Moleben k naší ctihodné matce Anežce České, ochránkyni slabých a bezmocných

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Tropár
Ctihodná matko Anežko, * snoubenko věčného krále, * pro kterého jsi opustila pohodlí císařského paláce. * Následovala jsi příklad Krista Ukřižovaného. * Hladové jsi sytila a nahé šatila, * nemocným hledala pomoc a slabým poskytovala ochranu. * Nyní i nám vypros, aby spasil naše duše.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak
Jako ovečka jsi přilnula k obětovanému Beránku, * který tě přijal za svou snoubenku. * Jako matka ses sama dala v oběť trpícím, * které jsi s láskou přijala za své děti. * Proto tě ctihodná Anežko prosíme: * nepřestávej za nás prosit Ukřižovaného.

Velebení
Velebíme tě, * svatá Anežko Česká, * že ses zasnoubila jedinému Bohu * a mezi potřebnými jsi jen jemu sloužila.

1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2. Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Matouše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Matouše 6,19-34
Ježíš řekl: „Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a rez a kam se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí a kam se zloději nemohou prokopat a krást. Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
Oko je pro tělo jako svítilna. Je-li tedy tvé oko zdravé, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko nemocné, celé tvé tělo bude temné. Jestliže tedy vnitřní světlo je tmou, jak hluboká bude sama temnota! Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život o jedinou chvilku? A proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou: nelopotí se, nepředou – a říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich! Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní!
Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatá Anežko Česká, snoubenko věčného krále, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná matko Anežko, pros Boha za nás.

K: Svatá Anežko Česká, vše jsi rozdala a následovala Krista, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná matko Anežko, pros Boha za nás.

K: Svatá Anežko Česká, stala ses obětavou služebnicí potřebných, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná matko Anežko, pros Boha za nás.

K: Svatá Anežko Česká, otírala jsi slzy z tváře plačícím, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná matko Anežko, pros Boha za nás.

K: Svatá Anežko Česká, stala ses oporou pro mnohé, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná matko Anežko, pros Boha za nás.

K: Svatá Anežko Česká, uměla jsi nalézat účinnou pomoc, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná matko Anežko, pros Boha za nás.

K: Svatá Anežko Česká, rozvazovala jsi pouta vězněným, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná matko Anežko, pros Boha za nás.

K: Svatá Anežko Česká, usmiřovala jsi znesvářené, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná matko Anežko, pros Boha za nás.

K: Svatá Anežko Česká, pomáháš obnovit právo a spravedlnost, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná matko Anežko, pros Boha za nás.

K: Svatá Anežko Česká, vlastní chudobou jsi obohatila život naší země, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná matko Anežko, pros Boha za nás.

K: Svatá Anežko Česká, učila jsi nás trpělivě nést bolesti, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná matko Anežko, pros Boha za nás.

K: Svatá Anežko Česká, vedla jsi nás k lásce vůči Bohu, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná matko Anežko, pros Boha za nás.

K: Svatá Anežko Česká, předznamenala jsi svobodu národa, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná matko Anežko, pros Boha za nás.

K: Svatá Anežko Česká, ochránkyně slabých a bezmocných, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Naše ctihodná matko Anežko, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Víc než ostatní jsi mohla, ctihodná Anežko, * požívat slávy, cti a důstojnosti světa. * Mohla ses s velkou slávou vdát za slavného císaře. * Toto všechno jsi však odmítla * a z hloubi srdce jsi raději zvolila nejsvětější chudobu * a přijala jsi urozenějšího snoubence, * našeho Pána Ježíše Krista.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Vybavená zázračným darem moudrosti, * odrážela jsi podivuhodným způsobem úklady pýchy. * Objala jsi pokorou, silou víry a pažemi chudoby * nesmírný poklad ukrytý na poli světa, * a za něj jsi obdržela stvořitele a spasitele našich duší.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Zvolila jsi chudobu toho, * který byl položen do prostých jeslí. * S trpělivou pokorou jsi nesla nesčetná trápení. * S nevýslovnou láskou jsi dávala pomoc potřebným, * svou naději jsi upírala k jedinému Bohu. * Ve všem ses stala obrazem ukřižovaného Krista.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Při zbožném slavení památky naší ctihodné matky * vděčně, lidé, volejme: * raduj se, jasná hvězdo, * ozářila jsi naši zem světlem Božské lásky. * Raduj se, ochránkyně svého lidu, * ujala ses potřebných a zoufalých * a přivedla jsi je ke Kristu, * nejvyššímu Pastýři. * Jeho velebíme a tebe oslavujeme.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Naše ctihodná matko Anežko, ochránkyně slabých a bezmocných, ty jsi odložila královskou korunu a stala ses služebnicí potřebných. Ve všem ses připodobnila svému snoubenci, kterého jsi jako ukřižovaného Beránka viděla v očích trpícího lidu. To po jeho vzoru jsi dala svůj život za mnohé, když jsi hladové sytila a nahé šatila, nemocným hledala pomoc a slabým poskytovala ochranu.
Nyní se k tobě jako děti ke své matce utíkáme v zkroušenosti našich srdcí a modlíme se. Pros za nás milostivého Boha, aby obměkčil naše srdce a povzbudil naše odhodlání a dobrá předsevzetí. Kéž posílí naši víru v dobro, naši naději ve spravedlnost a naši lásku k pokoji a míru.
A ty sama, naše ctihodná matko, nenech nás přivyknout lhostejnosti vůči bolestem a trápením našich bližních. Veď nás, abychom naši pozornost věnovali těm, kteří se zdají být na obtíž. Nauč nás projevovat blízkost lidem, kteří přestávají doufat.
Vždyť ty nám dodáváš naději, že i ty nejtěžší problémy mohou mít svá řešení. Obnovuješ v nás poznání, že nikdo nemusí být na své starosti sám. Svým životem ukazuješ, že zlo může být účinně přemáháno láskou. Vypros nám tedy, naše ctihodná matko Anežko, abychom rostli v bohumilém životě na zemi a byli uznáni za hodné rajského života v Božím království, kde budeme spolu s tebou oslavovat Boha na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou ctihodného a oživujícího kříže, na přímluvu ctihodné naší matkyAnežky České, jejíž památku dnes slavíme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.