Moleben k našemu blaženému otci a mučedníkovi Pavlu Petru Gojdičovi, biskupu prešovskému

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 4:
Od dětství sis zamiloval Krista, věčné Slovo. * Toužil jsi mu sloužit v tichu a prostotě srdce. * Ale pravice Nejvyššího si tě vyvolila pro biskupský stolec * a učinila tě neochvějným pastýřem svého lidu. * Obětoval ses Bohu jako celopal * pro víru a jednotu církve. * Otče biskupe a mučedníku Pavle, pros Krista Boha, * aby spasil naše duše.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 4:
Zapálený láskou Božského srdce * zazářil jsi nám jako jasná hvězda. * Poznali jsme tě jako horlivého velekněze naší církve. * Proto opěvujeme tvoji nevýslovnou památku * a vzdáváme za tebe Bohu díky. * Vždyť i dnes, světiteli a náš otče Pavle, * učíš nás svými slovy: * Bůh je láska, milujme jej.

Velebení
Velebíme tě, * blažený mučedníku Kristův Pavle, * neboť pro víru a jednotu církve * tě Bůh ozdobil mučednickou korunou.

1.  Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2.  Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jako cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen:
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Jana.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Jana 15,12-27
Ježíš řekl svým učedníkům: „Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém.
To vám přikazuji: Milujte se navzájem! Jestliže vás svět nenávidí, uvažte, že mne nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co mu patří. Že však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: ‚Služebník není víc než jeho pán.‘ Když pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás. Když zachovali moje slovo, budou zachovávat i vaše. Ale to všechno vám způsobí kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mě poslal. Kdybych byl nepřišel a k nim nemluvil, neměli by hřích; nyní však pro svůj hřích nemají výmluvu. Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce. Kdybych nebyl mezi nimi vykonal skutky, jaké nevykonal nikdo jiný, neměli by hřích; nyní však je viděli, a (přesto) mají v nenávisti mne i mého Otce. Ale má se splnit slovo napsané v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘ Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Blažený Pavle, nástupce apoštolů podle hodnosti i utrpení, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Pavle, pros Boha za nás.

K: Blažený Pavle, horlivý následovníku svatého Bazila Velikého, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Pavle, pros Boha za nás.

K: Blažený Pavle, všechny jsi udivoval příkladem své pokory a lásky, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Pavle, pros Boha za nás.

K: Blažený Pavle, sytil jsi se modlitbou, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Pavle, pros Boha za nás.

K: Blažený Pavle, s Boží pomocí jsi dosáhl vysokého stupně dokonalosti, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Pavle, pros Boha za nás.

K: Blažený Pavle, vroucí ctiteli Nejsvětějšího srdce našeho Pána, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Pavle, pros Boha za nás.

K: Blažený Pavle, otče sirotků a pomocníku v beznaději, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Pavle, pros Boha za nás.

K: Blažený Pavle, neochvějně pevný ve víře a jednotě s náměstkem Kristovým, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Pavle, pros Boha za nás.

K: Blažený Pavle, ukázal jsi nám cestu, jak odpouštět nepřátelům, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Pavle, pros Boha za nás.

K: Blažený Pavle, biskupe zlatého srdce, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Náš ctihodný otče Pavle, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Jakou důstojnou chválu ti přineseme, * dobrý a věrný služebníku svého Pána. * Horlivě jsi pracoval na Kristově vinici * a nejvyšší Bůh tento vinohrad žehnal a rozmnožil. * Pod tvýma rukama naše církev rozkvetla. * Nyní slyšíš slova dobrotivého krále: * Vejdi do radosti svého Pána.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? * Soužení, úzkost, pronásledování, * hlad, nebo nahota, nebezpečí a nebo meč? * Tak to napsal apoštol Pavel, vyvolená Kristova nádoba. * A ty, vladyko, nosící jeho jméno, * jsi dobře poznal pravdivost těch slov. * Vždyť ani strach, ani muka, ani vězení, * nedokázali narušit tvou víru, * ani přetrhnout pouto jednoty s náměstkem Kristovým. * Proto tě prosíme, mnoho trpící a vždy blažený Pavle, * vypros nám u Boha velké milosti.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Náš Spasitel, Ježíš Kristus, * který miluje člověka, * pravil svým milovaným učedníkům: * Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat také vás. * Jestliže zachovávali má slova, * budou zachovávat i ta vaše. * Tato slova se cele vyplnila na tobě, blažený otče Pavle. * Z lásky ke Kristu a k jeho církvi, * jsi protrpěl muky žaláře. * Proto nyní radostně zpíváš s apoštolem Pavlem: * Dobrý boj jsem bojoval, * běh jsem dokončil a víru zachoval. * Mám připravený věnec spravedlnosti.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pojďme, všichni věřící, * zazpívejme děkovnou píseň Kristu Bohu. * Vždyť jeho krev prolitá za spásu světa * očišťuje všechny, kteří k němu s vírou přichází. * Raduj se, biskupe a mučedníku Pavle, * jasná hvězdo a perlo naší církve. * Shlédni z nebe na nás, kteří uctíváme tvoji památku, * a pros Krista, neposkvrněného beránka, * aby nám daroval odpuštění hříchů, * i hojné milosti.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Blažený biskupe a mučedníku Pavle, tebe už v době tvého pozemského putování nazývali biskupem zlatého srdce. Pros Boha za nás, aby obměkčil naše prokřehlá srdce, aby se otevřela pro něho a pro potřeby bližních.
Starostlivý otče sirotků, chraň naše rodiny, děti a mládež před útoky zlého ducha a před nástrahami tohoto světa.
Laskavý pastýři svého lidu, z nebeských výšin vyprošuj požehnání pro naši církev, aby byla pevná ve víře a šťastně došla do přístavu blaženého pokoje a společenství s dobrotivým a v Trojici oslavovaným Bohem Otcem i Synem i Svatým Duchem, kde tě bude oslavovat po všechny věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě, Pane a Bože náš, abys vyslyšel sténání, slzy a povzdechy trpících a ve svém milosrdenství se nad nimi smiloval.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Smiluj se i nad svými služebníky, kteří přichází do tohoto svatého chrámu. Vyslyš laskavě jejich modlitby a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pro milost, štědré slitování a lásku k lidem tvého jednorozeného Syna, neboť s ním jsi blahoslavený, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, blaženého našeho otce a mučedníka Pavla, prešovského biskupa, jehož památku si dnes připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.