Moleben k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 4:
Dnes celý svět se raduje * neboť na oltáři v ohnivém plameni skví se srdce Spasitele, * které všechny volá do božského přístavu, * kde se hojí bolesti duše i těla. * Proto i mě, Spasiteli, k sobě pozvi, * a nehleď na moje provinění.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Tropár, hl. 4:
Dnes celý svět se raduje * neboť na oltáři v ohnivém plameni skví se srdce Spasitele, * které všechny volá do božského přístavu, * kde se hojí bolesti duše i těla. * Proto i mě , Spasiteli, k sobě pozvi, * a nehleď na moje provinění.

Velebení
Velebíme tě, * Kriste, dárce života, * neboť jsi nás uznal za hodné * stát se účastníky darů * tvého Nejsvětějšího srdce.

1. Jak se odplatím Pánu za všechno, * čím mě obdaroval?
2. V něho doufalo mé srdce * a on mi pomohl.
3. Stvoř mi čisté srdce, Bože, * a ducha vytrvalosti obnov v mém nitru.
4.  Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen, hl. 4:
Plesej v Pánu celá země, oslavujte jeho jméno, * hlásejte jeho chválu a moc.
K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Matouše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Matouše 11,27-30
Ježíš řekl: Všechno  je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Ježíši, Synu Boha živého, který jsi odkryl bohatství svého Nejsvětějšího srdce, * smiluj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Ó, Nejsvětější srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

K: Srdce Ježíšovo, kráso nejjasnější, * smiluj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Ó, Nejsvětější srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

K: Srdce Ježíšovo, sílo nepřemožitelná, * smiluj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Ó, Nejsvětější srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

K: Srdce Ježíšovo, lásko nevýslovná, * smiluj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Ó, Nejsvětější srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

K: Srdce Ježíšovo, radosti srdce našeho, * smiluj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Ó, Nejsvětější srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

K: Srdce Ježíšovo, pomoci strádajících, * smiluj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Ó, Nejsvětější srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

K: Srdce Ježíšovo, čistoto panenských srdcí, * smiluj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Ó, Nejsvětější srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

K: Srdce Ježíšovo, očisti náš rozum od marnivých myšlenek, * smiluj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Ó, Nejsvětější srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

K: Srdce Ježíšovo, chraň naše srdce od zlých žádostí, * smiluj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Ó, Nejsvětější srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

K: Srdce Ježíšovo, ochránce našeho života, * smiluj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Ó, Nejsvětější srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

K: Srdce Ježíšovo, naděje v naší smrti, * smiluj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Ó, Nejsvětější srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

K: Srdce Ježíšovo, naše útěcho na tvém soudu, * smiluj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Ó, Nejsvětější srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pane Ježíši Kriste, Bože náš, dej ať se naše srdce stanou oltářem tvé lásky, ať naše ústa zvěstují tvou převelikou milost.
Ať naše oči ustavičně hledí na rány tvého Nejsvětějšího srdce.
Ať náš rozum přemýšlí o tvých nepochopitelných tajemstvích.
Ať stále uchováváme ve věčné paměti tvé milosrdenství. Pane, Bože náš, ať všechno v nás vyznává nevyčerpatelnou lásku tvého Nejsvětějšího srdce.
Neboť požehnané je jméno Otce i Syna i Svatého Ducha,  nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Zásvětná modlitba
K: Nejsvětější srdce Ježíšovo, tobě odevzdávám celou svou osobu: svou paměť, rozum, vůli i srdce a vše, co budu od této chvíle činit a vše, čím budu trpět, obětuji ke tvé cti a slávě. Jen tobě chci vzdávat lásku vším, co budu konat, mluvit i myslit.
Kéž je každé mé slovo důkazem mé lásky a oslavou tvé nekonečné velikosti. Kéž je každý pohyb mých úst výrazem žalu nad všemi mými hříchy, kterých jsem se dopustil až do nynějšího dne, stejně jako smutku za dobro, které jsem mohl vykonat, ale nevykonal.
Srdce plné lásky, kéž bych tě mohl z vděčnosti za tvá dobrodiní tak často přijímat, jak často mé srdce tluče k životu. Kéž bych tě mohl tak často obětovat předvěčnému Otci, jak často se má hruď nadechuje k výdechu.
Doufám ve tvé milosrdenství, Božské Srdce, a proto ti chci s tvou pomocí vždy sloužit a tebe ještě více milovat. Prosím o tvé požehnání pro všechny své myšlenky, slova a činy celého mého života, aby bylo skrze můj život oslaveno tvé Srdce na věky.
L: Amen.

Všichni: Tobě se dnes, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, zcela zasvěcuji.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě, Pane a Bože náš, abys vyslyšel sténání, slzy a povzdechy trpících a ve svém milosrdenství se nad nimi smiloval.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Smiluj se i nad svými služebníky, kteří přichází do tohoto svatého chrámu. Vyslyš laskavě jejich modlitby a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Modlíme se i za rozšíření počtu ctitelů tvého Nejsvětějšího srdce. Žehnej jim a smiluj se nad nimi.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pro milost, štědré slitování a lásku k lidem tvého jednorozeného Syna, neboť s ním jsi blahoslavený, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, který nás pro naši spásu obdaroval všemi milostmi svého Nejsvětějšího srdce, na přímluvu své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.