Moleben k našemu svatému otci Janu Zlatoústému, arcibiskupu cařihradskému

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 8:
Milost tvých úst zazářila jako světlo plamenné * a jasem božské moudrosti osvítila celý svět. * Nezjevila nám poklady světského bohatství, * ale ukázala nám velikost pokory. * Svým slovem jsi nás, Jene Zlatoústý, poučil o účinnosti pokání, * pros proto Boha Slovo, aby spasil naše duše.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 6:
Náš ctihodný otče Jene Zlatoústý, * z nebes jsi přijal milost Boží, * abys svými ústy pohanské národy naučil, * jak správně uctívat jediného Boha v Trojici. * S vděčností oslavujeme, blažený učiteli, tvou památku, * neboť jsi nám odhalil slavná božská tajemstvíe.

Velebení
Velebíme tě, * svatý Jene Zlatoústý, * a oslavujeme tě jako učitele modlitby, * skrze níž jsi nám ukázal obraz Božího království.

1. Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost, * radostně ať jásají tví věrní.
2. Spravedlivý má ve svém srdci Boží zákon, * jeho jazyk ohlašuje právo.
3. Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
4. Sám Pán je spásou spravedlivých, * v čas nouze je jim ochranou.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Jana.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Jana 10,1-10
Ježíš řekl židům: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“
Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatý Jene Zlatoústý, učiteli křesťanské moudrosti, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Ctihodný otče Jene Zlatoústý, pros Boha za nás.

K: Svatý Jene Zlatoústý, apoštole ctnostného života, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Ctihodný otče Jene Zlatoústý, pros Boha za nás.

K: Svatý Jene Zlatoústý, horlivý pastýři svěřeného lidu, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Ctihodný otče Jene Zlatoústý, pros Boha za nás.

K: Svatý Jene Zlatoústý, hlasateli spasitelného poznání, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Ctihodný otče Jene Zlatoústý, pros Boha za nás.

K: Svatý Jene Zlatoústý, šiřiteli Pánova pokoje a práva, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Ctihodný otče Jene Zlatoústý, pros Boha za nás.

K: Svatý Jene Zlatoústý, ochránce pronásledovaných, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Ctihodný otče Jene Zlatoústý, pros Boha za nás.

K: Svatý Jene Zlatoústý, utěšiteli kajícníků, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Ctihodný otče Jene Zlatoústý, pros Boha za nás.

K: Svatý Jene Zlatoústý, obránce svatého bohosloví, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Ctihodný otče Jene Zlatoústý, pros Boha za nás.

K: Svatý Jene Zlatoústý, obnoviteli božské liturgie, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Ctihodný otče Jene Zlatoústý, pros Boha za nás.

K: Svatý Jene Zlatoústý, přímluvce před nebeským oltářem, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Ctihodný otče Jene Zlatoústý, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Raduj se, zlatá polnice Kristova evangelia, * neboť Pán posvětil tvůj jazyk, * abys slovy vypodobnil obraz pravého pokání * a svůj lid doprovodil do Kristova společenství v nebesích. * Jeho pros za spásu našich duší.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Raduj se, zlatoústý učiteli, * neboť z výsosti jsi přijal dar moudrosti, * abys světu hlásal Kristovo učení, * a tak jsi ozářil svěřený lid božským poznáním. * Proto se klaníme tvé světlé památce a voláme: * pros Krista Boha, aby spasil naše duše.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Raduj se, zlatý svícne Kristova evangelia, * neboť z tvých úst zazářil plamen nejvyšší moudrosti. * Ukázal jsi nám hlubiny božských tajemství, * a tak jsi nás naučil v duchu a pravdě oslavovat Boží Trojici. * Před ní předstup a pros za nás hříšníky.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Raduj se, hvězdo církve Kristovy, * neboť Pán naplnil tvá ústa medem pravého učení. * Stal ses hlasem volajícím na nárožích měst, * který svolává bloudící do domu Božího. * Pros i nyní za spásu našich duší.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Svatý Jene Zlatoústý, Bůh tě obdaroval hojností různých milostí, které jsi jako věrný služebník rozmnožil pro blaho svěřeného lidu. Shlédni na nás i dnes a pro svou lásku ke Kristovu stádci pros nebeského Otce, aby od nás odehnal ducha pýchy, marnivosti a závisti. Kéž nám pomůže překonat množství nesnází a protivenství. Kéž nás zachová v neporušenosti víry a vytrvalosti naděje. Kéž k jednotě přivede církev svého Syna a rozhojní bratrskou lásku mezi křesťany. A především pros za nás zde shromážděné, abychom byli po tomto putování uznáni hodnými stanout před tváří jediného Boha v Trojici a směli přebývat ve slávě Otce i Syna i Svatého Ducha, neboť jemu přísluší všechna sláva, šest i klanění, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svatého otce našeho Jana Zlatoústého, arcibiskupa cařihradského, jehož památku si připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *