Moleben ke svaté mučednici Ludmile, kněžně české

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Tropár, hl. 1:
Ctihodná kněžno Ludmilo, * temnotu modloslužby jsi zaměnila za světlo pravé víry. * Svému lidu jsi otevřela blahodárné poznání Boha, * které vyzývá k pokání a změně života. * Proti tobě však povstala pýcha mocného protivníka, * který udusil hlas křesťanské panovnice. * Pros proto za obměkčení našich hříšných srdcí.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 4:
Opěvujme dnes milostivého Boha, * že mučednickou korunou oslavil moudrou Ludmilu. * Svou zemi obrodila pramenem křtu, * když před tím svůj národ získala pro Krista. * Svým životem mu vydala věrné svědectví, * když se jí chopili nepřátelé Kristova kříže. * Za svou oddanost byla vzata do Božího království, * kde se přimlouvá za spásu našich duší.

Velebení
Velebíme tě, * svatá kněžno Ludmilo, * že jsi postavila první oltář pravé víry, * ke kterému jsi svůj lid přivedla.

1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2. Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Matouše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Matouše 5,21-26
Ježíš řekl: „Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‚Nezabiješ.‘ Kdo by zabil, propadne soudu. Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Ctihodná kněžno Ludmilo, * pramatko lidu křesťanského, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná kněžno Ludmilo, pros Boha za nás.

K: Ctihodná kněžno Ludmilo, * osvícená křtem učitele Slovanů svatého Metoděje, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná kněžno Ludmilo, pros Boha za nás.

K: Ctihodná kněžno Ludmilo, * opustila jsi smrtící temnotu modloslužby, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná kněžno Ludmilo, pros Boha za nás.

K: Ctihodná kněžno Ludmilo, * vyznala jsi pravou víru v Boží Trojici, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná kněžno Ludmilo, pros Boha za nás.

K: Ctihodná kněžno Ludmilo, * postavila jsi první chrám země české, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná kněžno Ludmilo, pros Boha za nás.

K: Ctihodná kněžno Ludmilo, * horlivá učitelko pravé víry, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná kněžno Ludmilo, pros Boha za nás.

K: Ctihodná kněžno Ludmilo, * milující vychovatelko svatého vévody Václava * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná kněžno Ludmilo, pros Boha za nás.

K: Ctihodná kněžno Ludmilo, * milovala jsi svůj lid, kterému jsi s pokorou sloužila, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná kněžno Ludmilo, pros Boha za nás.

K: Ctihodná kněžno Ludmilo, * trpěla jsi pro věrnost Kristu, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná kněžno Ludmilo, pros Boha za nás.

K: Ctihodná kněžno Ludmilo, * víru jsi hájila do posledního dechu, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná kněžno Ludmilo, pros Boha za nás.

K: Ctihodná kněžno Ludmilo, * spolu se svatým Václavem ukazuješ cestu svému lidu, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná kněžno Ludmilo, pros Boha za nás.

K: Ctihodná kněžno Ludmilo, * věrná ochránkyně země české, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná kněžno Ludmilo, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Svatá kněžno Ludmilo, * celým svým srdcem jsi přijala pravou víru. * Vzývala jsi Boha Otce všemohoucího * a jeho jednorozeného Syna, Pána Ježíše Krista, * a Svatého Ducha Utěšitele, * nejen pro světské blaho, * ale i pro spásu své duše. * Pros tedy za svůj nehodný národ, * aby přijal Kristovu víru, o které jsi věrně svědčila.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Zmírňovala jsi bídu potřebných, * hladové jsi sytila a nuzné šatem odívala. * Ve zbožnosti jsi byla horlivá, * ve spravedlivém hněvu zdrženlivá. * V modlitbě jsi byla vytrvalá, * v lásce dokonalá a v pokoře jsi neznala mezí. * Lidem milovaná ochránkyně, pros Boha za spásu našich duší.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Zaslepena svou velikou pýchou, * obávala se nezdárná Drahomíra o svou moc. * Neviděla, kam hledí pokorná služebnice Kristova, * která nechtěla panovat nad pyšnou vladařkou. * Čím více se však pokora ponížila, * tím více se vzepjala pýcha neblahé vládkyně, * která nechala udusit život první světice země české.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Odvěký Kristův nepřítel * bláhově se snažil zadusit výhonek svaté víry. * Ten už však pustil pevné kořeny v srdci svatého vévody Václava * a nechal vyrůst stromu pravého Božího poznání. * Jeho větve nesou plody svatých mužů a žen, * kteří vždy sytili slovy evangelia národ Země české. * Vděčnost za to náleží svaté Ludmile, * která se stala matkou lidu křesťanského.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Naše ctihodná a svatá kněžno Ludmilo, tys odmítla temnotu pohanské modloslužby, když jsi poznala světlo Kristova evangelia. Poučena svatým učitelem Slovanů ses rozhodla upevnit víru Kristovu ve své zemi a v srdcích svého lidu. Když se proti tvé snaze pozvedlo nepřátelství, ty ses nezalekla, ale do posledního dechu jsi pevně hájila svaté Boží poznání.
Proto se klaníme tvé statečnosti, oslavujeme tvou věrnost a v zkroušenosti našich duší voláme: vyprošuj našemu národu svornost, jednotu, návrat k Bohu a vítězství dobra a spravedlnosti.
Kéž si naši světští představitelé zamilují Boží spravedlnost. Kéž si služebníci církve osvojí věrnost a horlivost Páně. Kéž jsou učitelé a vychovatelé příštích pokolení naplněni moudrostí Ducha Božího. Kéž je v našich rodinách rozhojněna jednomyslná láska a hluboká víra v Boží Trojici.
Kéž pod tvou ochranou rosteme v bohumilém životě na zemi, abychom byli uznáni za hodné rajského života v Božím království, kde budeme spolu s tebou oslavovat Boha na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svaté mučednice Ludmily, kněžny české, jejíž památku dnes slavíme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.