Moleben k svaté a apoštolům rovné Olze, kněžně kyjevské

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Tropár, hl. 1:
Povznesla jsi svůj rozum na křídlech Božího poznání, * a tak jsi svým duchovním zrakem pronikla nad výšiny světa viditelného. * Hledala jsi totiž pravého Boha, * tvůrce veškerenstva. * Když jsi jej nalezla, * přijala jsi nový život skrze koupel znovuzrození. * Nyní se, slavná Olgo, těšíš z plodů neporušenosti, * které vzešly ze stromu života.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 4:
Opěvujme dnes Boha, dárce mnohým milostí, * který nad Kyjevskou Rusí vyvýšil moudrost kněžny Olgy, * aby nám na její přímluvu odpustil mnohá provinění.

Velebení
Velebíme tě, * svatá apoštolům rovná kněžno Olgo, * neboť ses stala jitřenkou pravé víry, * kterou jsi zvěstovala slovanským národům.

1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2. Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Oslavuj Pána, Jeruzaléme, * veleb, Sióne, svého Boha!
Verš: Slova svá zjevil Jákobovi, * zákony a příkazy Izraeli.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Lukáše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Lukáše 7,33-50
Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou (nádobu drahocenného) oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat. Líbala je a mazala (drahocenným) olejem. Když to viděl farizeus, který ho pozval, pomyslil si: „Kdyby to byl prorok, poznal by, kdo a jaká je to žena, která se ho dotýká – že je to hříšnice!“ Ježíš mu na to řekl: „Šimone, rád bych ti něco pověděl.“ On na to: „Jen mluv, Mistře!“ „Jeden věřitel měl dva dlužníky. První mu byl dlužen pět set denárů, druhý padesát. Když neměli čím dluh splatit, oběma odpustil. Kdo z nich ho tedy bude mít více rád?“ Šimon mu odpověděl: „Mám za to, že ten, komu odpustil více.“ Řekl mu: „Správně jsi usoudil.“ Obrátil se k ženě a řekl Šimonovi: „Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu. Vodu na umytí nohou jsi mi nedal, ona však mi nohy skropila slzami a utřela svými vlasy. Nepolíbils mě (na pozdrav), ona však od té chvíle, co jsem vešel, mi nepřestávala líbat nohy. Nepomazals mi olejem hlavu, ona však mi (drahocenným) olejem pomazala nohy. Proto ti říkám: Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo, málo miluje.“ Jí pak řekl: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“ Ostatní hosté si začali sami u sebe říkat: „Kdo je to, že i hříchy odpouští?“ On však řekl ženě: „Tvá víra tě spasila. Jdi v pokoji!“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatá kněžno Olgo, * denice víry spasitelné, * nepřestávej ozařovat světlem Kristova evangelia slovanské národy.
L: Naše ctihodná kněžno Olgo, pros Boha za nás.

K: Svatá kněžno Olgo, * apoštolko Kristova evangelia, * probouzej k pravému Božímu poznání svůj lid.
L: Naše ctihodná kněžno Olgo, pros Boha za nás.

K: Svatá kněžno Olgo, * vychovatelko slovanských národů, * ke kříži Kristovu přiváděj své dědice.
L: Naše ctihodná kněžno Olgo, pros Boha za nás.

K: Svatá kněžno Olgo, * stavitelko chrámů křesťanských, * upevňuj svou zemi na úhelném kameni Pánova oltáře.
L: Naše ctihodná kněžno Olgo, pros Boha za nás.

K: Svatá kněžno Olgo, * prameni pravé víry, * odežeň od svého lidu temnotu pohanské modloslužby.
L: Naše ctihodná kněžno Olgo, pros Boha za nás.

K: Svatá kněžno Olgo, * ochránkyně lidu křesťanského, * pod křídly Ducha Božího uschovej své potomky.
L: Naše ctihodná kněžno Olgo, pros Boha za nás.

K: Svatá kněžno Olgo, * Bohem nadaná panovnice, * zákony msty pomoz zaměnit za milost smíření.
L: Naše ctihodná kněžno Olgo, pros Boha za nás.

K: Svatá kněžno Olgo, * pravá učednice Kristova, * ochraňuj vládu spravedlnosti a práva ve své zemi.
L: Naše ctihodná kněžno Olgo, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Tvá slavná památka, moudrá Olgo, * trvá od pokolení do pokolení, * neboť jsi poznala spasitelnou pravdu evangelia, * pro kterou ses vzdala bláznovství pohanského. * Svůj rozum jsi v poslušnosti podřídila toliko Kristu * a všemu lidu Kyjevské Rusi ukázala pravou cestu věčného života, * proto pros za nás jediného Boha, který miluje člověka.

Verš: Pán je nablízku všem, kdo ho vzývají, * všem, kdo ho vzývají s opravdovostí.

Jako slunce zazářil nám tvůj slavný den, * Boží moudrostí nadaná Olgo, * matko knížat kyjevských, * Kristova milovaná učednice, vychovaná apoštolským učením. * S odvahou jsi vystoupila proti modlám pohanským * a statečně ses postavila odvěkému nepříteli. * Vyzbrojená mocí Svatého Ducha * přivedla jsi svůj lid k pravému poznání. * Pros nyní Pána za ty, kteří oslavují tvou památku.

Verš: Plní přání těch, kdo pokorně ho ctí, * slyší jejich prosby, záchranu jim dá.

V tobě, Bohem nadaná kněžno Olgo, * zjevil se obraz spásy nad Kyjevskou Rusí. * Neboť ses ponořila do koupele znovuzrození * a ve všem následovala evangelium Kristovo. * Svůj lid jsi vyvedla z temnoty pohanské modloslužby * a naučila jej pravé úctě Boží. * Proto se nyní ve shromáždění andělů raduje tvá duše.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Opustila jsi klam modloslužby * a následovala jsi Krista, svého ženicha. * V nádvořích jeho království jsi nalezla věčnou radost, * a proto bez ustání pros za ty, * kteří s vírou a láskou oslavují tvou svatou památku.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Naše ctihodná a svatá kněžno Olgo, apoštolko slovanských národů, jako jsi našim praotcům přinesla světlo pravé víry a naučila je poznávat vůli Boží, tak nyní i nám vyprošuj světlo Kristova evangelia, abychom hlouběji vrůstali do poznání víry v Boží Trojici a dokonaleji si osvojovali ctnosti křesťanského života.
Utěš plačící, pomoz trpícím, zastaň se slabých a opuštěných, vysvoboď neprávem vězněné, posiluj pronásledované, zachraň zbloudilé, smiř znesvářené a všem vypros hojné milosti potřebné pro život časný i věčný.
Kéž pod tvou ochranou rosteme v bohumilém životě na zemi, abychom byli uznáni za hodné rajského života v Božím království, kde budeme spolu s tebou oslavovat Boha na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a oživujícího kříže, na přímluvu blažené Olgy, kněžny Kyjevské, která při svatém křtu přijala jméno Helena, jejíž památku si připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.