Moleben k ctihodnému a bohonosnému otci Antonínovi Velikému

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 4:
Eliášovi ses připodobnil horlivostí života * a Křtitele Jana jsi pravými stezkami následoval, * a tak ses, otče Antoníne, uchýlil do samoty pustiny * abys svět upevnil svou modlitbou. * Proto i dnes pros Krista, aby spasil naše duše.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 2:
Náš ctihodný otče Antoníne, * ve všem jsi následoval příklad Jana Křtitele, * neboť ruch běžného života jsi odvrhl * a v tichu pustiny jsi završil své pozemské putování. * Proto spolu s ním uctíváme tvou památku * a vzýváme tě jako zakladatele mnišského života.

Velebení
Velebíme tě, * svatý Antoníne Veliký, * neboť ses stal otcem zasvěceného života, * a tak jsi svět zapálil neuhasitelným božským plamenem.

1. Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa.
2. Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce vyprýští znalost.
3. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.
4. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Verš: Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Matouše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Matouše 19,16-26
Nějaký člověk přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života?“ On mu řekl: „Proč se mě ptáš, co je dobré? Jenom jeden je dobrý. Chceš-li však vejít do života, zachovávej přikázání.“ Zeptal se ho: „Která?“ Ježíš odpověděl: „Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti otce i matku a miluj svého bližního jako sám sebe.“ Jinoch mu řekl: „To všechno jsem zachovával. Co mi ještě schází?“ Ježíš mu řekl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ Když jinoch to slovo uslyšel, odešel zarmoucen, protože měl velký majetek. Ježíš pak řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám: Bohatý jen těžko vejde do nebeského království. Znovu vám říkám: Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Když to učedníci uslyšeli, velmi užasli a řekli: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohlédl a řekl jim: „U lidí je to nemožné, u Boha však je možné všechno.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatý Antoníne Egyptský, otče poustevníků, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Antoníne, otče poustevníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Antoníne Egyptský, učiteli mnišského života, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Antoníne, otče poustevníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Antoníne Egyptský, pastýři zbloudilých, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Antoníne, otče poustevníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Antoníne Egyptský, ochránce pronásledovaných, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Antoníne, otče poustevníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Antoníne Egyptský, bratře strádajících, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Antoníne, otče poustevníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Antoníne Egyptský, učedníku evangelia, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Antoníne, otče poustevníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Antoníne Egyptský, přemožiteli démonů, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Antoníne, otče poustevníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Antoníne Egyptský, vítězi v pokušení, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Antoníne, otče poustevníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Antoníne Egyptský, muži modlitby a odříkání, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Antoníne, otče poustevníků, pros Boha za nás.

K: Svatý Antoníne Egyptský, kameni víry nejtvrdší, * pros za nás, neboť v tebe skládáme svou naději.
L: Svatý Antoníne, otče poustevníků, pros Boha za nás.

Stichiry chval, hl. 2
Raduj se, náš ctihodný otče Antoníne, * neboť tě Pán připojil k nebeským zástupům. * Vždyť sis osvojil ctnosti svatého evangelia, * a tak jsi už na zemi žil životem andělským. * Svému lidu ses ukázal jako přečisté zrcadlo, * které odráží lesk milosti Ducha Svatého. * Ozářený světlem jeho božské pravdy * nahlédl jsi věci budoucího života * a zvěstoval nám radostnou zprávu Kristova učení. * Jeho pros za spásu našich duší.

Verš: Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Raduj se, otče poustevníků * a nepřemožitelný ochránce před zlými duchy, * neboť vášně tělesné jsi utišil * a střely démonských útoků odrazil. * Mužně jsi odolal pokušení * a z klamu usvědčil odvěkého nepřítele. * Ke kříži Kristovu ses uchýlil * a jeho nezdolnou moc světu dosvědčil. * Pros nyní Krista Boha, aby k nám byl milostivý.

Verš: Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Pán tě učinil ohnivým sloupem rozmanitých ctností, * a tak jsi ozářil zlověstné temnoty pustiny. * Z pouště jsi učinil zemi zaslíbenou * a skrze moře odříkání jsi do ní přivedl své spolubratry. * Nad Amálekem jsi duchovně zvítězil * a zvěstoval den Hospodinova svítání. * Když nyní spolu s andělskými zástupy stojíš před nebeským oltářem, * pros Boha za spásu našich duší.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Ctihodný Antoníne Egyptský, * zástupy mnichů tě opěvují jako svého otce, * neboť následovali stezku tvého příkladu * a jako ty byli připočteni mezi blažené služebníky Boží. * Spolu s nimi pros za spásu našich duší.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Ctihodný a bohonosný otče Antoníne, pro odvahu svých ctností a pro moudrost ozářenou božskou pravdou Svatého Ducha stal ses otcem mnišského života. V samotě pustiny jsi přebýval v modlitbách a postech, a tak jsi přemáhal útoky pokušení odvěkého nepřítele. Proto se k tobě s nadějí obracíme a voláme: bez ustání pros Krista našeho Boha, aby nás ve svém milosrdenství neopouštěl, ale uchránil nás od pokušení a od všeho zlého. Kéž nás osvobodí ze sítí ďáblových a uzdraví naše duchovní i tělesné nemoci. Kéž nám daruje vše potřebné pro kající život zde na zemi, abychom bez odsouzení mohli vstoupit do jeho nebeského království světla a pokoje, kde bychom spolu s tebou vzdávali všechnu slávu, čest a klanění, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, na přímluvu ctihodného a bohonosného otce Antonína Egyptského, jehož památku si dnes připomínáme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.