Moleben k dítěti Ježíši

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 4:
Připrav se Betléme, vyzdob se Efrato, * Ráji, otevři své brány všem, * neboť v jeskyni vyrašil z Panny strom života.* Její lůno je duchovním rájem s božským ovocem spásy.* Když z něho okusíme,* život si zachráníme, * nezemřeme jako Adam.* Kristus přichází na svět,* aby obnovil v člověku svůj zničený obraz.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 3:
Narození tvé, Kriste, Bože náš, * zazářilo světu světlem moudrosti. * Ti, kteří hvězdám sloužili, * byli hvězdou poučeni, * že se mají klanět tobě, Slunci pravdy, * a spatřit tě jako dítě z výsosti. * Pane, sláva tobě.

Velebení
Velebíme Tě, * Boží dítě Ježíši *  a slavíme tvoje narození, *  které jsi podstoupil pro naše spasení.

1. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, * ve kterých má Bůh zalíbení.
2. Zplodil jsem tě, jako ranní rosu. * Pán  přísahal  a nebude toho litovat.
3. Ty jsi kněz na věky * podle řádu Melchisedechova.
4. Všichni králové se mu budou klanět, * všechny národy mu budou sloužit.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen, hl. 4:
Jásej Bohu celá země, oslavuj jeho jméno, * hlásej jeho chválu a moc.
Verš: Ať se ti klaní celá země, * ať zpívá tvému jménu, Nejvyšší.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Matouše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Matouše 1,18-25
S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,‘ to znamená ‚Bůh s námi‘. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě. Ale nepoznal ji, dokud neporodila syna. A dal mu jméno Ježíš.

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Ježíši, náš Spasiteli, zaslíbený v Ráji Bohem padlému Adamovi, * raduj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Raduj se, ó Boží Synu, Spasiteli světa.

K: Ježíši, náš Spasiteli, dlouho očekávaný praotci a patriarchy, * raduj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Raduj se, ó Boží Synu, Spasiteli světa.

K: Ježíši, náš Spasiteli, ohlášený proroky, * raduj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Raduj se, ó Boží Synu, Spasiteli světa.

K: Ježíši, náš Spasiteli, zvěstovaný archandělem Gabrielem, * raduj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Raduj se, ó Boží Synu, Spasiteli světa.

K: Ježíši, náš Spasiteli, který ses narodil uprostřed temné noci přesvaté Panně Marii, * raduj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Raduj se, ó Boží Synu, Spasiteli světa.

K: Ježíši, náš Spasiteli, zavinutý v plenách v Betlémské jeskyni, * raduj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Raduj se, ó Boží Synu, Spasiteli světa.

K: Ježíši, náš Spasiteli, oslavený andělskými písněmi, * raduj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Raduj se, ó Boží Synu, Spasiteli světa.

K: Ježíši, náš Spasiteli, který jsi přijal poklonu od prostých pastýřů, * raduj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Raduj se, ó Boží Synu, Spasiteli světa.

K: Ježíši, náš Spasiteli, osmého dne Bohu obětovaný, * raduj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Raduj se, ó Boží Synu, Spasiteli světa.

K: Ježíši, náš Spasiteli, pronásledovaný s Betlémskými neviňátky, * raduj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Raduj se, ó Boží Synu, Spasiteli světa.

K: Ježíši, náš Spasiteli, nesený svatým ochráncem Josefem do Egypta, raduj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Raduj se, ó Boží Synu, Spasiteli světa.

K: Ježíši, náš Spasiteli, milý Bohu i lidem, * raduj se a spas ty, kteří tě velebí.
L: Raduj se, ó Boží Synu, Spasiteli světa.

Stichiry chval, hl. 2
Veselte se, spravedliví, * radujte se, nebesa, * povzneste se, hory, * vždyť se rodí Kristus. * Panna sedí podobná cherubínům, * a v lůně nosí vtěleného Boha, Slovo. * Pastýři stojí udiveni z narozeného, * mudrci přinášejí dary Vládci * a andělé zpívají: Sláva tobě, nevýstižný Pane.

Verš: Zplodil jsem tě, jako ranní rosu. * Pán  přísahal  a nebude toho litovat.

Bohorodičko Panno, ty jsi porodila Spasitele, * a tak zničila dávnou kletbu Evinu. * V lůně jsi nosila vtělené Boží Slovo * skrze Otcovo vyvolení. * Toto nedostupné tajemství jen s vírou můžeme slavit * a společně s tebou volat: * Sláva tobě, nevýstižný Pane.

Verš: Hospodin řekl mému Pánu: * Seď po mé pravici.

Pojďte a opěvujme Matku Spasitele, * která i po porodu zůstala pannou, * a volejme: Buď pozdravena, duchovní město krále a Boha, * v němž přebýval Kristus, který přinesl spásu. * Zpívejme s Gabrielem, * slavme s pastýři a volejme: * Pros, Bohorodičko, toho, který v tobě přijal tělo, za naši spásu.

Verš: Sláva Otci i Synu * i Svatému Duchu.

Když se přiblížila doba tvého příchodu na zem, * nastalo na světě sčítání. * Tehdy jsi chtěl jako člověk zapsat jména těch, * kdo věří tvému narození. * Proto císař vydal toto nařízení * a skrze tvé narození se obnovila vláda tvého věčného království. * Proto ti spíše nežli hmotné dary * přinášíme jako Bohu a Spasiteli našich duší * bohatství nauky pravé víry.

Verš: Nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Dnes se Kristus v Betlémě rodí z Panny, * dnes Bezpočátečný přijímá počátek * a Slovo přijímá své tělo. * Nebeské mocnosti se radují * a země s lidmi se veselí. * Mudrci přinášejí dary vládci * a pastýři stojí udiveni z narozeného. * My pak bez ustání voláme: * Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Dítě Ježíši, děkujeme ti za tu noc, ve které poprvé zasvitla jitřenka naší spásy, která nám poskytla světlo potřebné k tomu, abychom opět nalezli odpuštění v Božích očích.
Děkujeme ti Božské dítě Ježíši, že jsi nelpěl na své Božské přirozenosti, ale že ses sám sebe zřekl, vzal jsi na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
Děkujeme Ti za tvůj příchod na tuto zem. Děkujeme ti, za každou chvíli tvého přebývání mezi námi. Děkujeme ti za všechny milosti, které jsi svěřil svým apoštolům, ale také za krvavé rány, trnovou korunu, křížovou cestu a strašnou smrt na kříži.
Dítě Ježíši, shlédni na radost svaté betlémské noci a daruj celému lidskému společenství pokoj a mír, který tato noc přinesla pastýřům ovcí. Rodinám uděl svornost a lásku, která pojila Přesvatou Pannu Marii s jejím snoubencem Josefem. Těm, kteří jsou na cestách dej ochranu nebeských andělů, kteří bděli i nad svatou chýší. Těm, kteří prožívají těžký životní úděl pomoz najít východisko a útěchu, jako jsi je pomohl najít i třem mudrcům, kteří přišli, aby se ti klaněli. Našim představeným a vládcům naší země uděl moudrost dobře spravovat věci veřejné a odvahu chránit slabé a bezmocné. Každému z nás pak od tebe vyprošujeme odpuštění hříchů a požehnání pro každé dobré dílo, které budeme konat.
Dítě Ježíši, smiluj se nád námi! Dítě Ježíši, pomoz nám! Dítě Ježíši, zachraň nás!
Neboť tys dobrý Bůh, který miluješ lidi a my ti vzdáváme chválu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě, Pane a Bože náš, abys vyslyšel sténání, slzy a povzdechy trpících a ve svém milosrdenství se nad nimi smiloval.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Smiluj se i nad svými služebníky, kteří přichází do tohoto svatého chrámu. Vyslyš laskavě jejich modlitby a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pro milost, štědré slitování a lásku k lidem tvého jednorozeného Syna, neboť s ním jsi blahoslavený, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, který se pro naši spásu narodil v jeskyni v judském Betlémě a nechal se položit do jeslí, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.