Moleben k Svatému Duchu

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 8:
Blahoslavený jsi, Kriste, Bože náš, * ty jsi učinil rybáře moudrými, * když jsi jim seslal Svatého Ducha. * Skrze ně jsi získal celý svět. * Sláva tobě, dobrý Spasiteli.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 8:
Když sestoupil Duch, * zmátl jazyky a rozdělil národy, * když se však ohnivé jazyky rozdělily, * pozval všechny k jednotě. * Proto společně oslavujme Svatého Ducha.

Velebení
Velebíme tě, * Kriste, Dárce života, * a uctíváme tvého Svatého Ducha, * kterého jsi od Otce poslal svým učedníkům.

1. O slávě Boží vypravují nebesa, * obloha hlásá díla jeho rukou.
2. Pán ať dá svému lidu sílu, * ať svůj národ žehná mírem.
3. Když sešleš svého Ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země.
4. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Veď mě svým dobrotivým Duchem, * abych kráčel rovnou krajinou.
Verš: Slyš mě, když volám, Bože, moje spáso, * smiluj se nade mnou, mé prosby slyš!

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Jana.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Jana 14,23-26
Ježíš řekl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A (přece) slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Králi nebeský, tys dal život každému stvoření, * přijď a očisti nás od každé poskvrny.
L: Králi nebeský, Utěšiteli, spas naše duše.

K: Králi nebeský, tys pokladnice všech duchovních darů,* přijď a očisti nás od každé poskvrny.
L: Králi nebeský, Utěšiteli, spas naše duše.

K: Králi nebeský, tys pro naši spásu mluvil ústy proroků, * přijď a očisti nás od každé poskvrny.
L: Králi nebeský, Utěšiteli, spas naše duše.

K: Králi nebeský, tys svým sestoupením vtělil Boha Slovo,* přijď a očisti nás od každé poskvrny.
L: Králi nebeský, Utěšiteli, spas naše duše.

K: Králi nebeský, tys obnovil padlého Adama,* přijď a očisti nás od každé poskvrny.
L: Králi nebeský, Utěšiteli, spas naše duše.

K: Králi nebeský, tys nás ve svatém křtu do Krista oblékl,* přijď a očisti nás od každé poskvrny.
L: Králi nebeský, Utěšiteli, spas naše duše.

K: Králi nebeský, ty naplňuješ, sjednocuješ a vedeš Kristovu církev,* přijď a očisti nás od každé poskvrny.
L: Králi nebeský, Utěšiteli, spas naše duše.

K: Králi nebeský, upevni naši víru darem moudrosti,* přijď a očisti nás od každé poskvrny.
L: Králi nebeský, Utěšiteli, spas naše duše.

K: Králi nebeský, posiluj naši naději darem vytrvalosti, * přijď a očisti nás od každé poskvrny.
L: Králi nebeský, Utěšiteli, spas naše duše.

K: Králi nebeský, zapal v nás plamen své lásky,* přijď a očisti nás od každé poskvrny.
L: Králi nebeský, Utěšiteli, spas naše duše.

K: Králi nebeský, přiveď nás do království Božího, * přijď a očisti nás od každé poskvrny.
L: Králi nebeský, Utěšiteli, spas naše duše.

Stichiry chval, hl. 2
Pohané nechápali, Pane, moc Svatého Ducha, * která sestoupila na tvé apoštoly, * a domnívali se, že jsou opojeni vínem. * Nám jsou však posilou, * a proto neustále voláme: * Prosíme tě, láskyplný, * abys nám neodnímal svého Svatého Ducha.

Verš: Stvoř mi čisté srdce, Bože! * Obnov ve mně ducha vytrvalosti.

Pane, sestoupení Svatého Ducha * naplnilo tvé apoštoly, * a tak hovořili cizími jazyky. * Tento zázrak považují nevěřící za opilství, * pro zbožné je však zárukou spásy. * A my tě prosíme, láskyplný, * abys i nás učinil účastnými jeho záře.

Verš: Neodvrhuj mě od své tváře * a neodnímej mi svého Svatého Ducha.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, * který jsi všude a všechno naplňuješ, * Poklade dobra a Dárce života, * přijď a přebývej v nás, * očisti nás od každé poskvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pohané se kdysi rozdělili, * když pyšně stavěli věž, * a nyní byla z Boží prozřetelnosti * dána pohanům moudrost. * Tehdy byli nespravedliví odsouzeni pro svůj hřích * a zde Kristus ozařuje rybáře Duchem. * Tehdy vedla různost k mukám, * nyní se ke spáse našich duší obnovuje svornost.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pane a Vládce, který nás miluješ, rozžehni milostí svatého a životodárného svého Ducha v našich srdcích neuhasitelné světlo Božího poznání. Otevři oči našeho rozumu, abychom pochopili tvé radostné učení. Abychom toto dílo, které jsi v nás započal, rozvíjeli k větší slávě tvého svatého jména a pro dobro naše i našich bližních.
Dej, abychom s bázní, láskou i vírou naplňovali tvá požehnaná přikázání. Abychom se nechali vést řízením tvého Svatého Ducha. Abychom uměli ovládnout své tělesné vášně. Abychom vedli život duchovní a činili vše, co je ti milé. Neboť tys naše posvěcení a my ti vzdáváme chválu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní
i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě, Pane a Bože náš, abys vyslyšel sténání, slzy a povzdechy trpících a ve svém milosrdenství se nad nimi smiloval.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Smiluj se i nad svými služebníky, kteří přichází do tohoto svatého chrámu. Vyslyš laskavě jejich modlitby a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pro milost, štědré slitování a lásku k lidem tvého jednorozeného Syna, neboť s ním jsi blahoslavený, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, který pro naši spásu seslal z nebe přesvatého Ducha, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.