Moleben k svatému a apoštolům rovnému Vladimírovi, knížeti kyjevskému

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Tropár, hl. 4
Apoštolům rovný kníže Vladimíre, * stal ses obrazem kupce hledajícího perlu Božího království. * Za to tě Pán posadil na slavný trůn své slávy, * když tě povolal z kolébky slovanských národů města Kyjeva. * Hledal jsi pravou víru, která povznáší k nebesům, * a nalezl jsi neocenitelný poklad v Kristu Ježíši. * Proto dnes oslavujeme tvou památku a voláme: * pros za pokoj národů, které jsi jako otec na svět přivedl.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 8:
Slavný kníže Vladimíre, * odložil jsi modly pohanského bláznovství * a jako pravý muž * oděl ses do bělostného šatu křtu svatého. * Když nyní stojíš před trůnem nejvyššího vladaře, * pros za spásu slovanských národů.

Velebení
Velebíme tě, * svatý kníže Vladimíre, * neboť skrze křest Kristův, * zahalil jsi světlem spásy slovanské národy.

1. Šťastní, kdo cestou bez úhon chodí, * kdo žijí podle zákona Páně.
2. Výrok tvých úst je mi mnohem milejší, * nežli tisíce ve zlatě a stříbře.
3. Nikdy tvých příkazů nezapomenu, * neboť v nich jsi mi daroval život.
4. Poznal jsem meze všech dokonalostí, * pouze tvé soudy jsou neomezené.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Nalezl jsem Davida, svého služebníka, * pomazal jsem ho olejem svým svatým.
Verš: Pevně bude moje ruka při něm * udatným ho učiní má paže.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Jana.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Jana 1,1-16
Ježíš řekl židům: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“
Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu.
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti. Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a rozhání – vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatý kníže Vladimíre, * který jsi rozehnal temnotu pohanské modloslužby, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Vladimíre, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Vladimíre, * který jsi své národy ve svatém křtu s Bohem sjednotil, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Vladimíre, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Vladimíre, * který jsi svůj lid přivedl k jedinému oltáři Božímu, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Vladimíre, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Vladimíre, * který jsi svůj lid přivedl k poznání víry spasitelné, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Vladimíre, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Vladimíre, * který jsi světlem Boží milosti otevřel duchovní zrak svého lidu, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Vladimíre, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Vladimíre, * který jsi nad zemí slovanskou vztyčil kříž spasitelův, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Vladimíre, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Vladimíre, * který jsi své národy podle zákona Božího spravoval, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Vladimíre, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Vladimíre, * který jsi Boží právo a spravedlnost ve své zemi upevnil, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Vladimíre, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Vladimíre, * který jsi své národy od nepřítele duše i těla uchránil, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Vladimíre, pros Boha za nás.

K: Svatý kníže Vladimíre, * který jsi své národy k branám království Božího doprovodil, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný kníže Vladimíre, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Svůj svatý kříž jsi daroval, Pane, * našemu otci a osvětiteli Vladimírovi, * jako nepřemožitelný štít pravé víry, * aby z tvé nezměrné milosti, * odrazil útoky rozličných pokušení * a příkladem svého života přivedl mnohé k branám nebeským. * Proto oslavujeme tvou lásku k člověku * a klaníme se tvé nedostižné moudrosti.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Jako král králů a svrchovaný panovník, * daroval jsi svému věrnému učedníkovi * moudrost Šalamounovu, pokoru Davidovu * a neporušenou víru apoštolů. * Proto oslavujeme tvou lásku k člověku * a klaníme se tvé nezměrné prozřetelnosti.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Moudrého průvodce na cestu do svého království * daroval nám ve svém milosrdenství Pán Bůh zástupů. * Vždyť svůj lid přinesl Bohu v oběť příjemnou * a jako prvoplody svého knížecího vinohradu. * A tak jako slunce z východu * zazářil nám Vladimír jako apoštolům rovný učitel.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pojďme a s radostí oslavme památku velkého osvětitele, * slavného knížete lidu křesťanského. * Neboť bláznovství pohanství zaměnil za pravou víru Kristovu * a k lidu Božímu započetl i slovanské národy. * K němu pokorně volejme, * aby svou přímluvou v Kristu sjednotil, co je dosud rozdělené.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Náš ctihodný a svatý kníže Vladimíre, opustil jsi bláznovství pohanské bohoslužby a celým srdcem i myslí přijal učení Kristovo. Své národy jsi osvítil svatým křtem a přivedl je k poznání spásy ve jménu Boží Trojice. Shlédni nyní na slovanské národy, které vzešly z tvého otcovského panování, a pros nejvyššího vladaře, aby se smiloval nad svými služebníky a sjednotil je pod svým svatým zákonem. Kéž se shromáždí před jediným oltářem Božím v bratrské svornosti. Kéž se společně sklání před spasitelným znamením kříže v pokoji a míru. Kéž ve vzájemné rovnosti naleznou cestu práva a spravedlnosti, aby po ní došly až k branám království nebeského, kde spolu s tebou budou zpívat vděčný chvalozpěv Otci, i Synu, i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a oživujícího kříže, na přímluvu svatého a ctihodného knížete Vladimíra, jehož památku si připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.