Moleben k svatému Josefovi, snoubenci Panny Marie

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 6:
Veškerý sbor sil netělesných * a svatých na nebesích * s podivem oslavuje tvoji velikost, * Bohem vyvolený snoubenče Josefe. * My na zemi máme v tobě velkého ochránce, * proto se s nadějí utíkáme pod tvůj svatý plášť * a zbožně prosíme: * věrný ochránce všech, kdo k tobě volají, * zachraň nás od pokušení zlého ducha.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 4:
Vydal ses pustými cestami do Egypta, * s přečistou tvojí snoubenkou a dítětem Ježíšem, * a tak jsi je zachránil od meče Herodova. * I nás bloudící po pustinách tohoto světa * a pronásledované zlým duchem, * zachraň od jeho útoků * a uchraň nás věčné útrapy.

Velebení
Velebíme tě, * svatý Bohootče Josefe, * snoubenče přečisté Bohorodičky, * a nejpřednější ochránce církve Kristovy.

1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2. Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Matouše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Matouše 2,13-15.19-23
Anděl Páně se zjevil ve snu Josefovi a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil.“ Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého syna.‘
Když Herodes zemřel, zjevil se v Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země, protože ti, kdo ukládali dítěti o život, už zemřeli.“ Vstal tedy, vzal dítě i jeho matku a odebral se do izraelské země. Ale když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem Archelaus, bál se tam jít a podle pokynu ve snu se odebral na území galilejské. Šel tedy a usadil se v městě, které se jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků: „Bude nazýván Nazaretský.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatý Josefe, pěstoune a ochránce Pána Ježíše, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Josefe, snoubenče Boží Matky, pros Boha za nás.

K: Svatý Josefe, snoubenče přesvaté Bohorodičky, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Josefe, snoubenče Boží Matky, pros Boha za nás.

K: Svatý Josefe, poslušný vykonavateli Boží vůle, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Josefe, snoubenče Boží Matky, pros Boha za nás.

K: Svatý Josefe, hlavo přesvaté rodiny, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Josefe, snoubenče Boží Matky, pros Boha za nás.

K: Svatý Josefe, následovníku Pána Ježíše, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Josefe, snoubenče Boží Matky, pros Boha za nás.

K: Svatý Josefe, osvícený spásným světlem Bohočlověka v Betlémské jeskyni, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Josefe, snoubenče Boží Matky, pros Boha za nás.

K: Svatý Josefe, na svých rukách jsi nosil vtěleného Syna předvěčného Otce, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Josefe, snoubenče Boží Matky, pros Boha za nás.

K: Svatý Josefe, příklade pokory a čistoty, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Josefe, snoubenče Boží Matky, pros Boha za nás.

K: Svatý Josefe, dokonalý vzore duchovního života, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Josefe, snoubenče Boží Matky, pros Boha za nás.

K: Svatý Josefe, dosáhl jsi blaženosti věčného života, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Josefe, snoubenče Boží Matky, pros Boha za nás.

K: Svatý Josefe, vyprošuješ nám potřebné milosti od Všemohoucího, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Josefe, snoubenče Boží Matky, pros Boha za nás.

K: Svatý Josefe, ochránce v našem životě a zachránce v hodině smrti naší, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Josefe, snoubenče Boží Matky, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Kristus je pravý Pán, * který pochází z domu Davidova * a byl nazván jeho synem. * I tebe, třikrát požehnaný Josefe, * anděl Páně uctil tímto oslovením, když řekl: * Josefe, synu Davidův. * Nepřijal jsi tolik slávy od Davida, * jako ji přijal David od tebe. * Proto i my z hluboké úcty k tobě voláme: * Raduj se, ozářená slávo bohootce Davida.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Josefe, tvou slávou je tvá snoubenka, * pravá Boží Matka, * čestnější než cherubíny * a neporovnatelně slavnější než serafíni. * Jí se všechny nebeské chóry se sborem svatých klaní. * Proto i my se zpěvem k tobě voláme: * Raduj se ty, který jsi slávou svého manželství * zastínil krásu všech svatých manželství.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Josefe, tvou slávou je Kristus, * požehnaný Bůh na věky, * neboť otcem tě nazvala jeho matka, která pravila: * Synu, co jsi nám to učinil? * Tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali. * Proto i my zpíváme s tebou * a se všemi chóry nebeskými a voláme: * Raduj se, neboť jsi se stal nebeským otcem, * když jsi získal důstojnost otce Kristova.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Utrpením svých rukou * jsi v Nazaretu chránil Soudce živých i mrtvých. * Ty jediný společně s vyvolenými se nebudeš muset ptát: * Pane, kdy jsem viděli, že hladovíš a nedali jsme ti jíst, * kdy jsme tě viděli žíznit a nedali jsme ti pít, * nebo kdy jsme tě viděli nahého a nedali ti šat. * Neboť to vše jsi pro něho činil, * když jste společně žili na zemi.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: K tobě se utíkáme, blažený Josefe, v naší tísni a vzýváme tě spolu s tvou přečistou snoubenkou a s nadějí se dovoláváme tvé pomoci a ochrany.
Pro lásku, která tě spojuje s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou; pro otcovskou starostlivost s jakou jsi pečoval o dítě Ježíše, tě pokorně prosíme: shlédni milostivě na dědictví, které Ježíš Kristus vykoupil svou vlastní krví, a svou přímluvou nám pomáhej ve všech našich zkouškách a potřebách.
Starostlivý ochránce přesvaté rodiny, zachraň nás před nepřáteli duše i těla. Odežeň od nás všelijaké pohromy a nemoci. Pospěš nám na pomoc v boji se silami temnoty.
Jako jsi kdysi uchránil malého Ježíše od kruté smrti, tak nyní zachraň svatou Boží církev od nepřátelských úkladů a pronásledování. A nám všem vypros tak velikou milost, abychom s nadějí na tvou ochranu a povzbuzeni tvou silou, dobře žili, svatě zakončili naše pozemské putování a mohli spolu s tebou chválit a oslavovat Boha ve svaté Trojici na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže,  za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svatého Josefa, jejího snoubence, jehož památku dnes slavíme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.