Moleben k našemu svatému otci Mikuláši Myrskému, divotvůrci

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 4:
Bůh, věčná Pravda, zjevil tě tvému stádu * jako vzor víry a obraz tichosti. * Výšin jsi dosáhl pokorou * a bohatství ponížením. * Otče a veleknězi Mikuláši, * pros Krista Boha, aby spasil naše duše.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 2:
Svatý, stal ses v Myře vysluhovatelem svátostí, * ty jsi splnil Kristovo evangelium: * za svůj lid dal jsi svou duši * a zachránil jsi nevinné před smrtí. * Proto jsi dosáhl velké svatosti * jako velký oblíbenec Boží milosti.

Velebení
Velebíme tě, * svatý Mikuláši Myrský, * jako ochránce slabých a potřebných, * zastaň se i nás v našich souženích.

1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2. Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Jana.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Jana 7,15-27
Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti. Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu
a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a rozhání – vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatý Mikuláši, ochránce slabých a potřebných, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Mikuláši, pros Boha za nás.

K: Svatý Mikuláši, štíte proti všemu zlu, * uchraň nás od veškerých neštěstí, * a pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Mikuláši, pros Boha za nás.

K: Svatý Mikuláši, prameni vody živé, * vypros nám uzdravení duše i těla * a pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Mikuláši, pros Boha za nás.

K: Svatý Mikuláši, tvůrce pokoje, * urovnej vleklé spory, utiš těžké boje * a pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Mikuláši, pros Boha za nás.

K: Svatý Mikuláši, zastánce v útrapách, * pomoz obnovit naději, utěš plačící, * a pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Mikuláši, pros Boha za nás.

K: Svatý Mikuláši, průvodce na cestách, * vypros poutníkům šťastný návrat z jejich cest, * a pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Mikuláši, pros Boha za nás.

K: Svatý Mikuláši, pomáháš návratu na cestu Páně, * vypros hříšníkům účinnou lítost nad jejich zlými skutky * a pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Mikuláši, pros Boha za nás.

K: Svatý Mikuláši,  věrný učiteli pravdy, * zastaň se nespravedlivě souzených a pronásledovaných * a pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Mikuláši, pros Boha za nás.

K: Svatý Mikuláši, světlo Božského poznání, * chraň naši víru a jednotu církve, * a pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Mikuláši, pros Boha za nás.

K: Svatý Mikuláši, štědrý dárce, kterého miluje Bůh, * posilni naši lásku a obětavost * a pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Mikuláši, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Buď pozdravena, posvěcená hlavo * a čistý dome dobroty. * Ty jsi vzor Božích biskupů a velký pastýř, * jasný svícen, který nese jméno vítězství. * Ty se milostivě skláníš k prosícím, * skláníš se k potřebám bezmocných, * ty rychle vysvobozuješ, chráníš a zachraňuješ. * Pros, blažený, Krista, aby všem, kdo tě s vírou uctívají, * seslal velké milosti.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Buď pozdraven, posvěcený rozume * a čistý příbytku Boží Trojice. * Ty jsi oporou církve a pomocí prohrávajících, * hvězdou, která skrze tvé modlitby stále ničí úklady nepřátel. * Biskupe Mikuláši, * tichý přístave, v němž se zachraňují zmítaní životem, * pros Krista Boha, aby daroval našim duším velké milosti.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Buď pozdraven, naplněný Božskou horlivostí, * který jsi od zla zachránil nespravedlivě odsouzené k smrti, * když ses zjevil ve snu a vydal strašný zákaz. * Mikuláši, ty jsi pramen, který vyvěrá v Myrách, * jsi bohatým myrem, které napájí duše a zahání zápach vášní. * Ty jsi mečem, který vysekává plevel klamu, * a lopatou, která rozevlála plevelné učení Ária. * Pros Krista, aby našim duším seslal velké milosti.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Bůh, věčná Pravda, zjevil tě tvému stádu * jako vzor víry a obraz tichosti. * Výšin jsi dosáhl pokorou * a bohatství ponížením. * Otče a veleknězi Mikuláši, * pros Krista Boha, aby spasil naše duše.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Ctihodný otče Mikuláši, pastýři a učiteli všech, kteří k tobě přichází s vírou. Zastánce těch, kteří se k tobě utíkají s vroucí modlitbou a prosí tě o ochranu.
Pospěš a ochraň Kristovo stádce před vlky, kteří je trhají. Svými přímluvami ochraň naši zem i každého člověka od hladu, pohrom, zemětřesení, povodní, krupobití, ohně, meče, vpádu nepřátel a náhlé smrti.
Jako jsi se slitoval nad třemi muži ve vězení a zachránil jsi je od králova hněvu a trestu smrti, tak se smiluj i nad námi, kteří myslí, slovem i skutkem přebýváme ve tmě hříchů. Zachraň nás před Božím hněvem a věčným trestem.
Kéž nám na tvou přímluvu Pán Ježíš Kristus daruje bezhříšný a pokojný život. Kéž nejsme odsouzeni s těmi, kteří při posledním soudu budou stát po Pánově levici, ale dovol nám stát s těmi, kteří hladovějící sytili, žíznivým dávali pít, poutníků se ujímali, nahé oblékali, nemocné a vězněné navštěvovali, abychom byli uznáni vejít do království Boží slávy, kde budeme oslavovat Boží jméno Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svatého otce našeho Mikuláše, arcibiskupa myrského, divotvůrce, jehož památku si připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.