Moleben k našemu ctihodnému otci Ivanovi Českému, prvnímu poustevníku země české

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Tropár
Ctihodný otče Ivane, * pro Krista ses zřekl radosti světských požitků. * Odešel jsi do ticha a samoty poustevny, * kde jsi naslouchal jen slovům Boží moudrosti. * Svými skutky jsi učil přehlížet pomíjivé rozkoše, * a usilovat o věčnou spásu své duše. * Proto k tobě s nadějí voláme: * vypros i nám ducha pravého pokání.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak
Podoben svatému předchůdci Páně, * následoval jsi Krista do nepohody pustiny. * Na pohanském poli jsi vztyčil kříž Kristův, * který ti byl štítem proti ďábelskému pokušení. * Obživou ti byla slova vycházející z Božích úst. * Ve vytrvalé modlitbě ses věrně klaněl jedinému Bohu, * kterému jsi celý život sloužil v odevzdané pokoře. * Jeho pros za spásu našich duší.

Velebení
Velebíme tě, * ctihodný otče Ivane, * žes nám ukázal cestu spásy, * v modlitbě, tichosti a ustavičném pokání.

1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2. Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Matouše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Matouše 6,1-8
Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagógách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagógách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Ctihodný otče Ivane, ochránce země české, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Ivane, pros Boha za nás.

K: Ctihodný otče Ivane, kralevici charvátský, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Ivane, pros Boha za nás.

K: Ctihodný otče Ivane, chudobný řeholníku, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Ivane, pros Boha za nás.

K: Ctihodný otče Ivane, tichý poustevníku, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Ivane, pros Boha za nás.

K: Ctihodný otče Ivane, učiteli na cestě spásy, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Ivane, pros Boha za nás.

K: Ctihodný otče Ivane, odevzdaný do Boží vůle, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Ivane, pros Boha za nás.

K: Ctihodný otče Ivane, ctiteli Kristova kříže, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Ivane, pros Boha za nás.

K: Ctihodný otče Ivane, věrný následovníku Jana Křtitele, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Ivane, pros Boha za nás.

K: Ctihodný otče Ivane, příteli kněžny Ludmily, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Ivane, pros Boha za nás.

K: Ctihodný otče Ivane, přemožiteli zlých duchů, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Ivane, pros Boha za nás.

K: Ctihodný otče Ivane, vytrvalý v postech a modlitbě, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Ivane, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Blažený otče Ivane, * zasel jsi k dobrým skutkům, * svlékl starého člověka s jeho touhami * a vpravdě ses oblékl do Krista. * Tak jsi přemohl mnohé útoky nepřítele * a stal se vzorem duším kajícím. * Pros za spásu našich duší.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Bojovníky družiny knížete Bořivoje * krmil jsi mlékem jako nemluvňata. * Neboť ještě nepřivykli hutné stravě spravedlnosti, * aby uměli rozeznat dobré od zlého. * Tak jsi přemohl pýchu mocných tohoto světa * a ukázal jim cestu pravého pokání. * Pros za spásu našich duší.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Kněžna Ludmila přijala víru od učitele Slovanů,* tys ji však poučil ve věcech spásy. * Stal ses pramenem svatého poznání * a světlem ozařujícím cestu do Božího království. * Proto k tobě s nadějí voláme: * pros za spásu našich duší.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Svůj život jsi prožil v pustině, * své dílo zasvětil samotě, * smrt tě zastihla v naprosté skrytosti * a spásu jsi nalezl v odevzdanosti vůči Bohu. * První poustevníku Země české, * pros za spásu našich duší.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Náš ctihodný otče Ivane, pohrdl jsi světskými radostmi i vladařskou hodností a raději jsi přijal podobu pokorného Božího služebníka. Po vzoru svatého Jana Křtitele jsi odešel do pustiny, kde jsi těžkou prací umrtvoval tělesné žádosti a v modlitbě a rozjímání povznášel svého ducha. Tvé mlčení přerušil vpád českého knížete,  ale ty ses nenechal svést k prázdným slovům, ale zvěstoval mu cestu vedoucí ke spáse v Kristu.
Proto se k tobě obracíme s prosbou o tvou nebeskou přímluvu a voláme: Vypros našim roztěkaným srdcím Kristův pokoj a mír. Napřim naše rozhodnutí a pomoz nám naplnit naše dobrá předsevzetí. Chraň nás od pokušení opustit cestu spásy a vypros nám ducha vytrvalosti.
Kéž žijeme v tomto světě, jako bychom z tohoto světa nebyli. Kéž jsme prozíraví ve věcech Božího království, jako děti království pozemského. Kéž svět přijme Ducha pravdy a pozná svého Spasitele, kterého bychom mohli ve věčné blaženosti společně oslavovat na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, ctihodného našeho otce Ivana, prvního poustevníka Země české, jehož památku dnes slavíme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.