Moleben ke svaté Kateřine Alexandrijské

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 4:
Svou ctností jako paprsky slunce * osvítila jsi pohanské mudrce. * A jako přejasný svit měsíce * zaplašila jsi temnoty nevěry od těch, kdo kráčeli nocí. * K pravé víře jsi přivedla manželku mocného vladaře * a krutého tyrana jsi ze lži usvědčila. * Svou touhou jsi dosáhla nebeského stánku a překrásného ženicha Krista, * který tě ověnčil královským věncem vítězství. * Pros jej, Boží nevěsto, blažená Kateřino, * za ty kdo uctívají tvou svatou památku.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 2:
K zástupu mučedníků dnes pozvedněme své oči * a písněmi chval uctěme moudrou Kateřinu. * Vždyť navzdory svému utrpení * vyznala Krista jako jediného Boha * a hada v ústech řečníků přemohla moudrostí slov evangelia.

Velebení
Velebíme tě, * svatá Kateřino Alexandrijská, * a klaníme se Prameni spasitelné moudrosti, * ze kterého jsi dala pít pohanským národům.

1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2. Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Matouše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Matouše 7,24-29
Ježíš řekl: „Každý, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – i zřítil se a jeho pád byl veliký.“ Když Ježíš skončil tyto řeči, žasly zástupy nad jeho učením. Učil je totiž jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich učitelé Zákona.

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatá Kateřino Alexandrijská, dala jsi nám poznat podivuhodnou moudrost Kristovu, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatá Kateřino, učitelko moudrosti, pros Boha za nás.

K: Svatá Kateřino Alexandrijská, Kristovým evangeliem jsi posvětila vědění a rozumnost, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatá Kateřino, učitelko moudrosti, pros Boha za nás.

K: Svatá Kateřino Alexandrijská, svůj rozum a poznání jsi dala do služeb Bohu a jeho lidu, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatá Kateřino, učitelko moudrosti, pros Boha za nás.

K: Svatá Kateřino Alexandrijská, v bázni Boží ses sklonila před Božím zákonem, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatá Kateřino, učitelko moudrosti, pros Boha za nás.

K: Svatá Kateřino Alexandrijská, svůj sluch jsi naklonila Boží vůli, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatá Kateřino, učitelko moudrosti, pros Boha za nás.

K: Svatá Kateřino Alexandrijská, celým srdcem jsi hledala Boží poznání, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatá Kateřino, učitelko moudrosti, pros Boha za nás.

K: Svatá Kateřino Alexandrijská, skrze svou víru jsi pochopila dílo Božího stvoření, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatá Kateřino, učitelko moudrosti, pros Boha za nás.

K: Svatá Kateřino Alexandrijská, z Ducha a pravdy ses zrodila k věčnému životu, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatá Kateřino, učitelko moudrosti, pros Boha za nás.

K: Svatá Kateřino Alexandrijská, bez strachu a studu jsi pohany poučila o spáse v Kristu, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatá Kateřino, učitelko moudrosti, pros Boha za nás.

K: Svatá Kateřino Alexandrijská, svou smrtí jsi dosvědčila blaženost Kristových učedníků, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatá Kateřino, učitelko moudrosti, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Raduj se, starobylý Egypte, * neboť z tebe vzešlo slunce křesťanské učenosti * a korunovalo tvou moudrost spasitelnou zbožností, * která pěje chvály jedinému Bohu v Trojici. * V tomto slunci se leskne nádhera svaté panny Kateřiny * a my se klaníme paprskům jejího poznání, * se kterým nás poučila o věčné blaženosti Kristových učedníků.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Pán posvětil tvůj rozum, * abys nahlédla do tajemství hmotného světa. * Spatřila jsi mnoho rozmanitých věcí * a poznala, že všechny mají příčinu v jediném Bohu. * Před ním ses sklonila a pokorně vyznala: * Stvořiteli a Spasiteli můj, přijmi mě za svou snoubenku.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Pán byl oslaven tvým rozumem, * neboť jsi slovem křesťanského učení * přemohla padesát pohanských učenců * a z temnoty modloslužby jsi je přivedla ke světlu Božího poznání. * Odhalila jsi klam pohanských bájí * a zjevila pravdu Kristova evangelia, * a proto tě uctíváme jako učitelku křesťanské moudrosti.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Dnes se shromáždilo celé křesťanské společenství, * aby oslavilo tvé bolestné narození k věčnému životu. * Neboť jako se mlékem posilují nemluvňátka, * tak nás povzbudilo k odvaze tvé mučednictví. * Pán přijal tvou krvavou oběť * a učinil tě naší panenskou učitelkou.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Naše svatá mučednice Kateřino, učitelko křesťanské moudrosti, zamilovala sis Krista a jeho učení, nedala ses svést marnými bájemi a své spasitelné poznání osvědčila i před nepřáteli Kristovými. Proto se dnes k tobě utíkáme a s pokorou voláme: vypros nám schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem ve shodě s Božím zákonem a jeho vůlí. Pros za nás, abychom neupadali do svévole a neobraceli jeho slovo v lež. Ať si zamilujeme pravdu a usilovně ji hledáme v bázni před Hospodinem. Kéž naše mysl zakoření v Bohu, rozjímá o něm i jeho díle dnem i nocí a získá náležité poznání.
Pomoz nám, abychom nepřestávali své poznání prohlubovat a rozvíjet k radosti své, k užitku bližních a ke slávě Boží. Kéž takto jednáme v souladu s Boží vůlí, v poslušnosti k našim předkům a v zodpovědnosti vůči budoucímu pokolení. Ať se myslí stále upínáme k jedinému Bohu v Trojici a ve svém srdci i před lidmi se klaníme, vyznáváme a oslavujeme Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, na přímluvu svaté mučednice Kateřiny Alexandrijské, jejíž památku si dnes připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.