Moleben k Nejsvětější Trojici

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Tropár, hl. 3:
Oslavujme Otce, který nemá počátek, * i věčného Syna spolu s Duchem, téže podstaty, * jediného Boha, * a s cherubíny volejme: * Svatý, svatý, svatý jsi, Bože náš. * V Trojici tě velebíme. Smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 3:
Jednopodstatná Trojice * a nerozdílná jednoto ve třech osobách, * tobě, svému Bohu, přinášíme andělskou píseň: * Svatý, svatý, svatý jsi, Bože náš. * V Trojici tě oslavujeme. Smiluj se nad námi.

Velebení
Velebíme tě, * jediný Bože v Trojici, * a se strachem a bázní se před tebou klaníme, * neboť oslavujeme tvou lásku k člověku.

1.  Hospodin kraluje, * zajásej země.
2.  Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu.
3. Budou zahanbeni všichni, kdo se klaní modlám, * kdo se chlubí svými bůžky.
4. Vy, kteří milujete Hospodina, * mějte v nenávisti zlo.
5. Radujte se, spravedlivý, z Hospodina, * vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost.
6. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen:
Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, * hlaholte, Bohu, plesejte zvučně.
Verš: Hospodin nejvyšší vzbuzuje bázeň, * on je král velký nad celou zemí.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Jana.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Jana 14,1-11
Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať  se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: ‚Ukaž nám Otce‘? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova,  která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatý Bože, lásko neměnná, * svýma rukama jsi stvořil svět, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Ó, Nejsvětější Trojice Boží, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, bytí předvěčné a nekonečné, * v prach země jsi vdechl život, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Ó, Nejsvětější Trojice Boží, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, nevyčerpatelné milosrdenství, * člověka jsi stvořil ke svému obrazu a své podobě, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Ó, Nejsvětější Trojice Boží, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, jednoto bez počátku, * dopustil jsi, aby byl člověk oklamán zlým nepřítelem, *  smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Ó, Nejsvětější Trojice Boží, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, svatosti neporovnatelná, * ze své lásky jsi nám daroval sama sebe, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Ó, Nejsvětější Trojice Boží, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, moudrosti nezměrná, * přijal jsi tělo z čisté panny a stal se člověkem, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Ó, Nejsvětější Trojice Boží, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, tajemství neproniknutelné, * pro spásu světa jsi přijal smrt kříže, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Ó, Nejsvětější Trojice Boží, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, sílo všemohoucí, * mezi učedníky jsi sestoupil v podobě holubice, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Ó, Nejsvětější Trojice Boží, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, slávo všudypřítomná, * mezi svými učedníky stále přebýváš, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Ó, Nejsvětější Trojice Boží, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, Pane vševládný, * otevřel jsi nám dveře svého království, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Ó, Nejsvětější Trojice Boží, smiluj se nad námi.

K: Svatý Bože, Otče, Synu i Svatý Duchu, * který sis zamiloval člověka, * smiluj se a spas ty, kteří v tebe doufají.
L: Ó, Nejsvětější Trojice Boží, smiluj se nad námi.

Stichiry chval, hl. 2
Tebe bytost bez počátku, * která nad vším vládneš a vše tvoříš, * tebe nadčasovou, životodárnou, * milosrdnou, láskyplnou, * dobrotivou jednopočátečnou Trojici nyní oslavujeme. * Prosíme za odpuštění hříchů, * pokoj pro svět a jednotu svatých církví.

Verš: Tvůj trůn pevně stojí odedávna. * Ty sám jsi od věčnosti.

Důstojné je vzdávat ti Božskou slávu, svatá Trojice, * tobě nekonečnému, jedné podstaty * a předobrému našemu Bohu. * Tebe opěvuje všechno tvorstvo na zemi, * oslavují tě i nebeské mocnosti. * Vše se ti klaní jako jednotě bytostně trojosobní.

Verš: Služte Hospodinu s radostí, * předstupte před něho s jásotem.

Klaníme se Otci bezpočátečnému Bohu, * i spoluvěčnému Slovu se Svatým Duchem, * oni tvoří nerozlučnou, jedinou a spojenou podstatu. * Jednotě trojosobní v písních chválu vzdejme.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Jediná moci, třikrát vyzařující, * jediné a trojsluneční Božství, * přijmi laskavě, ty kteří tě opěvují, * zbav je hříchů a lítých pokušení. * Uděl laskavě pokoj světu a svatým církvím jednotu.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Svatý jsi, Pane a Bože náš, který sis zamiloval člověka dříve než jsi jej svýma rukama utvořil z prachu země a vdechl mu život svého Svatého Ducha. Svatý jsi, Pane a Bože náš, že sis mezi národy vyvolil lid Izraele, kterému jsi svěřil svůj svatý zákon a ústy jeho proroků jsi ohlásil cestu spásy. Svatý jsi, Pane a Bože náš, že jsi přijal podobu lidského služebníka, svou smrtí spasil svět a lidu, který sis vyvolil jako nový Izrael, jsi dal svého Svatého Ducha, abys jej posvětil.
Když si v pokoře připomínáme všechny milosti, které jsi nám prokázal, a když se strachem a bázní předstupujeme před tvou svatou tvář, děkujeme ti, velebíme tě, klaníme se ti a oslavujeme tě, Nejsvětější Trojice, jediný Bože a Pane náš.
Kéž je tvé dílo oslavováno po celé zemi. Kéž se mezi všemi národy ohlašuje sláva tvé spásy. Kéž se všechny národy shromáždí v jednotné chvále a vyznání tvého svatého jména.
A my, nehodní služebníci, které jsi povolal svým Svatým Duchem do společenství svaté církve svého Syna, ve zkroušenosti našich srdcí k Tobě, nebeský Otče, voláme: uděl národům této země svůj pokoj a mír, zachovej spravedlnost a právo, rozhojni vzájemnou lásku a úctu, dej hojnost plodů země a mírné časy a zachovej nás v dobrém až do chvíle, kdy ve slávě přijdeš soudit živé i mrtvé.
Neboť tobě přísluší všeliká sláva, čest a klanění, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě, Pane a Bože náš, abys vyslyšel sténání, slzy a povzdechy trpících a ve svém milosrdenství se nad nimi smiloval.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Smiluj se i nad svými služebníky, kteří přichází do tohoto svatého chrámu. Vyslyš laskavě jejich modlitby a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pro milost, štědré slitování a lásku k lidem tvého jednorozeného Syna, neboť s ním jsi blahoslavený, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, kterému spolu s Otcem i Svatým Duchem přísluší stejná sláva i klanění, na přímluvu své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.