Kající moleben ke Kristu Spasiteli

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 6:
Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi. * Neboť my hříšníci, nemáme nic na svou obhajobu. * Přinášíme ti, Vládce, jen tuto modlitbu: * Smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 3:
Nerozumně jsem se vzdálil od slávy Otcovy  * a ve zlém promarnil bohatství, jež mi bylo svěřeno. * Proto k tobě přicházím se slovy marnotratného syna: * Zhřešil jsem před tebou, štědrý Otče, * přijmi mě v pokání * a učiň mě jedním ze svých nádeníků.

Velebení
Velebíme tě, * Synu Božího milosrdenství, * a v pokoře tě prosíme: * smiluj se nad námi, nad hříšníky.

1. Smiluj se nade mnou, Bože, * a moji nepravost zahlaď.
2. Smyj ze mne všechnu mou vinu, * a z mého hříchu mě očisť.
3. Uznávám, špatně jsem činil, * svůj hřích mám na očích stále.
4. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Odvrať se tváří od mých hříchů, * všechny mé špatnosti nadobro zahlaď.
Verš: Stvoř ve mně čisté srdce, Pane, * nového, stálého ducha mi dej.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Lukáše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Lukáše 15,11-24
Ježíš vyprávěl toto podobenství: „Jeden  člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: ‚Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.‘ On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl: ‚Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!‘ Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.‘ Ale otec nařídil svým služebníkům: ‚Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho!
A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!‘ A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl: ‚Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.‘ Tu se (starší syn) rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl: ‚Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené tele!‘ Otec mu odpověděl: ‚Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.“

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Abychom svůj život vždy stavěli * na pevné skále Božího zákona.
L: Pane Ježíši, učiteli pokání, smiluj se nad námi.

K: Abychom dokázali pravdivě rozlišit * své skutky podle ovoce, které přinesly.
L: Pane Ježíši, učiteli pokání, smiluj se nad námi.

K: Abychom uměli litovat svých hříchů, * jako hříšnice, která svými slzami omyla Pánovy nohy.
L: Pane Ježíši, učiteli pokání, smiluj se nad námi.

K: Abychom uměli napravovat své hříchy, * jako celník, kterého Pán povolal mezi své učedníky.
L: Pane Ježíši, učiteli pokání, smiluj se nad námi.

K: Abychom nezapomínali děkovat za odpuštění, * jako ti, jimž bylo mnoho odpuštěno.
L: Pane Ježíši, učiteli pokání, smiluj se nad námi.

K: Abychom neustávali v dobrých předsevzetích našeho pokání * a nebyli spáleni jako neplodný fíkovník.
L: Pane Ježíši, učiteli pokání, smiluj se nad námi.

K: Abychom v pokušení neopouštěli Dobrého Pastýře, * jako neposlušná a zbloudilá ovce.
L: Pane Ježíši, učiteli pokání, smiluj se nad námi.

K: Abychom svým pokáním činili radost Pánu, * jako nalezený stříbrňák potěšuje chudou vdovu.
L: Pane Ježíši, učiteli pokání, smiluj se nad námi.

K: Abychom uměli s lítostí prosit o odpuštění, * jak pokorně se navrátil marnotratný syn ke svému otci.
L: Pane Ježíši, učiteli pokání, smiluj se nad námi.

K: Abychom se mohli radovat z odpuštění a smíření, * jako se radoval milosrdný otec ze znovu nalezeného syna.
L: Pane Ježíši, učiteli pokání, smiluj se nad námi.

K: Abychom svými hříchy nezrazovali lásku našeho Pána, * jak to učinil věrolomný Jidáš.
L: Pane Ježíši, učiteli pokání, smiluj se nad námi.

K: Abychom uměli odpouštět našim viníkům, * jako král odpustil nemilosrdnému dlužníkovi.
L: Pane Ježíši, učiteli pokání, smiluj se nad námi.

K: Aby Pán uzdravil naše duše a těla z ran hříchu, * jako uzdravil muže upoutaného na lůžko * a pozvedl nás k životu věčnému.
L: Pane Ježíši, učiteli pokání, smiluj se nad námi.

K: Aby na nás pamatoval Pán ve svém království, * jako vyslyšel kajícího se lotra * a otevřel nám brány ráje.
L: Pane Ježíši, učiteli pokání, smiluj se nad námi.

Stichiry chval, hl. 2
Z Otcova objetí jsem se spěchal vymanit * a v nečistotě jsem prožil svůj život. * Nyní hledím, Spasiteli, * na nevyčerpatelné bohatství tvé štědrosti, * proto nepřehlížej mé ponížené srdce. * Vždyť k tobě, Pane, v poníženosti volám: * Zhřešil jsem proti tobě, zachraň moji duši.

Verš: Nade mnou se smiluj, Pane, * chřadnu, uzdrav mě.

Zle jsem poskvrnil své tělo * a nečistými myšlenkami zranil duši i srdce. * Všechny své smysly jsem otupil, * slovy jsem zneuctil svůj sluch, * jazyk jsem si poskvrnil * i vše, co mám, je pošpiněno hříšnou žádostivostí. * Proto před tebou, Kriste Vládce, padám a volám: * Zhřešil jsem, zhřešil před tebou, odpusť mi.

Verš: Šťasten je ten, komu byla odpuštěna nepravost * a už je přikryt jeho hřích.

Kriste, pokání jsi nestanovil pro spravedlivé, * ale pro hříšníky. * Proto si beru příklad z kajícího lotra, * marnotratného syna a z Menašeho, * i ženy cizoložnice a z pronásledovatele Šavla, * celníka i nespravedlivého správce. * Můj Spasiteli, když vidím, jak miluješ člověka, * neztrácím důvěru ve tvou lásku. * K tobě se se slzami obracím * a věřím, že milostivě přijmeš moji duši.

Verš: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Má duše, tvým lékem je pokání, * proto přistup, padni a se vzdechy volej: * Láskyplný lékaři duše a těla, * osvoboď mne z mých mnohých hříchů. * Připočti mne k nevěstce, zločinci a celníkovi. * Daruj mi, Bože, odpuštění mých hříchů * a pro své velké milosrdenství spas mou duši.

Prosebná modlitba
K: V pokoře se skloňme a Pána Boha prosme.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pane náš Bože, upadli jsem do mnohých hříchů jako muž, který padl do rukou zbojníků a byl od nich těžce zraněn. Není nikdo, kdo by se nás ujal jako milosrdný Samaritán a zachránil nás z našich hříchů. Proto se utíkáme k tobě, neboť jsi sklonil nebesa a sestoupil na zem, abys člověka pozvedl z ubohosti jeho vášní a upevnil jej na skále pravé víry.
Bože, ty chceš, aby všichni lidé byli spaseni, proto shlédni a slyš naši modlitbu. Neodmítej naše slzy jako marné. Vždyť kdo k tobě přichází s pláčem a není spasen? Kdo k tobě upřímně volá a není vyslyšen? Neboť ty, Vládce, rychle přinášíš spásu všem, kdo se
k tobě modlí, protože nikdo jiný se s tebou v milosrdenství rovnat nemůže.
Ty jsi, milosrdný Pane, přišel na svět jako dobrý pastýř, abys shromáždil hříšníky. Přijal jsi celníka, nevěstku, lotra i marnotratného syna. Proto Kriste, pozvi ve své lásce i nás, kteří jsme zhřešili více nežli ostatní, ale nečiníme pokání.
Nedopusť, Kriste, abychom v den tvého strašného příchodu slyšeli: Neznám vás. Vždyť i když jsme slabí a nezachovali jsme tvá přikázání, doufali jsme v tebe, Spasiteli náš. Proto tě prosíme: Smiluj se nad námi, daruj nám slzy lítosti, odvahu k pokání a vytrvalost
k nápravě toho, co jsme svým jednáním poničili. Smiř nás s těmi, kterým jsme ublížili a přiveď nás zpět na cestu spravedlnosti a práva.
Pane a Spasiteli, ty jsi učinil z celníka pastýře církve a ze svého pronásledovatele jejího zastánce. Pro jejich modlitby učiň i nás svými ovečkami a přijmi nás zpět do svého ovčince, abychom mohli velebit a oslavovat bezmezné milosrdenství Otce i Syna
i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě, Pane a Bože náš, abys vyslyšel sténání, slzy a povzdechy trpících a ve svém milosrdenství se nad nimi smiloval.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Smiluj se i nad svými služebníky, kteří přichází do tohoto svatého chrámu. Vyslyš laskavě jejich modlitby a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Pro milost, štědré slitování a lásku k lidem tvého jednorozeného Syna, neboť s ním jsi blahoslavený, spolu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, který nás pro naši spásu učil pravému pokání, na přímluvu své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.