Moleben k našemu ctihodnému otci Prokopovi, igumenu sázavskému

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Tropár, hl. 6:
Od mládí jsi Krista miloval * a tak ses jeho knězem stal. * Po samotě jsi však zatoužil * a do sázavských lesů se uchýlil. * Tam v jeskyni jsi jako anděl žil * a spolubratry své jsi shromáždil. * Jako jasné slunce České zemi záříš, * když ji svými modlitbami provázíš.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 4:
Mnoho bojů jsi s ďáblem podstoupil * a v Boží moci nad ním zvítězil. * Příkladem jsi se nám stal, * když jsi jej k pluhu uvázal. * Proto jsi nám dal radu moudrou: * nebudeš-li s ním orat ty, * bude orat on s tebou.

Velebení
Velebíme tě, * svatý Prokope Sázavský, * uchýlil ses do ticha modlitby, * abys naslouchal moudrosti slov Božích.

1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2. Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Matouše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Matouše 16,24-27
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatý Prokope Sázavský, ochránce země české, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Prokope, pros Boha za nás.

K: Svatý Prokope Sázavský, pokorný poustevníku, * pro Krista jsi vše opustil a získal pokoj pro svou duši, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Prokope, pros Boha za nás.

K: Svatý Prokope Sázavský, mnichu slovanského kláštera, * u jednoho oltáře Božího jsi spojil východ se západem, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Prokope, pros Boha za nás.

K: Svatý Prokope Sázavský, rádce českého knížete, * svým příkladem, radou a pomocí stojíš při vládě naší země, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Prokope, pros Boha za nás.

K: Svatý Prokope Sázavský, otče hledajících, * chráníš dílo Boží započaté v lidských srdcích, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Prokope, pros Boha za nás.

K: Svatý Prokope Sázavský, otče poutníků, * zastáváš se slabých a bezmocných, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Prokope, pros Boha za nás.

K: Svatý Prokope Sázavský, oráči Boží vinice, * vytrvalou prací a usilovnou modlitbou buduješ dílo Páně, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Prokope, pros Boha za nás.

K: Svatý Prokope Sázavský, bojovníku Boží, * pomáháš obnovit právo a spravedlnost, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Prokope, pros Boha za nás.

K: Svatý Prokope Sázavský, věrný učiteli, * připomínáš zásady Božího zákona chránícího bezpečí života, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Prokope, pros Boha za nás.

K: Svatý Prokope Sázavský, přemožiteli zlého ducha, * pomáháš zvítězit nad temnotou vlastního sobectví, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Prokope, pros Boha za nás.

K: Svatý Prokope Sázavský, divotvůrce Boží, * zastaň se nás * a pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Prokope, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Nejprve jsi byl, ctihodný otče Prokope, * zdatným knězem světským. * Žil jsi počestně v oddanosti pravé službě Boží. * Později jsi přijal pravidla mnišského života * a bez otřesů jsi trávil život sám s jediným Bohem. * S plamenným zanícením svého srdce * ses odřekl pomíjivých marností * a tak sis uložil nereznoucí poklad * v království našeho Pána Ježíše Krista.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Rozvážnou a účinnou pečlivost * osvědčil vůči svým bratřím. * Staral se o ně s tak odhodlanou starostlivostí * a radostnou otcovskou obětavostí, * jako kdyby to byl Kristus sám.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Stravován plameny nezištné lásky, * vlídně nadán pohostinností, * půvabně ozdoben svatou rozvážností, * prozíravý pokornou skromností, * zanícený náboženskou horlivostí, * mluvou svatých kázání * svlažoval srdce svých posluchačů * a rádlem svého učení napravoval jejich mysl.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Při zbožném slavení památky našeho ctihodného otce * vděčně, lidé, volejme: * raduj se, slavný divotvůrce, * uzdravil jsi naši zem lékem Božské lásky. * Raduj se, pastýři svého lidu, * ujal ses zbloudilých a hledajících * a přivedl jsi je ke Kristu, nejvyššímu Pastýři. * Jeho velebíme a tebe oslavujeme.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Náš ctihodný otče Prokope, divotvůrce a ochránce Země české, jako poustevník sis oblíbil ticho a samotu, abys vytvořil ve svém srdci prostor pro Boha. Jako mnich sis osvojil poslušnost, čistotu a chudobu, abys přemohl pýchu a sobectví. Jako opat jsi prokázal věrnost, vytrvalost a odvahu, abys i jiným pomohl najít Boží útěchu. Jako světec jsi pak byl ve všem podoben svému Kristu.
Děkujeme Bohu, že nám daroval právě tebe, jako našeho pastýře a učitele, abys nás učil podle svého příkladu neztroskotávat ve víře a všechna budoucí protivenství překonávat s trpělivostí. Abychom se nenechali rozdělit sváry, ale vzájemně se utvrzovali
a povzbuzovali. Abychom Boha ze všech svých svých sil chválili, ve štěstí mu blahořečili, v neštěstí ho vzývali. Ve chvílích radostných mu vzdávali díky, ve smutných jej vyhledávali a na něj vkládali svou naději, že nás svou blahovůlí ve své starostlivosti po těžkých dnech opět utěší.
Jako obhájce proti bezpráví a násilí nás svou přímluvou ochraňuj proti pomluvám a křivým přísahám, proti závisti, nenávisti a pýše. Obměkčuj naše srdce a přiveď je k pokání a veď k nápravě, aby se učilo milosrdenství a soucitu.
Vypros nám tedy, náš ctihodný otče Prokope, abychom rostli v bohumilém životě a byli uznáni za hodné rajského života v Božím království, kde budeme spolu s tebou oslavovat Boha na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, ctihodného našeho otce Prokopa, igumena sázavského, divotvůrce, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.