Moleben k uctění čestného a životodárného kříže

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 1:
Spas lid svůj, Pane, * a požehnej svému dědictví. * Daruj našim světským představitelům vítězství nad nepřáteli * a svůj lid ochraňuj svatým křížem.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 1:
Dobrovolně jsi pněl na kříži, Kriste Bože. * Proto uděl své dary lidu nosícímu tvé jméno. * Dej, aby se naši světští představitelé radovali ze tvé moci * a daruj jim vítězství nad nepřáteli. * Pomáhej těm, kteří jsou označeni tvým křížem, * tvojí zbraní pokoje, * ve kterém je trvalé vítězství.

Velebení
Velebíme tě, * Kriste, dárce života, * a uctívám tvůj přesvatý kříž, * jímž jsi nás vysvobodil z otroctví nepřítele.

1. Oboř se, Hospodine, na mé protivníky, * bojuj s těmi, kteří proti mně brojí.
2. Vztyčil jsi svým věrným korouhev, * aby unikli zásahům luku.
3. Náš Bůh zjevil před zraky pohanů * svou spravedlnost.
4. Bůh však je mým králem od pradávna, * tolikrát popřál vítězství v zemi.
4. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Všechny končiny země uzřely * spásu našeho Boha.
Verš: Zpívejte Hospodinu píseň novou, * neboť učinil podivuhodné věci.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Jana.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Jana 3,13-21
Ježíš řekl: „Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.
Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“.

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Buď pozdraven, oltáři výkupné oběti, * neboť na tobě zemřel Spasitel světa.
L: Klaníme se ti pro svaté rány Spasitele světa.

K: Buď pozdraveno, dřevo posvěcené krví Kristovou, * neboť jako most jsi spojilo zemi s nebesy.
L: Klaníme se ti pro svaté rány Spasitele světa.

K: Buď pozdravena, naděje ve strastech i nemocích, * neboť ses stala svědkem utrpení Božího.
L: Klaníme se ti pro svaté rány Spasitele světa.

K: Buď pozdravena, ikono živého Boha, * neboť jsi obrazem úradku svaté Boží moudrosti.
L: Klaníme se ti pro svaté rány Spasitele světa.

K: Buď pozdraven, prameni spasitelných milostí, * neboť skrze tebe byly otevřeny brány věčného života.
L: Klaníme se ti pro svaté rány Spasitele světa.

K: Buď pozdraven, strome věčného života, * neboť skrze tebe dal Pán vzejít plodům své milosti.
L: Klaníme se ti pro svaté rány Spasitele světa.

K: Buď pozdraveno, tajemství milosrdenství Božího, * neboť jsi znakem smíření pokolení Adamova.
L: Klaníme se ti pro svaté rány Spasitele světa.

K: Buď pozdraveno, znamení Kristova vítězství, * neboť do podsvětí zaháníš nepřátele Božího lidu.
L: Klaníme se ti pro svaté rány Spasitele světa.

K: Buď pozdraven, sloupe ohnivým jasem zářící, * neboť jsi osvítil temnoty lží Satanových.
L: Klaníme se ti pro svaté rány Spasitele světa.

K: Buď pozdraveno, znamení lásky nezměrné, * neboť skrze Tebe Pán pláč na radost proměnil.
L: Klaníme se ti pro svaté rány Spasitele světa.

K: Buď pozdraveno, obměkčení srdcí kamenných, * neboť ses stalo lékem tišícím nákazu hříchu.
L: Klaníme se ti pro svaté rány Spasitele světa.

K: Buď pozdraven, znaku Kristových služebníků, * neboť jsi darem milosrdenství Božího.
L: Klaníme se ti pro svaté rány Spasitele světa.

Stichiry chval, hl. 2
Buď pozdraven, životodárný kříži, * nepřemožitelné vítězství zbožnosti. * Ty jsi branou do ráje, * silou věřících a ochranou církve. * Skrze tebe zanikla zhouba, * království smrti bylo přemoženo a my se povznesli k nebesům. * Ty jsi nepřemožitelnou zbraní a vymýcením démonů, * slávou mučedníků a upevněním ctihodných. * Daruj nám, přístave spásy, velké milosti.

Verš: Oslavujte Hospodina, našeho Boha, * klaňte se u podnože jeho nohou, neboť je svatá.

Buď pozdraven Pánův kříži, * jímž bylo lidstvo zbaveno kletby. * Náš svatý pomocníku, * znaku pravé radosti, * svým pozdvižením zaháníš nepřátele. * Ty jsi mocí králů, * silou spravedlivých * a okrasou kněží. * Tvé znamení zahání zlo. * Ty jsi žezlem moci, skrze něž jsme spaseni, * a zbraní pokoje, již s úctou obklopují andělé. * Ty jsi Kristova Božská sláva, * která dává světu velké milosti.

Verš: Bůh však je mým králem od pradávna, * tolikrát popřál vítězství v zemi.

Buď pozdraven, vůdce slepých, * uzdraviteli nemocných a vzkříšení všech mrtvých. * Svatý kříži, ty jsi pozvedl nás, * kteří jsme padli do zhouby. * Skrze tebe byla zrušena kletba a vykvetla neporušenost, * lidé byli zbožštěni a ďábel definitivně svržen. * Když dnes vidíme kněze, který tě rukama zvedá, * vyvyšujeme toho, který byl na tobě povýšen, * klaníme se ti a hojně čerpáme velké milosti.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kriste Bože, * dnes se my, hříšní, klaníme tvému svatému kříži, * jejž kdysi zobrazil Mojžíš svýma rukama, * a tak zvítězil nad Amálekem. * On je podnoží tvých nohou, * jíž se máme podle žalmisty Davida klanět. * Nehodnými ústy opěvujeme tebe, * který ses na něj nechal dobrovolně přibít, a voláme: * Pane, přijmi nás spolu s kajícím lotrem do svého království.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Nevýslovnou milost jsi nám daroval ve svém kříži, Kriste Bože náš. Vždyť jeho tíhu jsi přijal na svá ramena, abys z našich beder sňal těžkosti Adamova prokletí. K jeho dřevu sis nechal přibít své ruce i nohy, abys naše údy osvobodil z pout hříchu. Nocí zatmění jsi pak přikryl své zesnutí, abys nás učinil syny světla. Kříž jsi nám daroval jako znamení vítězství nad nepřáteli svého lidu a z jeho dřeva jsi učinil bránu do svého království.
Klaníme se tvé nezměrné lásce, kterou jsi nám ukázal na kříži. Oslavujeme tvé vzkříšení, kterým jsi třetího dne zvítězil nad smrtí. Vzýváme tvé milosrdenství, ve které doufáme, až přijdeš ve slávě svého Otce soudit tento svět. Neboť tys dobrý Bůh a miluješ lidi a my ti vzdáváme chválu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme tebe, Pane, náš Bože, abys vyslyšel hlas našich přímluv, slitoval se ve své dobrotě a štědrosti nad svými služebníky, a splnil všechny jejich prosby, odpustil jim všechny dobrovolné i nedobrovolné přestupky, vlídně přijal jejich modlitby a dobročinnost před tvým královským trůnem, chránil je před všemi viditelnými i neviditelnými nepřáteli, všemi nehodami, útrapami a zármutkem, zbavil je nemocí a daroval jim zdraví a dlouhá léta, prosme všichni: Pane, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě, Pane a Bože náš, abys vyslyšel sténání, slzy a povzdechy trpících a ve svém milosrdenství se nad nimi smiloval.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Smiluj se i nad svými služebníky, kteří přichází do tohoto svatého chrámu. Vyslyš laskavě jejich modlitby a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pro milost, štědré slitování a lásku k lidem tvého jednorozeného Syna, neboť s ním jsi blahoslavený, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a životodárného kříže, na přímluvu svatých ctihodných a veškeré slávy hodných apoštolů, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás..
L: Amen.