Moleben k svatému mučedníkovi Klimentu Římskému

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 4:
Svatý trpiteli, tys božími zázraky udivoval svět. * Ba i mořské vody se rozdělily * a v den tvé památky přitékaly ke chrámu s tvými ostatky * a po oslavě se opět v jedno spojily. * Podivuhodný Klimente, pros Krista Boha, aby spasil naše duše.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 2:
Zjevil ses jako biskupský výhonek Božího vinohradu. * Z tvých modliteb vytékala sladkost moudrosti. * Kéž i my ti přineseme, svatý Klimente, * duchovní píseň jako nachový plášť. * A ty zachraň naše duše.

Velebení
Velebíme tě, * svatý Klimente Římský, * svým učením jsi ukazoval na obraz Krista, * až ses sám stal obrazem Ukřižovaného.

1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2. Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Matouše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Matouše 7,15-27
Ježíš řekl svým učedníkům: „Mějte se na pozoru  před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Copak se sklízejí z trní hrozny nebo z bodláků fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani špatný strom nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci.
Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane!‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Mnoho z nich mi řekne v ten den: ‚Pane, Pane, copak jsme v tvém jménu neprorokovali? A nevyháněli jsme tvým jménem zlé duchy? A nedělali jsme tvým jménem mnoho divů?‘ Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mě, kdo děláte nepravosti!
Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – i zřítil se a jeho pád byl veliký.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatý Klimente Římský, první ochránce Země České, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Klimente, pros Boha za nás.

K: Svatý Klimente Římský, věrný učedníku apoštola Petra, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Klimente, pros Boha za nás.

K: Svatý Klimente Římský, učiteli jednoty církve, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Klimente, pros Boha za nás.

K: Svatý Klimente Římský, dobrý pastýři věřících, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Klimente, pros Boha za nás.

K: Svatý Klimente Římský, vedl jsi zápas za evangelium, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Klimente, pros Boha za nás.

K: Svatý Klimente Římský, učený hlasateli Božího zákona, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Klimente, pros Boha za nás.

K: Svatý Klimente Římský, divotvůrce Božského pramene, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Klimente, pros Boha za nás.

K: Svatý Klimente Římský, starostlivý bratře pronásledovaných, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Klimente, pros Boha za nás.

K: Svatý Klimente Římský, tvé jméno je zapsáno v knize života, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Klimente, pros Boha za nás.

K: Svatý Klimente Římský, zastaň se nás * a pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Klimente, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Svatý otče Klimente, * byl jsi učedníkem apoštola Petra, * kterého jsi následoval v jeho svatém konání, * a proto ses stal důstojným nástupcem v jeho úřadu. * Sjednocoval jsi církev světlem svého učení, * proto se přimlouvej u Krista dobrého pastýře, * aby chránil církev od vlků v ovčích oděvech.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Moudrý otče Klimente, * jako druhý Mojžíš jsi všem předkládal Božské zákony. * Sepisoval jsi svaté učení * a okrášlil jsi plnost církve. * Proto tě všichni s vírou uctíváme jako učitele jednoty.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Svatý biskupe Klimente, * ukázal ses jako dobrý pastýř svého lidu. * Spolu s bratry jsi nesl námahu dne, * tišil bolesti nemocným, * zázračně nalezl pramen žíznivým, * umírajícím zvěstoval slova života. * Pros také Boha, aby spasil naše duše.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Statečný mučedníku Klimente, * jako věrný apoštol jsi se osvědčil. * Přijal jsi smrt z rukou Kristových nepřátel. * Byl jsi ukřižován na kotvě, * která se stala nadějí křesťanského lidu. * Byl jsi svržen do hlubin vody, * která se stala znamením spásy celého světa. * Přimlouvej se za nás u Krista, dárce života.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Náš ctihodný otče Klimente, ty ses setkal s apoštoly, slyšel jejich kázání a před svýma očima měl příklad jejich života. V jejich společenství jsi zažehl plamen neutuchající lásky ke Kristu, dobrému pastýři. A když jsi se stal nástupcem apoštola Petra, chránil jsi jednotu Kristovy církve svým moudrým učením.
Proto se k tobě, otče Klimente, obracíme a prosíme tě: zbav nás všech, kteří nás chtějí svést z cesty spásy. Chraň nás před těmi, kteří nás bezdůvodně nenávidí. Dej svornost a pokoj našemu shromáždění i všem obyvatelům země a zbloudilým pomoz, aby se navrátili na cestu spásy.
Přimlouvej se za nás u našeho Pána, aby zachránil ty z nás, kteří se ocitli v tísni, aby se slitoval nad hříšníky, pozdvihl klesající, pomohl potřebným, uzdravil nemocné, nasytil hladové, vysvobodil nespravedlivě vězněné, povzbudil slabé a posilnil nerozhodné, aby všichni poznali, že je jediný a všemohoucí Bůh plný slitování.
Našim vladařům a představeným vyprošuj zdraví, pokoj, svornost, pevnost, aby spravedlivě vládli svěřenému lidu. Kéž Pán milostivě řídí jejich vůli, aby dobře a spravedlivě jednali, a aby podle jeho vůle vládli v pokoji, míru a svatosti.
Vždyť pevně věříme a celým srdcem milujeme toho, který jediný může dát tato a ještě větší dobra. Velebíme ho skrze velekněze a ochránce našich duší Ježíše Krista, skrze něhož budiž Bohu sláva a moc nyní i po všechna pokolení a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svatého našeho otce a mučedníka Klimenta, papeže římského, jehož památku dnes slavíme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.