Moleben k našemu blaženému otci a mučedníkovi Teodoru Romžovi, biskupu mukačevskému

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár
Biskupe a mučedníku Teodore, * byl jsi nástupcem apoštolů. * Řídil ses jejich příkladem. * Posilňován zjeveními, pokračoval jsi v jejich poslání. * Proto jako učitel slova pravdy * jsi za ni prolil i vlastní krev. * Pros Krista, Boha, aby spasil naše duše.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak
Jako biskup jsi žil důstojným životem * a svou cestu jsi korunoval mučednictvím. * Odstranil jsi modloslužebné oběti, * Boží moudrostí naplněný otče Teodore. * Svému stádu jsi byl dobrým pastýřem, * proto tě uctíváme a vroucně k tobě voláme: * svými modlitbami nás ochraňuj před každým neštěstím.

Velebení
Velebíme tě, * blažený mučedníku Teodore, * a uctíváme tvoje svaté utrpení, * které jsi podstoupil z lásky k Božskému pastýři.

1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2. Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Lukáše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Lukáše 12,32-40
Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království. Prodejte svůj majetek a rozdejte jej na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce! Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Blažený biskupe Teodore, statečný mučedníku Kristův, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Teodore, pros Boha za nás.

K: Blažený biskupe Teodore, Pán ti byl přednější než výhody tohoto světa, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Teodore, pros Boha za nás.

K: Blažený biskupe Teodore, Pán byl tvou silou, oporou a útočištěm, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Teodore, pros Boha za nás.

K: Blažený biskupe Teodore, věrný pastýři Božího lidu, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Teodore, pros Boha za nás.

K: Blažený biskupe Teodore, horlivý hlasateli Božího slova, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Teodore, pros Boha za nás.

K: Blažený biskupe Teodore, hájil jsi církev před jejími nepřáteli, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Teodore, pros Boha za nás.

K: Blažený biskupe Teodore, tvůrce pokoje a obránce jednoty, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Teodore, pros Boha za nás.

K: Blažený biskupe Teodore, smrtící injekce ukončila tvůj život, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Teodore, pros Boha za nás.

K: Blažený biskupe Teodore, Pán ti otevřel bránu věčného života, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Mikuláši, pros Boha za nás.

K: Blažený biskupe Teodore, zastaň se nás * a pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Teodore, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
V krvi sis vypral svůj svatý oděv * a vstoupil do svatyně svatých. * Slavný Teodore, ty ses těšil ze svatých věcí, * záříš krásou i mučednictvím * a skrze svaté svátosti ses stal andělem. * Proto tě uctíváme * a s láskou slavíme tvou svatou památku.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Ctihodný Teodore, * byl jsi zakován v železech nenávisti * a oblečen jen do svých ran * šel jsi bez pádu cestou k nebeským příbytkům. * Do nich jsi vstoupil jako pravý vítěz, * nepřemožitelný mučedník a svatý vysluhovatel svátostí. * S anděly tam zpíváš Boží nejčistší píseň: * svatá, svatá, svatá jsi, Trojice jednopodstatná.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Jako tvůj největší dar, * blažený biskupe a mučedníku, * obdržela církev plody tvého boje. * Ty ji chráníš neochvějnou * a neporušenou před zlými vlky, * aby zvěstovala tvou statečnost a utrpení, * které jsi podstoupil pro Krista Pána.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

S obětí vlastní krve jsi vešel do nebeského chrámu. * Nyní stojíš před Boží Trojicí. * Odtud záříš milostmi, které z tebe vytékají. * Proto i my dnes vzpomínáme tvou světlou památku, * a tím posvěcujeme naše duše i těla.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Biskupe a mučedníku Kristův Teodore, stojíme zde na zemi před Božím oltářem a prosíme tebe, který jsi již na nebi a hledíš tváří v tvář věčnému Bohu. Přimlouvej se za nás nedůstojné hříšníky, aby milostivě vyslyšel naše hlasy úpěnlivě volající o smilování.
Tys celý svůj život zasvětil Ježíši Vykupiteli, pro něj jsi trpěl i zemřel a tím sis vysloužil věčný život. Pros jej, aby zapomněl na naše provinění a dal nám svou spásu. Tys celou svou eparchii zasvětil Matce Boží, svěř i nás její ochraně, abychom s její pomocí překonávali pokušení všedních dní. Pros Pána Ježíše, aby nás posilnil v lásce a víře, seslal mír a pokoj našim duším, abychom vytrvali v těžkostech a starostech našeho života. Vypros nám u Boha odpuštění hříchů, vyžádej požehnání našim rodinám, naší církvi, našemu národu a všem, kdo se k tobě dnes v modlitbách utíkají. Vypros nám čestný a čistý život a po smrti účast na nebeském království, abychom spolu s tebou a všemi svatými mohli chválit Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, blaženého mučedníka Teodora, mukačevského biskupa, jehož památku si připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.