Moleben k našemu ctihodnému otci Bazilu Velikému

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 1:
Po celé zemi zazněl tvůj hlas * a ona přijala tvé slovo, jakému jsi zbožně učil. * Objasnil jsi podstatu stvoření * a lidské obyčeje jsi zušlechtil. * Královský knězi, ctihodný Bazile, * pros Krista Boha za spásu našich duší.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 4:
Ctihodný otče Bazile, * stal ses nepřemožitelným sloupem církve. * Svému lidu jsi daroval poklady jaké nereznou, * které jsi zpečetil slovem svých kázání.

Velebení
Velebíme tě, * svatý biskupe Bazile Veliký, * neboť slovem svého učení, * upevnil jsi poznání církve Kristovy.

1. Ze Siónu, té hory překrásné, * se v oslnivé záři zjevuje.
2. Ústa spravedlivého mluví vždy moudře * a jeho jazyk pravdivě.
3. Právo a řád buď rouchem kněží tvých, * radostně ať ti jásají tví věrní!
4. Jak palma vyroste spravedlivý, * vykvete jako cedr libanonský.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Velebte Pána v jeho svatyni, * chvalte ho na jeho mocné klenbě nebes.
Verš: Vše co má dech, * ať Pána velebí!

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Marka.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Marka 8,34-38
Ježíš řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Neboť jakou dá člověk náhradu za svou duši? Kdo by se však styděl za mě a za má slova před tímto nevěrným a hříšným pokolením, za toho se bude stydět také Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatý biskupe Bazile, otče Cézareje Kappadocijské, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Bazile , pros Boha za nás.

K: Svatý biskupe Bazile, patriarcho řeholníků, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Bazile , pros Boha za nás.

K: Svatý biskupe Bazile, pastýři církve Kristovy, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Bazile , pros Boha za nás.

K: Svatý biskupe Bazile, věrný učiteli Kristových učedníků, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Bazile, pros Boha za nás.

K: Svatý biskupe Bazile, ochránce pravého poznání Božího, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Bazile, pros Boha za nás.

K: Svatý biskupe Bazile, obhájce jednoty stádce Kristova, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Bazile, pros Boha za nás.

K: Svatý biskupe Bazile, oporo svatého bohosloví, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Bazile, pros Boha za nás.

K: Svatý biskupe Bazile, přemožiteli nauky zbloudilé, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Bazile, pros Boha za nás.

K: Svatý biskupe Bazile, opatrovníku nemocných a strádajících, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Bazile, pros Boha za nás.

K: Svatý biskupe Bazile, zastaň se nás * a pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Bazile, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Božská a svatá včelo církve Kristovy, * blažený Bazile, * ozbrojil ses žihadlem Božské horlivosti * a potupu mrzkých herezí jsi překonal. * Duším věřících jsi med zbožnosti nabídl, * a proto nyní přebýváš na nevadnoucích lukách božského ráje. * Přimlouvej se i za nás, * když nyní stojíž před Trojicí jednopodstatnou.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Náš ctihodný otče Bazile, * ozdobil ses ctnostmi všech svatých: * dobrotivostí Mojžíšovou, horlivostí Eliášovou, * vyznáním Petrovým i bohoslovím Janovým. * Jako Pavel jsi nepřestal volat: * Kdo je slabý, abych nebyl slabý s ním? * Kdo propadá pokušení, aby mne to netrápilo? * Když nyní spolu s nimi přebýváš, * pros za spásu našich duší.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Svatý Bazile Veliký, * poznal jsi přirozenost věcí a objevil jejich pomíjivost. * Našel jsi toho, jenž jediný je bezezměny, * nejvyššího Tvůrce veškerenstva. * K němu ses utekl * a marnosti světa jsi zanechal. * Pros i za nás, abychom naše srdce naplnili láskou k Bohu.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Z nebe jsi přijal milost zázraků * a svým učením jsi odhalil lež
Ďáblovu. * Blažený Bazile, stal ses slávou a povzbuzením biskupů * a vzorem poznání poustevníků. * S důvěrou se nyní obrať k našemu Bohu * a pros jej za spásu našich duší

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se

K: Svatý náš otče Bazile, stal ses velikým učitelem Božího poznání a vzorem zbožnosti a zdrženlivosti. Shlédni nyní milostivě na svůj lid a pros Krista Boha, jemuž jsi věrně sloužil, aby chránil pravou víru své církve, upevňoval jednotu křesťanského lidu a k spasitelnému poznání přivedl duše zbloudilé.
Svou přímluvou chraň pokoj naší země, podpírej nemocné a strádající a zastaň se našich pronásledovaných bratrů a sester.
Pros také za nás zde shromážděné, abychom byli po tomto putování uznáni hodnými stanout před tváří jediného Boha v Trojici a směli přebývat ve slávě Otce i Syna i Svatého Ducha, neboť jemu přísluší všechna sláva, čest i klanění, nyní i vždycky a na věky věků

L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svatého Bazila Velikého, arcibiskupa Cézareje Kappadocijské, jehož památku dnes slavíme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.