Moleben k našim svatým a všechvalným apoštolům Petrovi a Pavlovi

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Tropár, hl. 4
První mezi apoštoly * a učitelé pravdy spasitelné, * proste vládce veškerenstva, * aby daroval pokoj celému světu * a našim duším prokázal hojné milosti.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 2
Do svých blažených příbytků, Pane, * přijal jsi zvěstovatele Božího evangelia. * Oni jsou první mezi svatými apoštoly, * jejichž námahy a smrt ti byly milejší nad zápalné oběti. * Ty jediný je ve svém království dokonale oslavíš.

Velebení
Velebíme vás, * Kristovi apoštolové Petře a Pavle, * vy jste celý svět ozářili Božím evangeliem * a všechny národy svolali do nebeského Jeruzaléma.

1. Nebesa vypravují o Boží slávě * a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
2. Do celé země vychází jejich hlahol, * až na konec světa jejich slova.
3. Bůh povstává v božském shromáždění, * uprostřed bohů pronáší svůj soud.
4. On dává sílu a statečnost svému lidu. * Bůh buď na věky veleben!
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Do celé země vychází jejich hlahol, * až na konec světa jejich slova.
Verš: Nebesa vypravují o Boží slávě * a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Matouše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Matouše 16,13-19
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatý Petře a Pavle, povolaní za apoštoly Ježíše Krista, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatí učedníci Ježíše Krista, proste Boha za nás.

K: Svatý Petře a Pavle, vyvolení ke zvěstování Božího evangelia, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatí učedníci Ježíše Krista, proste Boha za nás.

K: Svatý Petře a Pavle, ochránci jednoty církve Kristovy, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatí učedníci Ježíše Krista, proste Boha za nás.

K: Svatý Petře a Pavle, přemožitelé odchylných nauk, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatí učedníci Ježíše Krista, proste Boha za nás.

K: Svatý Petře a Pavle, zvěstovatelé svatých slov pravdy, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatí učedníci Ježíše Krista, proste Boha za nás.

K: Svatý Petře a Pavle, učitelé pohanských národů, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatí učedníci Ježíše Krista, proste Boha za nás.

K: Svatý Petře a Pavle, správcové Božích tajemství, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatí učedníci Ježíše Krista, proste Boha za nás.

K: Svatý Petře a Pavle, svědkové utrpení Kristova, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatí učedníci Ježíše Krista, proste Boha za nás.

K: Svatý Petře a Pavle, obětaví vězňové pro Krista, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatí učedníci Ježíše Krista, proste Boha za nás.

K: Svatý Petře a Pavle, účastníci slávy, která se má v budoucnu zjevit, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatí učedníci Ježíše Krista, proste Boha za nás.

K: Svatý Petře a Pavle, věrní vinaři Pánova vinohradu, * proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatí učedníci Ježíše Krista, proste Boha za nás.

K: Svatý Petře a Pavle, nejvyšší pastýři Pánova stádce, * zastaňte se nás a proste za nás, neboť ve vás skládáme svou naději.
L: Svatí učedníci Ježíše Krista, proste Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Slavný apoštole Pavle, * kdo vylíčí všechny strasti tvých podivuhodných cest? * Kdo oslaví tvé strádání, * když jsi prchal v koši, byl vězněn, bičován i kamenován? * Tvou jedinou odměnou je Kristus náš Spasitel, * neboť pro něj ses vzdal všeho, abys mu vydobyl celý svět. * Proto zbožně uctíváme tvou slavnou památku a voláme: * pros Krista Boha za spásu našich duší.

Verš: Do celé země vychází jejich hlahol, * až na konec světa jejich slova.

Slavný apoštole Pavle, * kdo se rozhodne následovat všechna tvá strádání? * Kdo dokáže napodobit tvou námahu, * kterou jsi podstoupil, abys všechny přivedl do církve Kristovy? * Pros za nás, Pavle, apoštole a učiteli církví, * abychom si až do konce zachovali pevnou víru, * ve které jsi nás svými listy vyučil.

Verš: Nebesa vypravují o Boží slávě * a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.

Chvalme slavné apoštoly Petra a Pavla, * velké svícny církve Kristovy. * Oni zářili více nežli slunce na obloze víry * a z bludu nevědomosti vyvedli pohanské národy. * První byl přibit na kříž a odešel do nebe, * kde přijal od Krista klíče od Božího království. * Druhý byl sťat mečem a odešel ke svému Spasiteli, * kde obdržel věnec neutuchající slávy. * Oba zaslouženě přijali věčnou blaženost, *a proto na jejich přímluvu, Kriste Bože, * chraň svou církev před nepřáteli a upevni pravou víru.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Celé zemi dnes zazářil radostný svátek: * slavná památka moudrých apoštolů Petra a Pavla. * Proto se, bratři, připojme k jásotu celého světa, * oslavujme tento slavný den a volejme: * Buď pozdraven, apoštole Petře, * horlivý příteli svého učitele Krista. * Buď pozdraven, apoštole Pavle, * hlasateli víry a učiteli pohanských národů. * Bohem spojená apoštolská dvojice, * proste Krista Boha, aby spasil naše duše.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Svatí slavní a chvály hodní apoštolové Petře a Pavle, stali jste se pevnými a neoblomnými sloupy svaté církve Kristovy. Svými slovy jste šířili jeho spasitelné učení mezi pohanskými národy a svou mučednickou smrtí jste vydali svědectví světu. Vaše slova nás volají k pokání a vaše svědectví nás utvrzuje ve věrnosti pravé víře.
Proto se dnes skláníme před vaší slavnou památkou a voláme: svatým Božím církvím vyprošujte jednotu a svornost. Našim pastýřům vyprošujte dobrá a moudrá rozhodnutí. Našim vladařům a všem, kdo nás chrání, vyprošujte spravedlivá a neochvějná srdce. Nám všem společně pak vyprošujte neoblomnou víru a vytrvalost v dobrém.
Svatí slavní a chvály hodní apoštolové Petře a Pavle, od Krista jste obdrželi moc nad zlými duchy a nad chorobami duše i těla. Proto vás prosíme: chraňte nás před úklady našich nepřátel a osvoboďte nás z neduhů duše i těla. Vyproste nám odpuštění všech našich hříchů a uproste našeho Pána Ježíše Krista, aby po tomto našem putování spasil naše duše.
Neboť on je dobrý Bůh, který miluje lidi, a my mu vzdáváme chválu spolu s jeho Otcem, jenž nemá počátku, a jeho přesvatým, dobrým a životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svatých ctihodných a veškeré chvály hodných apoštolů Petra a Pavla, jejichž památku si připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.