Moleben k přesvaté Bohorodičce a vždy Panně Marii

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 4:
My hříšníci se pokorně a vroucně nyní utíkáme k Bohorodičce, * pokloňme se jí a z hlubin duše volejme: * pomoz nám, vládkyně, a slituj se nad námi, * zachraň nás, neboť hyneme pro množství svých hříchů. * Nepropouštěj s prázdnou své služebníky, * neboť ty jediná se za nás přimlouváš.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků Amen.

Kondak, hl. 4:
Nikdy nepřestaneme my nehodní * opěvovat tvou moc, Bohorodičko, * neboť kdybys neprosila ty a nezastávala se nás, * kdo by nás zbavil tolika běd? * Kdo by nám dodnes zajistil svobodu? * Neopustíme tě, vládkyně, * neboť ty jediná požehnaná, * chráníš své služebníky před každým neštěstím.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen, hl. 4:
Vzpomínat budeme tvé jméno * po všechna pokolení.
K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Lukáše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Lukáše 1,39-56
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.“ Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Přesvatá Panno Maria, * bohorodičko nejmilostivější, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Ó, Maria, Matko Boží, pros Boha za nás.

K: Matko, Krista Boha našeho, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Ó, Maria, Matko Boží, pros Boha za nás.

K: Matko nekonečné lásky, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Ó, Maria, Matko Boží, pros Boha za nás.

K: Matko Boží milosti, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Ó, Maria, Matko Boží, pros Boha za nás.

K: Panno bez poskvrny hříchu počatá, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Ó, Maria, Matko Boží, pros Boha za nás.

K: Panno nad cherubíny čestnější, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Ó, Maria, Matko Boží, pros Boha za nás.

K: Panno nad serafíny slavnější, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Ó, Maria, Matko Boží, pros Boha za nás.

K: Maria, holubice neposkvrněná, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Ó, Maria, Matko Boží, pros Boha za nás.

K: Maria, nevadnoucí květe líbezné vůně, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Ó, Maria, Matko Boží, pros Boha za nás.

K: Maria, dobrá ochránkyně panen, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Ó, Maria, Matko Boží, pros Boha za nás.

K: Maria, ochranný plášti světa širší nad oblaka, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Ó, Maria, Matko Boží, pros Boha za nás.

K: Maria, útěcho plačících, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Ó, Maria, Matko Boží, pros Boha za nás.

K: Maria, útočiště hříšníků, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Ó, Maria, Matko Boží, pros Boha za nás.

K: Maria, zastánkyně naše, která nás neopouští ani při svém zesnutí, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Ó, Maria, Matko Boží, pros Boha za nás.

K: Maria, jediná čistá a milostiplná, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Ó, Maria, Matko Boží, pros Boha za nás.

K: Maria, přímluvkyně u spravedlivého soudce, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Ó, Maria, Matko Boží, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Za všechny * se modlíš, dobrotivá, * kteří se s vírou utíkají * pod tvůj ochranný plášť. * Neboť * nemáme my hříšní před Bohem * jiného zachránce z běd a úzkostí * jen tebe, Matko, * nejvyššího Boha. * Proto před tebou padáme a prosíme: * vysvoboď své služebníky z každého nebezpečí.

Verš: Vzpomínat budeme tvé jméno * po všechna pokolení.

Radosti * všech utrápených, * a zastánkyně pronásledovaných, * i živitelko hladovějících, * těšitelko * opovrhovaných * pokojný přístave v bouřích života, * návštěvnice nemocných, * slabých * ochránkyně a přímluvkyně, * oporo ve stáří, * Matko nejvyššího Boha, * ty jsi nejčistší: * pospěš, prosíme, zachránit své služebníky.

Verš: Slyš, dcero, a pohleď, * nakloň svůj sluch.

Raduj se, * přečistá Panno. * Raduj se, drahocenné žezlo Krista krále. * Raduj se, Rodičko tajemného pokrmu. * Raduj se bráno nebeská * a keři nespalitelný. * Raduj se, světlo celého světa. * Raduj se záchrano všech věřících. * Raduj se přímluvkyně všech křesťanů, * a útočiště, Vládkyně naše.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Raduj se, pochvalo celého světa. * Raduj se, chráme Boží. * Raduj se, horo zastíněná. * Raduj se, útočiště všech. * Raduj se, svícne zlatý. * Raduj se, ctihodná slávo pravověrných. * Raduj se, Matko Krista Boha. * Raduj se, rajská zahrado. * Raduj se, trůne Boží. * Raduj se, stánku Ducha Svatého. * Raduj se, nádobo ze zlata. * Raduj se, naděje všech, kdo v tebe doufají.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Vládkyně nejmilostivější, Bohorodičko a naděje naše, útočiště sirotků, radosti utrápených, ochrano ukřivděných. Vidíš naši bídu, vidíš naše úzkosti. Pomoz nám slabým, nasyť nás putující.
Ty znáš naše ponížení. Odstraň je, jestli chceš, neboť nemáme jinou pomoc, ani jinou přímluvkyni a dobrou těšitelku, jen tebe, Matko Boží. Přijmi nás pod svou ochranu a zachraň nás na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za toto město a všechna města a všechny země, aby byly uchráněny od hladu, pohrom, zemětřesení, povodní, krupobití, ohně, války a vpádu nepřítele. Nechť dobrý a láskyplný Bůh vyslyší naše prosby a odvrátí od nás svůj spravedlivý hněv a smiluje se nad námi.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme, aby se smiloval nad svými služebníky, kteří přichází do tohoto svatého chrámu, aby nám odpustil naše hříchy a udělil nám hojné milosti a vyslyšel laskavě naše prosby.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Vyslyš nás, Bože Spasiteli náš, naděje všech končin země. Odpusť nám milostivě naše hříchy a smiluj se nad námi, neboť ty jsi dobrý a miluješ lidi a my ti chválu vzdáváme Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.