Moleben k Panně Marii Fatimské

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 4:
Klaníme se ti, Královno posvátného růžence, * a oslavujeme památku tvého slavného zjevení. * Po celém světě zaznívá tvůj mocný hlas, * který opěvuje milosrdenství Syna Božího. * Ukázala jsi nám hrůzy věčného zatracení, * abys hříšníky varovala a přivedla je k pokání. * Vždyť bez víry v Boha a věrnosti jeho zákonu, * zničí pýcha a nenávist tento svět. * Naše duše se však nechvějí a neděsí, * neboť víme, že tvé Neposkvrněné srdce nakonec zvítězí.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků Amen.

Kondak, hl. 3:
Dnes se naše krásná Paní zjevuje v Údolí míru * a volá hříšníky k pokání a smíru s Bohem. * Pojďme, lidé, a uslyšme její naléhavý hlas. * Přijměme její výzvu a skloňme se před Bohem. * Pokloňme se mu a s kajícím srdcem volejme: * Odpusť nám naše mnohé hříchy * a ve svém milosrdenství nás zachraň od ohně pekelného.

Velebení
Velebíme tě, * Neposkvrněné srdce Mariino, * neboť ses stalo útočištěm hříšníků, * které jsi k Bohu přivedlo skrze účinné pokání.

1. Pojďte, zaplesejme Hospodinu, * oslavujme hlaholem skálu své spásy.
2. Přistupte, klaňme se, klekněme, * skloňme svá kolena před Hospodinem, který nás učinil.
3. On je náš Bůh, * my lid, jejž on pase.
4. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, * nezatvrzujte srdce svá.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Stvoř mi, Bože, srdce čisté, * obnov v mém nitru ducha vytrvalosti.
Verš: Odvrať svou tvář od mých hříchů, * zahlaď všechny moje nepravosti.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Matouše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Matouše 25,31-46
Ježíš řekl: „Až přijde Syn člověka ve slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.‘ Spravedliví mu na to řeknou: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?‘ Král jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.‘ Potom řekne i těm po levici: ‚Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít, byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ Tu mu na to řeknou také oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.‘ A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Královno posvátného růžence, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Neposkvrněné srdce Panny Marie, smiluj se nad námi.

K: Panno srdce neposkvrněného, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Neposkvrněné srdce Panny Marie, smiluj se nad námi.

K: Matko plná soucitu, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Neposkvrněné srdce Panny Marie, smiluj se nad námi.

K: Útočiště zatvrzelých hříšníků, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Neposkvrněné srdce Panny Marie, smiluj se nad námi.

K: Obměkčení srdcí kamenných, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Neposkvrněné srdce Panny Marie, smiluj se nad námi.

K: Zvěstovatelko Božího dne smíření, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Neposkvrněné srdce Panny Marie, smiluj se nad námi.

K: Učitelko účinného pokání, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Neposkvrněné srdce Panny Marie, smiluj se nad námi.

K: Prostřednice všech milostí, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Neposkvrněné srdce Panny Marie, smiluj se nad námi.

K: Ochránkyně náměstka Kristova, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Neposkvrněné srdce Panny Marie, smiluj se nad námi.

K: Utěšitelko zarmoucených, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Neposkvrněné srdce Panny Marie, smiluj se nad námi.

K: Naše jediná zastánkyně, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Neposkvrněné srdce Panny Marie, smiluj se nad námi.

K: Nepřemožitelná ochránkyně míru, * raduj se a spas ty, kteří v tebe skládají svou naději.
L: Neposkvrněné srdce Panny Marie, smiluj se nad námi.

Stichiry chval, hl. 2
Tvé zjevení, ctihodná Bohorodičko, * zvěstovalo naději celému světu. * Vydala jsi poklad tajemství spásy, * který jsi uchovávala ve svém neposkvrněném srdci. * Duše lidí zatvrzelých se radují * a andělé na nebesích plesají, * neboť jsi nám, přesvatá Panno, ohlásila den Božího smíření.

Verš: Svému lidu jsi odpustil vinu * přikryl jsi všechny jeho hříchy.

Dnes láska Božího milosrdenství * chystá strašnou zbraň proti ohni pekelnému. * V lidském srdci nechává zrodit pokání upřímné lítosti, * které se slzami pokorně prosí o odpuštění veškerých provinění. * Proto se zármutkem oplakávejme skutky svých smrtelných hříchů * a prosme Pána za spásu našich duší.

Verš: Prokaž nám, Pane, své milosrdenství, * uděl nám, Bože, svoji spásu.

Dnes milosrdný otec rozevřel svou náruč * a očekává návrat svých marnotratných synů. * Dnes se dobrý pastýř Kristus vydal na pastviny celého světa * a svolává všechny zbloudilé ovce na svá ramena. * Dnes nebeský ženich otevřel brány své hodovní síně * a syny lidského pokolení pozval na svatební hostinu. * Proto ustaňte, lidé, ve své marné činnosti * a obraťte se k hlasu Pánova volání.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Plesejte, lidé, a veselte se, * neboť nám zasvitla překrásná jitřenka, * která nám ohlásila tajemný den soudu Božího * a z Pánova milosrdenství varovala hříšníky. * Raduj se i ty, Matko Slunce spravedlnosti, * které přichází z výsosti, * aby osvítilo naše duše, * zahnalo stíny smrti * a usměrnilo naše kroky na cestu pokoje.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Matko Boží, ze své mateřské lásky nás zveš k podílu na spáse všech lidí, aby byli všichni lidé bez rozdílu zachráněni křtem Tvého Syna od věčné smrti a mohli se v plnosti radovat z blaženého života v nebeském království.
Pohleď však na naše nedokonalosti a slabosti, které mnohé odrazují od přijetí evangelia. Pohleď na nejednotu církve svého Syna, která v mnohých vzbuzuje nedůvěru vůči spasitelné víře. Proto s lítostí skláníme svá kolena i šíje a prosíme Boha o odpuštění našich vin, které některé hříšníky pohoršují a utvrzují v nepřátelství vůči Bohu a jeho církvi.
S vděčností, pokorou a v úžasu však také poznáváme, že nehledíš na naše mnohá provinění, ale volíš si nás právě pro naši slabost, aby se tím spíše zjevila větší moc a sláva Boží. Proto od nás žádáš, abychom svou nedokonalou láskou, pokáním, dobrými skutky, utrpením i modlitbou spolupracovali na záchraně světa. Prosíme Tě proto, žehnej naší snaze a našemu dobrému dílu, aby bylo slovo Boží s odvahou a pravdivě hlásáno do všech končin země, aby všechny národy vzdávali chválu a slávu jedinému Bohu v Trojici, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Zásvětná modlitba

K: Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu.Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji.
L: Amen.

Přímluvy

K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě, Pane a Bože náš, abys vyslyšel sténání, slzy a povzdechy trpících a ve svém milosrdenství se nad nimi smiloval.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Smiluj se i nad svými služebníky, kteří přichází do tohoto svatého chrámu. Vyslyš laskavě jejich modlitby a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pro milost, štědré slitování a lásku k lidem tvého jednorozeného Syna, neboť s ním jsi blahoslavený, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, jejíž slavný svátek tajemného zjevení dnes radostně slavíme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.