Moleben k našemu ctihodnému otci a mučedníkovi Vojtěchovi, biskupu pražskému

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Tropár
Svatý biskupe Vojtěchu, * Pán ti svěřil břímě svého poslání. * Ustanovil tě obhájcem pravé víry * a učitelem ctnostného života. * Když tví bratři pohrdli horlivostí svatého pastýře, * neodmítal jsi jim příležitost k pokání, * ale navracel ses k nim s laskavostí dobrého otce, * abys v nich obnovil pramen věčného života. * Vypros i nám slzy účinné lítosti.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak
Apoštolská horlivost vedla tě mezi pohany, * aby i oni uzřeli světlo Božího evangelia. * Zatímco jsi sloužil službu Bohu milou, * nelitovali svých kopí, šípů a vesel. * Tak tě Pán připojil k zástupu mučedníků, * aby tvé svědectví ozařovalo lid země české. * Pros, svatý biskupe Vojtěchu, i za spásu našich duší.

Velebení
Velebíme tě, * svatý biskupe Vojtěchu, * že ses stal svědkem Božího evangelia, * pro které jsi svůj život obětoval.

1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2. Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Matouše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Matouše 5,43-48
Ježíš řekl: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního‘ a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete jen své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatý biskupe Vojtěchu, * ochránce Země české, * pros za bezpečí, pokoj a jednotu našeho národa.
L: Náš ctihodný biskupe Vojtěchu, pros Boha za nás.

K: Svatý biskupe Vojtěchu, * obhájce Božího zákona, * pros za ty, kdo nám vládnou a za všechny, kdo nás chrání.
L: Náš ctihodný biskupe Vojtěchu, pros Boha za nás.

K: Svatý biskupe Vojtěchu, * dobrý pastýři svého lidu, * pros za naše biskupy, kněze a řeholní bratry a sestry.
L: Náš ctihodný biskupe Vojtěchu, pros Boha za nás.

K: Svatý biskupe Vojtěchu, * horlivý apoštole národů, * pros za hlasatele a šiřitele evangelia.
L: Náš ctihodný biskupe Vojtěchu, pros Boha za nás.

K: Svatý biskupe Vojtěchu, * laskavý učiteli svých žáků, * pros za nové dělníky na vinici Páně.
L: Náš ctihodný biskupe Vojtěchu, pros Boha za nás.

K: Svatý biskupe Vojtěchu, * ctiteli východní zbožnosti, * pros za jednotu Kristovy církve.
L: Náš ctihodný biskupe Vojtěchu, pros Boha za nás.

K: Svatý biskupe Vojtěchu, * zastánce spravedlnosti, * pros za potřebné, nemocné a vězněné.
L: Náš ctihodný biskupe Vojtěchu, pros Boha za nás.

K: Svatý biskupe Vojtěchu, * duchovní otče českého lidu, * pros za obnovu víry v naší zemi.
L: Náš ctihodný biskupe Vojtěchu, pros Boha za nás.

K: Svatý biskupe Vojtěchu, * učiteli pokání a odpuštění, * pros o kající slzy pro zatvrzelé hříšníky.
L: Náš ctihodný biskupe Vojtěchu, pros Boha za nás.

K: Svatý biskupe Vojtěchu, * ochotný přímluvce v každé nesnázi, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný biskupe Vojtěchu, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Svatý biskupe Vojtěchu, * stal ses dobrým pastýřem svého lidu. * Odvážně jsi hájil světlo pravé víry. * Statečně jsi napomínal zlořády hříšníků. * S laskavostí ses s chudými dělil o svůj majetek. * Neoblomně ses zastával nespravedlivě souzených. * Pokorně jsi snášel křivdy proti tobě páchané. * S rozvahou jsi hledal východiska z nesnází. * Tvůj velký příklad velebíme a oslavujeme tvou světlou památku.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Bůh tě učinil otcem marnotratných synů, * kteří si nevážili tvé učenosti a velkých ctností. * Třikrát tě od sebe zlostně odehnali, * ale tys jim nikdy neodepřel příležitost k pokání. * Vždy ses k nim jako milosrdný otec navrátil * a s větší laskavostí a péčí jim pomáhal k obrácení. * My dnes opěvujeme tvou hlubokou moudrost * a prosíme tě, abys nás svou přímluvou uchránil všeho zlého.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Jako štědrý rozsévač * nesl jsi sémě Božího slova mezi pohany. * V Uhrách jsi pokřtil kralevice Štěpána * a mezi Polany jsi pro Krista získal nové učedníky. * Zatvrzelí Prusové však neuměli naslouchat moudrosti evangelia, * ale sedmi oštěpy proklály tvé odvážné srdce. * Pro tvou statečnost Tě, Vojtěchu, velebíme * a nad zlato si ceníme tvých ostatků. * Vždyť ses stal slavným základem pravé víry naší země.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Moudrý mučedníku biskupe Vojtěchu, * žil jsi na zemi andělským životem * a jako vonná oběť a výborné kadidlo * jsi skrze své vyznání vystoupil k nebesům. * Nyní se přimlouvej za pokoj a velké milosti pro naše duše.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Svatý biskupe a mučedníku Vojtěchu, odvážně jsi hájil světlo pravé víry a statečně napomínal zlořády hříšníků. S laskavostí ses s chudými dělil o svůj majetek a neoblomně ses zastával nespravedlivě souzených. Pokorně jsi snášel křivdy proti tobě páchané a s rozvahou hledal východiska z nesnází. Proto se klaníme tvé statečnosti, oslavujeme tvou svatost a v zkroušenosti našich srdcí voláme: věčný pastýři země české, smiluj se nad rozmanitými strastmi svého lidu a chraň jej před nepřáteli duše i těla. Zkroť nesmírně se vzmáhající nevěrnost zákonu Božímu a chraň slabé a bezmocné před libovůlí mocných. Umlč ty, kteří mluví o dobru, ale strojí jen zlo a záhubu. Zastav hřích, který slibuje zdánlivou slávu spásy, ale ve skutečnosti přivádí do ubohosti zkázy. Obnov Boží řád a spravedlnost v naší zemi a shromáždi nás před jediným oltářem pravé víry Kristovy.
Kéž se na tvou přímluvu nad námi smiluje Hospodin Bůh, vyslyší naše prosby a daruje naší zemi hojnost plodů zemských a svatý pokoj pro svůj lid. Neboť jeho je vláda a království i moc i sláva, Otce, Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L:Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, ctihodného našeho otce a mučedníka Vojtěcha, biskupa pražského, jehož památku dnes slavíme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.