Moleben k svatému mučedníkovi Václavovi, vévodovi země české

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Tropár, hl. 4:
Kriste, kníže Václav tě od mládí miloval * a na službě Boží sám přisluhoval. * Českou zemi udatně chránil před nepřáteli * a soucitně pečoval o ubohé, sirotky a vdovy. * On byl tvým apoštolem mezi velmoži * a věrným svědkem víry Kristovy. * Na jeho přímluvu shlédni, Pane, na českou zemi * a daruj jí pokoj a dobré vladaře.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 8:
Svatý kníže Václave, * vévodo země české, * nad svou zemí jsi kříž Páně vyvýšil, * v jeho síle jsi se za čest a právo postavil. * O pokoj pro svou zemi jsi věrně usiloval, * když jsi jej slovem i činem obratně obhajoval. * Nepřestávej i nyní chránit své věčné dědictví.

Velebení
Velebíme tě, * svatý kníže Václave, * že jsi za svůj štít zvolil kříž Kristův, * kterým hájíš pokoj svého věčného dědictví.

1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2. Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Matouše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Matouše 7,1-5
Ježíš řekl: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni, a jakou mírou měříte, takovou se naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku nepozoruješ? Nebo jak chceš říkat svému bratrovi: ‚Dovol, ať ti vyndám z oka třísku‘, a sám máš ve svém oku trám! Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatý kníže Václave, * vévodo země české, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Václave, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Václave, * moudrý panovníku, * svým vzděláním a zbožností jsi spojil východ se západem, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Václave, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Václave, * rozhodný vladaři, * mocně jsi upevnil v jednotě své vlády české knížectví, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Václave, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Václave, * statečný bojovníku, * neváhal jsi silou hájit zemi proti chtivosti nepřítele, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Václave, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Václave, * spravedlivý soudce, * zastával jsi se neprávem souzených a lotry jsi obracel k pokání, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Václave, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Václave, * horlivý hlasateli evangelia, * shromáždil jsi kněze, abys zažehl plamen duchovního života své země, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Václave, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Václave,* kajícníku účinného pokání, * neváhal jsi měnit svá mylná rozhodnutí a napravovat své špatné skutky, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Václave, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Václave, * blahoslavený tvůrce pokoje, * pomáháš obnovovat právo a spravedlnost, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Václave, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Václave, * mučedníku Kristův, * celý svůj život jsi zcela oddal Pánu, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Václave, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Václave, * milosrdný dárce odpuštění, * odpustil jsi všem, kdo se proti tobě provinili, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Václave, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Václave, * věrný ochránce země české, * k tobě se utíkáme v časech pokojných i v dobách zlých, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Václave, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Václave, * věčný dědici země české, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Václave, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Voláme k tobě, svatý kníže Václave, * abys nás chránil v pozemském životě. * Abys nás ve svaté službě posiloval * a před všemi nepřáteli bránil. * Abys nás ze všech hrozících nebezpečí osvobozoval * a všemi duchovními dary ke spáse obdaroval.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Po vzoru ukřižovaného Spasitele světa, * neváhal jsi třikrát nasadit vlastní život. * Poprvé jsi hájil spravedlnost před krutým nepřítelem. * Podruhé jsi obratně vyjednal pokoj a mír svému lidu. * Potřetí jsi dosvědčil věrnost Kristu Bohu. * Jeho pros za spásu našich duší.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Slavný mučedníku kníže Václave, * statečně jsi ukončil svůj život. * Tví zbožní nyní s vírou slaví Krista * a nalézají moudrost v jeho učení, * jímž jsi upevnil českou zemi. * Za ni se nyní přimlouvej u Božského Ducha.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pane, tvůj mučedník kníže Václav, * přijal od tebe nepomíjející věnec slávy. * Vždyť jako tvůj statečný bojovník * uštědřil mnoho ran ďábelskému nepříteli. * A jako tvůj věrný služebník * shromáždil hojnou úrodu na nebesích. * Na jeho přímluvu spas naše duše.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Náš ctihodný a svatý kníže Václave, byl jsi statečným, moudrým a rozhodným vévodou země české. Svou vládou jsi upevňoval jednotu svého lidu a rozšiřoval pokoj své země. A když jsi prolitím své krve odevzdal svůj život Bohu, svěřil ti ji do věčného opatrování.
Proto se k tobě utíkáme v zkroušenosti našich srdcí a modlíme se. Pros za nás milostivého Boha, aby nás chránil přede všemi úklady nepřátel. Aby nás vysvobodil z hrozících nebezpečí. Aby nás milostivě zbavil všelijakých útrap a starostí. Aby nás štědře obdařil ctnostmi a nedal nám zbloudit ve tmách vlastního sobectví, ale aby nám dal pokojný život ve víře v dobrého a milosrdného Krista.
Vyprošuj našemu národu svornost, jednotu, návrat k Bohu a vítězství dobra a spravedlnosti. Provázej svou přímluvou představitele naší země a pomáhej těm, kteří chrání její pokoj a mír.
Kéž pod tvou ochranou rosteme v bohumilém životě na zemi, abychom byli uznáni za hodné rajského života v Božím království, kde budeme spolu s tebou oslavovat Boha na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svatého mučedníka Václava, vévody Země české, jehož památku dnes slavíme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.