou církví Kristovou. * V této církvi my stojíme * a jediným hlasem voláme: * Raduj se, apoštole svatého sjednocení.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Raduj se, mučedníku Josafate, * neboť jsi na sebe vzal rány Kristovy. * Raduj se, neboť za hlavu církve jsi vydal hlavu svoji. * Raduj se, neboť svou smrtí jsi ohlásil svaté sjednocení. * Proto Tě Pán postavil před jediný oltář ve svém království, * kde prosíš za sjednocení putující církve Kristovy.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Svatý mučedníku Josafate, na zavolání nebeského Pastýře ses dal do služby jeho evangelia a po jeho vzoru svolával zbloudilé ovce do jediného ovčince. Tak ses stal svítilnou na cestě ke svaté jednotě a přímluvcem jejího dosažení. Proto se v pokoře skláníme před jediným Božím trůnem a s nadějí voláme o tvou přímluvu: Upros nebeského Otce, aby nám odpustil všechna naše provinění, která způsobují nejednotu svaté, všeobecné a apoštolské církve. Upros Božího Syna, aby nás brzy povolal k jednotě podle své svaté vůle. Upros Božího Ducha, aby tuto naši jednotu potvrdil a uchránil až do druhého příchodu Kristova. Abychom v ten čas mohli přijít ze všech krajin světa a jediným hlasem vyznávat chválu a slávu Otci i Synu i Svatému Duchu, která je od počátku, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, na přímluvu svatého mučedníka Josafata, arcibiskupa polockého, jehož památku si připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.