Děkovný moleben ke Kristu Vševládci

Obvyklý začátek
K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
K: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, očisti nás od našich hříchů.
Vládce, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

K: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
K: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen

Tropár, hl. 4:
My, tví nedůstojní služebníci, Pane, * vroucně ti děkujeme za přijatá dobrodiní, * která jsi nám prokázal. * Oslavujeme tě a chválíme * a s pokornou úctou ti zpíváme: * Sláva tobě, Pane.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kondak, hl. 3:
I když jsme služebníci neužiteční, Kriste, * obdařil jsi nás hojnými milostmi. * Nyní k tobě přicházíme * a vděk svůj ti vroucně vzdáváme. * Velebíme tě jako svého dobrodince: * Sláva tobě, štědrý Bože.

Velebení
Velebíme tě, * Ježíši Kriste Vševládný, * a uctíváme tvoji dobrotu, * s jakou sis člověka zamiloval.

1. Děkujte Pánu, že je dobrotivý, * na věky trvá jeho milosrdenství.
2. Z hlubin soužení jsem volal k Pánu * a on mě vyslyšel a vysvobodil.
3. Lépe je u Pána mít útočiště, * než spoléhat se na člověka.
4. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, * nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Evangelium
K: Soustřeďme se! Pokoj všem! Nejvyšší moudrost! Soustřeďme se!

Prokimen
Zpívejte Hospodinu píseň novou, * neboť učinil podivuhodné věci.
Verš: Doufám ve tvé milosrdenství * moje srdce jásá nad tvou spásou.

K: Nejvyšší moudrost, vzdejme jí úctu a vyslechněme svaté evangelium. Pokoj všem!
L: I duchu tvému.

K: Čtení ze svatého evangelia podle Lukáše.
L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!
K: Soustřeďme se!

Evangelium podle Lukáše 4,16-22
Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagógy. Povstal, aby předčítal (z Písma). Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: ‚Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.‘ Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagóze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu přisvědčovali a divili se milým slovům z jeho úst.

L: Sláva tobě, Pane, sláva tobě!

Vzývání
K: Ježíši Kriste Vševládný, * za všechna tvá velká dobrodiní * buď požehnáno tvé svaté jméno.
L: Pane Ježíši, Bože nejmocnější, přijmi naši vděčnost.

K: Ježíši Kriste Vševládný, * otevíráš svou štědrou ruku * a vše sytíš svým dobrem.
L: Pane Ježíši, Bože nejmocnější, přijmi naši vděčnost.

K: Ježíši Kriste Vševládný, * ve své moudrosti dáváš vláhu zemi, * aby z ní člověk mohl dobývat svůj chléb.
L: Pane Ježíši, Bože nejmocnější, přijmi naši vděčnost.

K: Ježíši Kriste Vševládný, * tvá štědrost dává víno a olej * pro radost lidského srdce.
L: Pane Ježíši, Bože nejmocnější, přijmi naši vděčnost.

K: Ježíši Kriste Vševládný, * ve tvé prozřetelné moci jsou osudy   národů tohoto světa * a ty jim sesíláš svůj pokoj a mír.
L: Pane Ježíši, Bože nejmocnější, přijmi naši vděčnost.

K: Ježíši Kriste Vševládný, * ve svém velkém milosrdenství * odpouštíš všechny naše nepravosti.
L: Pane Ježíši, Bože nejmocnější, přijmi naši vděčnost.

K: Ježíši Kriste Vševládný, * ve svém hlubokém soucitu s člověkem * ses stal lékařem našich duší a těl.
L: Pane Ježíši, Bože nejmocnější, přijmi naši vděčnost.

K: Ježíši Kriste Vševládný, * milostivý soudce všeho světa, * uchránil jsi nás od náhlé smrti.
L: Pane Ježíši, Bože nejmocnější, přijmi naši vděčnost.

K: Ježíši Kriste Vševládný, * ve své nezměrné lásce * jsi vykoupil ze zkázy naše životy.
L: Pane Ježíši, Bože nejmocnější, přijmi naši vděčnost.

K: Ježíši Kriste Vševládný, * ve své nestranné spravedlnosti * zjednáváš právo slabým a utlačovaným.
L: Pane Ježíši, Bože nejmocnější, přijmi naši vděčnost.

K: Ježíši Kriste Vševládný, * Bože veškerého milosrdenství, * děkujeme ti za všechna tvá dobrodiní.
L: Pane Ježíši, Bože nejmocnější, přijmi naši vděčnost.

Děkovná modlitba
K: V pokoře skloňte své hlavy před Pánem.
L: Před tebou, Pane.

K: Bože všemohoucí, věčný, plný milosrdenství, shovívavosti
a dobroty, dnes před tebou skláníme své hlavy a vroucně ti děkujeme za vše minulé, co jsi nám uštědřil.
Děkujeme ti za všechna dobrodiní duše i těla, za ochranu a pomoc ve všech těžkostech, za radosti které jsi dopřál našim srdcím i za veliké milosti kterými jsi nás obohatil.
Děkujeme za tvé milosrdenství a shovívavost, že jsi nás netrestal za všechna naše prohřešení a poklesky, ale dal jsi nám čas na pokání a velkodušně jsi nám odpustil, když jsme tě o to pokorně žádali.
Děkujeme ti také za štěstí a pokojný život, který jsi nám dopřál v kruhu našich rodin a za každého dobrého člověka, kterého jsi poslal, abys zahnal samotu našeho životního putování.
Děkujeme ti také za ochranu od náhlé a nečekané smrti a za každé povzbuzení naší víry, naděje a lásky v těžkostech, které hrozily ovládnout naše životy.
Děkujeme ti za mír a pokoj, kterým jsi obdařil naši církev a naší vlast. Za hojné plody země a příznivé počasí.
Mnoho milostí jsme obdrželi od tebe, dobrotivý Bože, proto dej, ať naše vděčnost jde ze srdce a je opravdivá, abys byl na věky náležitě veleben, oslavován a nadevše milován, Otče, našeho Pána Ježíše Krista, skrze kterého, a pro kterého jsi nás všechny stvořil
a všemi milostmi svého Svatého Ducha obdařil.
L: Amen.

Přímluvy
K: Smiluj se nad námi, Bože, podle svého velikého milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: A ještě prosíme za našeho Svatého otce (jméno), římského papeže, za našeho bohumilého biskupa (jméno), za ty, kdo slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, a za naše duchovní otce, za všechny bratry (a sestry) v Kristu.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Za ty, kdo nám vládnou, a za všechny, kdo nás chrání.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Dobrořečíme s bázní a chvěním jako neužiteční služebníci tvému milosrdenství, Pane, Spasiteli a Vládce náš, za dobrodiní, která jsi v hojnosti vylil na své služebníky, padáme před tebou, přinášíme chvalozpěv tobě jako svému Bohu a zkroušeně voláme: Vytrhni ze všech útrap své služebníky a vždy ve své slitovnosti vyplň přání nás všech k našemu dobru, snažně tě prosíme: Vyslyš nás a smiluj se.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Prosíme tě také za všechen přítomný lid, očekávající od tebe velké a hojné slitování, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.
L: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

K: Neboť tys Bůh laskavý, který miluje lidi, a my ti zpíváme chvalozpěv, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.
L: Amen.

Závěr
K: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.

K: Kristus, pravý Bůh náš, který dobrotivě vyslyšel naše prosebné volání, na přímluvu své přečisté Matky, a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.