Moleben k Božímu milosrdenství

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 7:
Bezmezné své milosrdenství, Pane, * projevil jsi nám skrze svůj rukou neutvořený obraz, * když se nás nepřítel lidstva snažil od tebe odloučit * a zasít do našich srdcí smutek a nepokoj. * Proto jsme velmi vděční za tvou lásku, * která přemáhá veškeré zlo. * Vždyť jsi k nám laskavě sestoupil * a zasvětil nás Božímu milosrdenství.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 7:
Když se nepřítel lidských duší * snažil zničit obraz tvého milosrdenství, * zjevil ses podivuhodně v jeslích betlémské jeskyně, * jako obraz všemohoucí lásky. * Proto tě vroucně prosíme: * Buď k nám milostivý a nepočítej dnes naše viny, * ale odpusť svým nedůstojným služebníkům * všechna naše provinění. * Veď kroky našeho života dnes i na věky. * Dej nám sílu a moudrost, * abychom neponičili obraz tvé bezmené lásky v našich duších.

Velebení
Velebíme tě, * Ježíši milostivý, * a uctíváme tvůj svatý obraz, * který jsi dal na spásu našich duší.

1. Polož si mě na srdce jako pečeť, * jako pečeť na své rámě.
2. Lásku neuhasí ani velké vody, * ani řeky ji nezaplaví.
3. Silnější než smrt je láska, * neúprosná jako hrob její žárlivost.
4. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?
Verš: Vezmu kalich spásy * a budu vzývat jméno Hospodinovo.
K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Jana.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Jana 10,14-16
Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a rozhání – vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Ježíši milostivý, * pro svůj rukou neutvořený obraz * smiluj se nad námi.
L: Pane Ježíši, Bože milosrdný, smiluj se nad námi.

K: Ježíši milostivý, * pro svůj rukou neutvořený obraz * zachraň nás před každým zlem.
L: Pane Ježíši, Bože milosrdný, smiluj se nad námi.

K: Ježíši milostivý, * pro svůj rukou neutvořený obraz * uzdrav nás z našich nemocí.
L: Pane Ježíši, Bože milosrdný, smiluj se nad námi.

K: Ježíši milostivý, * pro svůj rukou neutvořený obraz * požehnej každé naše dílo.
L: Pane Ježíši, Bože milosrdný, smiluj se nad námi.

K: Ježíši milostivý, * pro svůj rukou neutvořený obraz * ochraňuj nás od náhlé smrti.
L: Pane Ježíši, Bože milosrdný, smiluj se nad námi.

K: Ježíši milostivý, * pro svůj rukou neutvořený obraz * posiluj nás v naší naději.
L: Pane Ježíši, Bože milosrdný, smiluj se nad námi.

K: Ježíši milostivý, * pro svůj rukou neutvořený obraz * obrať nás na cestu spravedlivých.
L: Pane Ježíši, Bože milosrdný, smiluj se nad námi.

K: Ježíši milostivý, * pro svůj rukou neutvořený obraz * očisti nás od veškeré poskvrny.
L: Pane Ježíši, Bože milosrdný, smiluj se nad námi.

K: Ježíši milostivý, * pro svůj rukou neutvořený obraz * ujmi se nás v našich nemocech.
L: Pane Ježíši, Bože milosrdný, smiluj se nad námi.

K: Ježíši milostivý, * pro svůj rukou neutvořený obraz * smiř nás s našimi nepřáteli.
L: Pane Ježíši, Bože milosrdný, smiluj se nad námi.

K: Ježíši milostivý, * pro svůj rukou neutvořený obraz * urovnej dlouhotrvající spory a nedorozumění.
L: Pane Ježíši, Bože milosrdný, smiluj se nad námi.

K: Ježíši milostivý, * pro svůj rukou neutvořený obraz * nauč nás své lásce.
L: Pane Ježíši, Bože milosrdný, smiluj se nad námi.

K: Ježíši milostivý, * pro svůj rukou neutvořený obraz * zjev na nás svou lásku.
L: Pane Ježíši, Bože milosrdný, smiluj se nad námi.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Milosrdný Bože, buď oslaven ve svém rukou neutvořeném obrazu, jaký jsi dal svým nedůstojným služebníkům. Když totiž nepřítel lidských duší zničil obraz tvé bezmezné lásky, tys zjevil svou laskavou tvář v jeslích betlémské jeskyně a spasil jsi svět.
Za všechna dobra, která jsi nám prokázal, ti dnes z celého srdce děkujeme a prosíme tě: dej nám moudrost a sílu, abychom nikdy neponičili tvůj obraz v našich duších. Nauč nás bezvýhradně důvěřovat tvé lásce, která si nepřeje smrt hříšníka, ale jeho obrácení a život.
Hluboce litujeme svých provinění. Pomoz nám proto od dnešního dne až do konce našich dní žít svůj život jen s tebou a jen pro tebe. Abychom mohli velebit a oslavovat bezmezné milosrdenství Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě, Pane a Bože náš, abys vyslyšel sténání, slzy a povzdechy trpících a ve svém milosrdenství se nad nimi smiloval.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Smiluj se i nad svými služebníky, kteří přichází do tohoto svatého chrámu. Vyslyš laskavě jejich modlitby a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pro milost, štědré slitování a lásku k lidem tvého jednorozeného Syna, neboť s ním jsi blahoslavený, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, který pro naši spásu zjevil své milosrdenství v podobě rukou neutvořeného obrazu, na přímluvu své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.