Moleben k svatému mučedníkovi Jiřímu

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 4:
Slavný a vítězný mučedníku Jiří, * křesťanský lid oslavuje dnes tvou památku, * neboť jsi přemohl nástrahy démonů * a zvítězil jsi nad pohanskými vladaři. * Stal ses ochráncem zajatců * a zastáncem ubohých a strádajících. * Proto se dovoláváme tvé mocné přímluvy a voláme: * pros Krista Boha, aby spasil naše duše.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 4:
Bůh tě vyvolil za prostředníka milostí, * abys svou statečností vydobyl mnohá dobrodiní. * Tys věrností v utrpení zvítězil v boji s drakem odvěkého nepřítele * a svou vlastní krví dosvědčil oddanost nejvyššímu panovníkovi. * Svými modlitbami pros za spásu našich duší.

Velebení
Velebíme tě, * svatý mučedníku Jiří, * jako rytíře nepřemožitelného vladaře, * kterému jsi vydal svědectví svou nezdolnou oddaností.

1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2. Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Lukáše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Lukáše 12,2-12
Ježíš řekl: „Nic není zahaleného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Proto všechno, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste pošeptali do ucha za zavřenými dveřmi, bude rozhlášeno ze střech. Říkám vám, moji přátelé: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale potom už nemají, co by ještě udělali. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se toho, který když usmrtí, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám: toho se bojte! Copak se neprodává pět vrabců za dva halíře? A ani jediný z nich není u Boha zapomenut. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se! Máte větší cenu než všichni vrabci!
Říkám vám: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i Syn člověka se přizná před Božími anděly. Kdo však mě před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly. Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; kdo by se však rouhal Duchu svatému, tomu odpuštěno nebude. Až vás budou předvádět do synagóg na soud, před úřady a vrchnosti, nedělejte si starosti, jak a čím byste se hájili nebo co byste měli říci. V tu chvíli vás totiž Duch svatý poučí, co je třeba říci.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatý mučedníku Jiří, nepřemožitelný vévodo vojska nebeského, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý rytíři vojska nebeského, pros Boha za nás.

K: Svatý mučedníku Jiří, svědku pravé víry Kristovy, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý rytíři vojska nebeského, pros Boha za nás.

K: Svatý mučedníku Jiří, ochránce pronásledovaných učedníků evangelia, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý rytíři vojska nebeského, pros Boha za nás.

K: Svatý mučedníku Jiří, přemožiteli odvěkého nepřítele Božího lidu, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý rytíři vojska nebeského, pros Boha za nás.

K: Svatý mučedníku Jiří, záštito obránců zemského pokoje a míru, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý rytíři vojska nebeského, pros Boha za nás.

K: Svatý mučedníku Jiří, věrný následovníku utrpení Kristových, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý rytíři vojska nebeského, pros Boha za nás.

K: Svatý mučedníku Jiří, věrný a oddaný vojíne nebeského království, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý rytíři vojska nebeského, pros Boha za nás.

K: Svatý mučedníku Jiří, účinný štíte při pokušení hříchu smrtelného, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý rytíři vojska nebeského, pros Boha za nás.

 

Stichiry chval, hl. 2
Písněmi dnes oslavujeme tvou památku, * veliký a chvályhodný mučedníku Jiří. * Andělské mocnosti spolu s apoštoly jásají * a opěvují svědectví tvého slavného utrpení, * které jsi vydal Kristu Bohu našemu. * Jeho pros za spásu našich duší.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Pán tě povolal do čela svého nebeského vojska, * neboť na zemi jsi oblékl zbroj pravé víry. * Ohněm své lásky a mečem svých úst * přemáhal jsi rouhání svých mučitelů. * Zamiloval sis zákon Boží a jeho spravedlnost, * a proto ani soužení ani pronásledování * neodloučilo tě od věčné lásky Kristovy.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Nepřátelé spasitelné víry Kristovy * chtěli v tobě udusit pramen věčného života. * Proto v kole lámali tvé údy, * aby zlomili víru v jediného Boha. * Nehašeným vápnem a bičováním trýznili tvé tělo, * a tak tě nutili opustit církev Kristovu. * Tvou statečnost a věrnost odměnil sám Pán, * když tě připočetl k zástupu svých vyvolených.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Veliký mučedníku Jiří, * od Pána jsi přijal věnec utrpení, * a tak jsi svůj život v oběť Bohu věnoval. * Nyní pros za služebníky církev Kristovy, * kteří svým životem chrání pokoj domu Božího.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Svatý mučedníku Jiří, stal ses věrným a oddaným svědkem Kristova spasitelného učení. Oblékl ses do zbroje pravé víry a zbraněmi svatých ctností jsi přemohl odvěkého nepřítele. Za to tě Pán ustanovil zastáncem a ochráncem svého lidu. Proto se skláníme před tvou slavnou památkou a prosíme: Shlédni na naši krajinu a vypros těm, kteří chrání její pokoj, nezdolnou odvahu a nepřemožitelnou sílu. Přimlouvej se také za ty, kdo spravují věci veřejné, aby od Pána obdrželi moudrost a požehnání pro každé dobré dílo. Každého z nás pak svou přímluvou chraň od pokušení zlého ducha, od nemocí těla i duše a od nesvornosti a sobectví. Vypros nám pevnou víru v jediného Boha v Trojici, neskonalou lásku k bližnímu a neumdlévající naději v milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je dobrý Bůh, který miluje lidi, a my mu vzdáváme chválu spolu s jeho Otcem, jenž nemá počátku, a jeho přesvatým, dobrým a životodárným Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, na přímluvu svatého mučedníka Jiřího, jehož památku si připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.