Moleben k našemu ctihodnému otci Metoději Dominikovi Trčkovi

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár
Pane, tvůj mučedník Metoděj, * přijal za své utrpení nevadnoucí věnec slávy. * S tvou pomocí zvítězil nad svými mučiteli * a zničil zlobu ďáblovu. * Na jeho přímluvu spas naše duše.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak
Kristův služebníku a mučedníku Metoději, * zamiloval sis Božské dítě Ježíše. * Jeho lásku jsi hlásal i v žaláři, * kde jsi byl vězněm pro věrnost církvi * a zaplatil jsi za to cenu života. * Svou apoštolskou horlivostí jsi mnohé přivedl ke Kristu. * Proto tě oslavujeme a voláme: * Pros za nás, blažený Metoději, * abychom tě následovali ve věrnosti Kristu.

Velebení
Velebíme tě, * Kristův služebníku a mučedníku Metoději, * a uctíváme tvé svaté utrpení, * které jsi vytrpěl pro Krista.

1.  Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2.  Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen:
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Marka.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Marka 13,9-13
Ježíš řekl: Dejte si pozor! Budou vás vydávat soudům a v synagógách budete biti, budou vás stavět před vladaře a krále kvůli mně, abyste jim vydali svědectví. Ale napřed musí být hlásáno evangelium všem národům. Až vás povedou před soud, nedělejte si předem starosti, co máte mluvit, ale mluvte tak, jak vám to v té chvíli bude dáno; neboť to už pak nemluvíte vy, ale Duch svatý. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Ctihodný otče Metoději, * věrný synu řeholního života, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče a mučedníku Metoději, pros Boha za nás.

K: Ctihodný otče Metoději, * pro Boží království jsi opustil všechno, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče a mučedníku Metoději, pros Boha za nás.

K: Ctihodný otče Metoději, * horlivý šiřiteli evangelia * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče a mučedníku Metoději, pros Boha za nási.

K: Ctihodný otče Metoději, * zamiloval sis chudobu, čistotu a poslušnost, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče a mučedníku Metoději, pros Boha za nás.

K: Ctihodný otče Metoději, * vzore trpělivosti v utrpení a kříži života, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče a mučedníku Metoději, pros Boha za nás.

K: Ctihodný otče Metoději, * velký ve víře a lásce a neochvějný v naději, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče a mučedníku Metoději, pros Boha za nás.

K: Ctihodný otče Metoději, * byl jsi ochotný odpouštět a nikomu jsi za své trápení nespílal * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče a mučedníku Metoději, pros Boha za nás.

K: Ctihodný otče Metoději, * zpěvem vánoční koledy jsi i ve vězení ohlašoval božské vtělení Pána Ježíše Krista, * pros za nás, neboť
v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče a mučedníku Metoději, pros Boha za nás.

K: Ctihodný otče Metoději, * jsi vzorem odevzdanosti do Boží vůle, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče a mučedníku Metoději, pros Boha za nás.

K: Ctihodný otče Metoději, * s Kristem jsi trpěl a s Kristem jsi povstal k životu * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče a mučedníku Metoději, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Věčná Moudrost nás učí chválit slavné muže, * proto oslavujeme také tebe, ctihodný Metoději, * neboť ses stal pastýřem svého lidu. * S hojnou moudrostí jsi předkládal svatou nauku. * Ctiteli Matky Ustavičné pomoci, * pros Krista, věčné Slovo, * aby nás naplnil plody své moudrosti.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Kristus: Cesta, Pravda a Život, * povolal si tě, ctihodný Metoději, * abys hlásal evangelium chudobným * a odkrýval jim hloubku Boží moudrosti a poznání. * Pros za nás Krista Boha, * abychom ho věrně následovali a dosáhli daru spásy.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Kristus, král mučedníků, * předpověděl svým učedníkům: * „Když mě pronásledovali, budou pronásledovat také vás. * Když mé slovo zachovávali, * budou zachovávat i ta vaše.“ * Tato slova Učitele a Pána * splnila se i na tobě, blažený Metoději: * zajali tě, věznili a mučili, * a ty jsi jim odpustil. * Pros za nás Krista Boha, * abychom i my přijali pronásledování a utrpení * a odpustili svým pronásledovatelům.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Raduj se, blažený Metoději, * věrný synu Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, * nazvali tě: Pilířem naší církve. * Raduj se, neboť v Ježíši Kristu jsi ohlašoval hojné vykoupení. * Raduj se, neboť jsi snášel tíhu a vedro dne až do konce. * Raduj se, neboť jsi uvěřil Pánovým slovům: * Buď věrný až do smrti a dám ti nevadnoucí věnec života. * Raduj se, neboť už požíváš věčnou radost, jakou ti nikdo nevezme. * Raduj se s Královnou nebe a země prosící o pokoj a jednotu. * Raduj se s nebeskými mocnostmi oslavujícími Boha.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Bože, sílo slabých a oporo trpících, na přímluvu blaženého kněze a mučedníka Metoděje Dominika Trčky, kterého jsi obdaroval pevnou vírou ve vysilujících zkouškách a strašných trápeních, prosíme tě, dej i nám odvahu víry, učiň nás hodnými hájit pravdu Evangelia a dosáhnout radosti věčného života ve společenství s tebou, milovaný Otče. Vždyť ty jsi náš Bůh a my ti vzdáváme chválu s tvým jednorpozeným Synem i s tvým přesvatým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě, Pane a Bože náš, abys vyslyšel sténání, slzy a povzdechy trpících a ve svém milosrdenství se nad nimi smiloval.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Smiluj se i nad svými služebníky, kteří přichází do tohoto svatého chrámu. Vyslyš laskavě jejich modlitby a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pro milost, štědré slitování a lásku k lidem tvého jednorozeného Syna, neboť s ním jsi blahoslavený, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, na přímluvu ctihodného a blahoslaveného kněze a mučedníka Metoděje, jehož památku si připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

L: Amen.