Moleben k Bohorodičce Panně Marii, ochránkyni křesťanského lidu

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 4:
Oslavujme, bohabojní lidé, památný den, * v němž jsme byli ozářeni příchodem Boží Matky. * Pohleďme na její přečistý obraz a pokorně volejme: * Zahal nás svým slavným pláštěm a zbav nás veškerého zla. * Přimlouvej se u svého Syna a našeho Boha, * aby spasil naše duše.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků Amen.

Kondak, hl. 3:
Dnes stojí Panna v chrámě * a spolu se zástupy svatých se neviditelně modlí za nás k Bohu. * Andělé a biskupové se klanějí, * apoštolové s proroky jásají. * Vždyť se za nás modlí Bohorodička u věčného Boha.

Velebení
Velebíme tě, * přesvatá Panno Maria, * a uctíváme tvůj ochranný plášť, * neboť se ustavičně modlíš za nás u svého Syna.

1. Kdo žije pod ochranou Nejvyššího, * přebývá ve stínu Všemohoucího.
2. On zastíní tě svými perutěmi, * pod jeho křídly dojdeš ochrany.
3. Pán je tvoje útočiště. * Ty Nejvyššího vzal sis k ochraně.
4. Proto nic zlého se ti nepřihodí, * nepřijde žádná rána na tvůj stan
5. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Velebí má duše Hospodina, * a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli.
Verš: Neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. * Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Lukáše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Lukáše 10,38-42.11,27-28
Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“
Když toto mluvil, zvolala na něho jedna žena ze zástupu: „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!“ On však řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Svatá Matko Boží, * pomocnice křesťanů, * zastaň se nás a přikryj nás ochranným pláštěm svých modliteb.
L: Ó, Matko Boží, ochránkyně křesťanů, zahal nás svým pláštěm.

K: Svatá Matko Kristova, * přímluvkyně v našich potřebách, * zastaň se nás a přikryj nás ochranným pláštěm svých modliteb.
L: Ó, Matko Boží, ochránkyně křesťanů, zahal nás svým pláštěm.

K: Svatá Matko vtěleného Slova Božího, * ochránkyně v našich nesnázích, * zastaň se nás a přikryj nás ochranným pláštěm svých modliteb.
L: Ó, Matko Boží, ochránkyně křesťanů, zahal nás svým pláštěm.

K: Svatá Matko Spasitelova, * utěšitelko v beznaději a strádání, * zastaň se nás a přikryj nás ochranným pláštěm svých modliteb.
L: Ó, Matko Boží, ochránkyně křesťanů, zahal nás svým pláštěm.

K: Svatá Matko Vykupitelova, * zachránkyně ze sítí nepřítelových, * zastaň se nás a přikryj nás ochranným pláštěm svých modliteb.
L: Ó, Matko Boží, ochránkyně křesťanů, zahal nás svým pláštěm.

K: Svatá Matko Všemohoucího Stvořitele, * pomocnice v těžkostech naší práce, * zastaň se nás a přikryj nás ochranným pláštěm svých modliteb.
L: Ó, Matko Boží, ochránkyně křesťanů, zahal nás svým pláštěm.

K: Svatá Matko Boha Vševládného, * přemožitelko odvěkého nepřítele, * zastaň se nás a přikryj nás ochranným pláštěm svých modliteb.
L: Ó, Matko Boží, ochránkyně křesťanů, zahal nás svým pláštěm.

K: Svatá Matko Božské milosti, * prostřednice naší spásy, * zastaň se nás a přikryj nás ochranným pláštěm svých modliteb.
L: Ó, Matko Boží, ochránkyně křesťanů, zahal nás svým pláštěm.

K: Svatá Matko Dobré rady, * útočiště pronásledovaných, * zastaň se nás a přikryj nás ochranným pláštěm svých modliteb.
L: Ó, Matko Boží, ochránkyně křesťanů, zahal nás svým pláštěm.

K: Svatá Matko nekonečné Lásky, * naděje nemocných a umírajících, * zastaň se nás a přikryj nás ochranným pláštěm svých modliteb.
L: Ó, Matko Boží, ochránkyně křesťanů, zahal nás svým pláštěm.

K: Svatá Matko ukřižovaného beránka, * průvodkyně do království svého Syna, * zastaň se nás a přikryj nás ochranným pláštěm svých modliteb.
L: Ó, Matko Boží, ochránkyně křesťanů, zahal nás svým pláštěm.

K: Svatá Matko vzkříšeného vítěze nad smrtí hříchu, * zastánkyně u posledního soudu Pánova, * zastaň se nás a přikryj nás ochranným pláštěm svých modliteb.
L: Ó, Matko Boží, ochránkyně křesťanů, zahal nás svým pláštěm.

 

Stichiry chval, hl. 2
Přečistá vládkyně, * ty převyšuješ vše na nebi i na zemi, * jsi slavnější než cherubíni * a ctí převyšuješ veškeré stvoření. * Tebe Kristus daroval křesťanskému lidu * jako zastánkyni a ochránkyni, * aby ses ujímala a zachraňovala hříšníky, * když se k tobě utíkají. * Proto tě opěvujeme jako útočiště všech, * radostně slavíme velký svátek tvé ochrany * a ke Kristu se modlíme, aby nám daroval velké milosti.

Verš: Slyš, dcero, * pohleď a naslouchej.

Zpívejme radostně Davidovu píseň * k panenské nevěstě a Matce Krista krále: * Vládce, po tvé pravici stojí královna * oděná do zlatých rouch ozdobena Božskou krásou. * Ona je vyvolená mezi ženami * a jediná požehnaná. * Pán si ji z celého světa vyvolil, * aby se z ní ve své nesmírné milosti narodil. * On ji dal svému lidu jako pomocnici, * aby jeho služebníky chránila před každým utrpením.

Verš: Před tvou tváří se velmoži národa, * ucházejí o tvou přízeň.

Bohorodičko, jsi velká a slavná hora, * slavnější než hora Sinaj. * Ta nebyla schopna * snést v obrazech a stínech Boží slávu. * Ohněm se rozhořela * a hromy s blesky ji obklopily. * Ty jsi však přijala Boží oheň a Vševládce, * ve svém nitru jej nosila a nespálenou zůstala. * K němu se dnes obracíš jako matka, * proto pomoz, Vládkyně, těm, kdo zbožně slaví tvůj slavný svátek. * Rozpomeň se na ty, kdo tě upřímně opěvují. * Vždyť jsi obdržela od Boha dar chránit své služebníky.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přečistá Bohorodičko a Vládkyně, * Boží církev se odívá tvou svatou ochranou, * září krásou, raduje se, veselí a zpívá: * Buď pozdravena, svaté roucho a věnci Božské slávy. * Buď pozdravena, jediná, v níž se naplnila sláva, a věčné veselí. * Buď pozdravena, útočiště a zastánkyně, * neboť k tobě se utíkáme, naše záchrano.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Vládkyně nejmilostivější, Bohorodičko a naděje naše, útočiště sirotků, radosti utrápených, ochrano ukřivděných. Vidíš naši bídu, vidíš naše úzkosti. Pomoz nám slabým, nasyť nás putující.
Ty znáš naše ponížení. Odstraň je, jestli chceš, neboť nemáme jinou pomoc, ani jinou přímluvkyni a dobrou těšitelku, jen tebe, Matko Boží. Přijmi nás pod svou ochranu a zachraň nás na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy

K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme tebe, Pane, náš Bože, abys vyslyšel hlas našich přímluv, slitoval se ve své dobrotě a štědrosti nad svými služebníky, a splnil všechny jejich prosby, odpustil jim všechny dobrovolné i nedobrovolné přestupky, vlídně přijal jejich modlitby a dobročinnost před tvým královským trůnem, chránil je před všemi viditelnými i neviditelnými nepřáteli, všemi nehodami, útrapami a zármutkem, zbavil je nemocí a daroval jim zdraví a dlouhá léta, prosme všichni: Pane, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě, Pane a Bože náš, abys vyslyšel sténání, slzy a povzdechy trpících a ve svém milosrdenství se nad nimi smiloval.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Smiluj se i nad svými služebníky, kteří přichází do tohoto svatého chrámu. Vyslyš laskavě jejich modlitby a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pro milost, štědré slitování a lásku k lidem tvého jednorozeného Syna, neboť s ním jsi blahoslavený, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, který nás pro naši spásu obdaroval všemi milostmi, na přímluvu své přečisté Matky, jejíž slavný svátek ochranného pláště dnes radostně slavíme, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.